Obchodní podmínky

Přečtěte si prosím v anglickém jazyce. Automatický překlad zde nefunguje dostatečně.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky použití, účasti a obchodní podmínky „UBI4ALL“,
Poskytovatel: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (dále také jen „EBI gUG“)

A. Obecné informace

B. Podmínky použití pro online službu www.ubi4all.eu společnosti EBI gUG

C. Podmínky pro příznivce

D. Podmínky účasti ve slosování o bezpodmínečný základní příjem

E. Závěrečná ustanovení

A. Obecné informace

1. poskytovatel a rozsah podmínek použití

1.1 Poskytovatelem online služby „www.ubi4all.eu“ (dále také „služba“), a tedy smluvním partnerem uživatele služby (dále také „uživatel“), je EBI Politische Teilhabe v Evropě gemeinnützige Unternehmergesellschaft (dále také „EBI gUG“).

1.2 Následující ustanovení obsahují podmínky a pravidla chování pro používání služby, podporu i účast v tombolech a jsou závazná pro všechny právní transakce a úkony podobné legálním transakcím, které se provádějí mezi EBI gUG a uživatelem . Podmínky dále upravují vztah mezi uživateli mezi sebou, pokud jde o interakci a komunikaci ve službě a prostřednictvím služby.

2. doplňkové podmínky

Tyto podmínky jsou doplněny podmínkami pro jednotlivá losování o ceny zveřejněnými na www.ubi4all.eu.

3. Legitimovaný jazyk

Online služba EBI gUG je publikována v anglickém jazyce. Poskytuje také překlad do jiných jazyků automatickým překladem společnosti GTranslate Inc. Z právních důvodů je zákonný pouze původní text v anglickém jazyce. Společnost EBI gUG nenese odpovědnost za obsah přeložený společností GTranslate Inc. 

b. Podmínky používání online služby ubi4all.eu

1. využívání služby

1.2 Používání služby („surfování“) je obecně povoleno všem lidem. Aktivní používání zahrnuje zejména registraci do slosování o bezpodmínečný základní příjem, který je v době slosování povolen pouze osobám ve věku 16 let a starším s bydlištěm v Evropské unii.

2. ukončení projektů / zakázaných projektů

2.1 Uživatel je povinen vůči společnosti EBI gUG nezveřejňovat žádný obsah, který má nelegální povahu nebo nelegální obsah, nebo z jakéhokoli důvodu nesmí být v Nizozemsku prováděn nebo inzerován nebo pouze za určitých podmínek. V této souvislosti jsou nepřípustné zejména projekty, které nebo jejich obsah spadají do následujících kategorií:

 • prostředky propagandy ve smyslu nizozemského práva a projekty, které obsahují nebo odkazují na charakteristiky protiústavních organizací;
 • projekty, jejichž obsah nebo cíle směřují proti svobodnému demokratickému řádu nebo myšlence mezinárodního porozumění;
 • projekty, jejichž obsah diskriminuje lidi na základě jejich původu, vzhledu, schopností, sexuální orientace, pohlaví, sociálního původu nebo věku;
 •  projekty, které zobrazují nebo odkazují na kruté činy násilí na lidských bytostech nebo zvířatech způsobem, který takové činy násilí oslavuje nebo bagatelizuje nebo který zobrazuje krutou nebo nelidskou povahu činu způsobem, který porušuje lidskou důstojnost;
 • operace, které oslavují válku;
 •  projekty, které nebo jejich obsah je v rozporu s lidskou důstojností, zejména zobrazením nebo popisem lidí, kteří umírají nebo umírají nebo jsou nebo byli vystaveni vážnému fyzickému nebo duševnímu utrpení, přičemž skutečná událost je zobrazena, aniž by existovala legitimní zájem o tuto formu zobrazení nebo hlášení; souhlas je irelevantní;
 •  projekty, které porušují nebo se předpokládá, že budou porušovat zákon o zbraních;
 •  projekty, které zobrazují nebo popisují děti nebo mladé lidi v nepřirozených postojích s důrazem na pohlaví, které jsou pornografické, zejména pokud se jedná o násilí, sexuální zneužívání dětí nebo mladých lidí nebo sexuální činy lidí se zvířaty, jakož i obsah, který pro jiné důvody porušují předpisy na ochranu mladých lidí; to platí také pro projekty, které na takový obsah a / nebo cíle dokonce odkazují nebo na ně poukazují;
 •  projekty propagující hry, které vyžadují státní souhlas, nebo které zahrnují nebo inzerují řetězové dopisy, pyramidové hry, sázení nebo související záležitosti;
 • projekty, které jsou urážlivé, pomlouvačné nebo jinak urážlivé a / nebo vykazují rasistické, antisemitské a antiislámské tendence;
 •  Byly by prováděny projekty, které porušují právo na ochranu soukromí a intimní sféry i právo na vlastní image a / nebo ohrožují či jinak vyvíjejí či jakýmkoli způsobem vyvíjejí tlak na ostatní;

Uživatel je povinen s ohledem na tento bod 2.1 přezkoumat projekty, které hodlá zastavit.

3. pravidla pro další uživatelský obsah / uživatelské fotografie

3.1 Ustanovení oddílu 2.1 platí v plném rozsahu pro veškerý obsah, který uživatel umístí do služby, tj. Zejména texty a obrázky.

3.2 Uživatel musí věnovat zvláštní pozornost autorským právům a doplňkovým autorským pozicím třetích stran, pokud sám není autorem dotyčného obsahu.

4. práva na užívání obsahu

4.1 Uživatel, který umístí obsah do služby, uděluje EBI gUG přenosná jednoduchá, prostorově a časově neomezená užívací práva k obsahu v rozsahu nezbytném pro provoz služby.

4.2 V této souvislosti uživatel zejména uděluje společnosti EBI gUG právo technicky zpřístupnit příslušný obsah službě pro vyhledávání a pořizovat nezbytné reprodukce (ukládání na serverech atd.). Uživatel dále uděluje společnosti EBI gUG právo upravovat obsah, aby jej mohl lépe prezentovat na webových stránkách. Společnost EBI gUG má dále právo zpřístupnit obsah veřejně v rámci služby, odesílat a jinak veřejně reprodukovat obsah, přičemž to zahrnuje zejména zejména zpřístupnění obsahu nebo odesílání přenosem obsahu na pevné nebo mobilní terminály jiných uživatelů v rámci automatizovaných předplacených služeb (služby push) nebo vyhledávacích služeb (služby pull) (např. prostřednictvím podcastingu, kanálu RSS, kanálu Atom, rozhraní XML nebo jiných technologií). Rozumí se, že právo na vysílání zahrnuje zejména právo na reprodukci obsahu ve službě nepřetržitým přenosem dat (streaming), včetně možnosti uspořádání toku takovým způsobem, aby přenos dat mohl být uložen příjemce.

5. komerční využití / jiné nevhodné chování

5.1 Služba je určena pouze pro soukromé použití. Použití pro komerční a / nebo obchodní účely není povoleno. To se týká zejména nabídky zboží nebo služeb jakéhokoli druhu za úplatu nebo výzvy k podání odpovídající nabídky a pojmenování čísel služeb s přidanou hodnotou (zejména 0900 čísel) nebo čísel SMS s přidanou hodnotou (Premium SMS) v rámci rozsahu Služby. Tento zákaz platí stejným způsobem ve vztahu mezi uživateli, za předpokladu, že se dotyčná komunikace provádí pomocí Služby a jejích funkcí, jakož i na reklamu produktů a služeb nabízených třetími stranami za úplatu.

5.2 Uživatel dále nesmí používat žádné automatické ani manuální postupy ke čtení, ukládání, zpracování, změně, přeposílání nebo jinému zneužití údajů ze Služby. Nelze zachytit žádné e-maily.

5.3 Uživatel nesmí do Služby zavádět viry, trojské koně a odpovídající skripty a programy nebo podobný škodlivý kód. Rovněž je zakázáno odesílání nevyžádaných e-mailů.

5.4 Zakázáno je zejména zveřejnění, odesílání nebo jiný přenos osobních údajů jiných uživatelů nebo třetích stran.

6. Informační bulletin / reklama

Na výslovnou žádost zasílá EBI gUG uživateli na jeho e-mailovou adresu ve vhodných intervalech e-mailový zpravodaj, který obsahuje redakční informace o nabídce EBI gUG (např. Losování nového základního příjmu). Společnost EBI gUG si dále vyhrazuje právo informovat uživatele e-mailem o svých vlastních produktech a nabídkách třetích stran. Uživatel má možnost kdykoli odhlásit odběr zpravodaje, například výběrem odpovídající funkce v samotném zpravodaji nebo zasláním e-mailu na adresu info@ubi4all.eu.

7. záruka a odpovědnost uživatele / vydání v souvislosti s nelegálním obsahem

7.1 Uživatel zaručuje společnosti EBI gUG, že je oprávněn a v pozici převést práva v rozsahu stanoveném v článku 6. Uživatel dále zaručuje vůči společnosti EBI gUG, že do služby, jejíž předmět spadá, nevloží žádný obsah. látka nebo obsah porušuje články 4, 5 a 7.

7.2 Uživatel je výhradně odpovědný za veškerý obsah, který zveřejnil, jakož i za existenci jakýchkoli právních pozic, které jsou k tomu nutné. EBI gUG nekontroluje obsah zveřejněný uživatelem.

Jakékoli další nároky na náhradu škody ze strany EBI gUG zůstávají nedotčeny.

8 Odpovědnost za EBI gUG

Společnost EBI gUG je v zásadě odpovědná podle právních předpisů. Platí však dvě omezení: Pokud v důsledku ztráty dat dojde k poškození uživatele, společnost EBI gUG za to nenese odpovědnost, pokud by škodám bylo zabráněno pravidelným a úplným zálohováním všech relevantních dat uživatelem. V případě pouze zanedbání nebo zanedbání je odpovědnost EBI gUG vyloučena také za netypické nebo nepředvídatelné škody, pokud škoda neovlivní život, tělo nebo zdraví.

9. zprostředkovatelé

Společnost EBI gUG si vyhrazuje právo využívat k plnění smluvních závazků třetí strany.

10. porušení podmínek používání

Společnost EBI gUG si vyhrazuje právo odstranit obsah, který je podle těchto podmínek použití nepřípustný, a také varovat uživatele před porušením těchto podmínek používání, aby povzbudila uživatele k plnění jejich povinností. Varování a pozastavení jsou uživateli sdělena v textové podobě. Kromě toho může být vysloveno mimořádné ukončení uživatelského vztahu.

11. ukončení uživatelské smlouvy

11.1 Uživatelský vztah může uživatel ukončit kdykoli, prostřednictvím EBI gUG s výpovědní lhůtou dva týdny. Obě strany si vyhrazují právo smlouvu z dobrého důvodu vypovědět bez předchozího upozornění. Každé ukončení vyžaduje textovou formu, tj. Alespoň jeden e-mail.

11.2 Po ukončení smlouvy budou všechna uživatelská data smazána, pokud není vyžadováno uložení z právních důvodů. Reaktivace proto není možná.

11.3 Pokud EBI gUG deklaruje uživateli mimořádné ukončení, uživatel se nemůže znovu zaregistrovat ke službě bez souhlasu EBI gUG.

C. Podmínky pro příznivce

1. principy

1.1 Organizace EBI gUG zprostředkovává dary fanoušků příjemcům základního příjmu (příjemcům) a sbírá dary pro realizaci svých organizačních účelů.

1.2 Veškeré platby podporovatelů (jednorázové platby, běžné platby) do „banku základního příjmu“ jsou spravovány agenturou EBI gUG v důvěře a jsou používány jménem dárců výhradně k výplatě bezpodmínečného základního příjmu příjemcům.

1.3 Dary používá společnost EBI gUG výhradně pro realizaci svých účelů.

2. ustanovení o využívání plateb příznivců

2.1 Podporovatelé se mohou rozhodnout, zda mají být jejich jednorázové nebo průběžné platby poskytnuty jako dar pro účely EBI gUG nebo jako dar do fondu základního příjmu, nebo jak se má platba rozdělit mezi tyto dva účely.

2.2 Při neexistenci ustanovení o používání je společnost EBI gUG oprávněna vyzvednout až 50% platby jako dar. V případě plateb ve výši 1.000 XNUMX EUR a více se skupina EBI GUG zeptá podporovatele, jak má být platba použita, pokud je možné navázat kontakt.

3. platby do banku pro základní příjem

3.1 Platby do banku pro základní příjem provádí podpůrce s podmínkou a instrukcí, že EBI gUG tyto prostředky spravuje, společně se všemi ostatními platbami do banku pro základní příjem, v důvěře a odděleně od ostatních aktiv pro fanoušky a vpřed je příjemcům bezpodmínečného základního příjmu jako dary od příznivců. Převod je anonymní. Skupina EBI nezveřejní jména dárců příjemcům ani jména příjemců dárcům.

3.2 Zastánci povolují společnosti EBI gUG vybrat příjemce jejich darů od žadatelů. Výběr se aktuálně provádí losováním.

3.3 Příznivci pověřují společnost EBI gUG, aby určila výši darů. V současné době je základní příjem 9.600 12 EUR na příjemce, vyplácený ve 800 měsíčních splátkách po XNUMX EUR, losován.

3.4 Při předávání darů se platby přijaté jako první považují za použité jako první (první dovnitř, první ven) a rovnoměrně rozděleny všem příjemcům příslušného přeposlání.

3.5 Příznivci se vzdávají nároku na vrácení plateb, které ještě nebyly předány do banku základního příjmu. Pokud společnost EBI gUG konečně přestane poskytovat bezpodmínečný základní příjem, lze zbývající část prostředků spravovaných v důvěře, která je menší než částka posledního poskytnutého základního příjmu, přidělit EBI gUG za účelem plnění jejích organizačních účelů.

3.6 Důkaz o správném použití

Správní správa a použití finančních prostředků v rezervě základního příjmu EBI gUG bude auditováno auditorem a výsledek auditu zveřejní ve své výroční zprávě.

4. dary

Dary pro EBI gUG budou použity výhradně pro zákonné účely. Dárci na požádání obdrží potvrzení o daru („dárcovský certifikát“). U darů k předání příjemcům základního příjmu nelze vystavit potvrzení o daru.

d. Podmínky účasti v losování o bezpodmínečný příjem baSic

1. způsobilost

1.1 Zúčastnit se mohou všechny osoby, které v době registrace dosáhly věku 16 let a mají v době registrace bydliště v členském státě Evropské unie.

1.2 Všechny osoby, které se do slosování o ceny zaregistrovaly na www.ubi4all.eu se správnými údaji ve smyslu svého občanského průkazu, přijaly podmínky použití a souhlasily se zpracováním údajů, se zúčastní aktuálního slosování o ceny .

1.3 Zúčastnit se mohou také výslovně lidé, kteří nepřispěli na financování základního příjmu darováním. Neexistuje tedy žádná souvislost mezi podporou a možností výhry.

1.4 Každá osoba se může prostřednictvím webové stránky zúčastnit pouze jednou v tombole.

1.5 Efektivní účast v tombole je uvedena pouze tehdy, pokud bylo zadáno celé jméno (všechna křestní jména a příjmení, jak je uvedeno v platném úředním dokladu totožnosti nebo rodném listu), datum narození účastníků a země pobytu v EU a správně v registračním formuláři.

1.6 Účast v losování o ceny není spojena s nákupem jakéhokoli zboží nebo s používáním jakékoli služby.

2. vyloučení z účasti

2.1 Z účasti jsou vyloučeni lidé, kteří již v den losování pobírali základní příjem nebo již pobírají základní příjem ve smyslu těchto podmínek.

2.2 V případě porušení těchto podmínek účasti si EBI gUG vyhrazuje právo vyloučit osoby z účasti v tombole.

2.3 Pokud je tombola nebo účast v ní zakázána v místě účasti zákonem nebo jinými předpisy, účast z tohoto místa bohužel není možná.

3. implementace tomboly

3.1 Data slosování a počet vylosovaných základních příjmů jsou oznámeny na www.ubi4all.eu.

3.2 Tomboly budou natočeny a poté zpřístupněny online k prohlížení. Přesné datum slosování bude oznámeno na www.ubi4all.eu.

3.3 Losování cen lze také zobrazit prostřednictvím živého přenosu na veřejně přístupném kanálu (např. YouTube nebo TV) a poté zpřístupnit pro online prohlížení.

3.4 Při účasti v tombole obdrží všichni účastníci čísla loterijních losů, která jim budou zaslána e-mailem. Ve veřejné tombole se vygeneruje výherní číslo pro každý vylosovaný základní příjem. Účastníci s čísly tiketů odpovídajících jednomu z těchto výherních čísel vyhráli.

3.5 Právní postihy, např. Kvůli údajným nebo skutečným chybám při provádění tomboly, jsou vyloučeny.

4. zpracovává se

4.1 Vítězové budou informováni e-mailem a jejich celé jméno a země pobytu budou zveřejněny na www.ubi4all.eu. Vítězové s touto formou zveřejnění výslovně souhlasí.

4.2 Vítězové jsou povinni prokázat, že údaje poskytnuté k účasti (celé jméno, datum narození, země pobytu) jsou pravdivé. Datum narození a e-mailová adresa nebudou zveřejněny.

4.3 Pokud výherci neodpoví do tří týdnů od obdržení oznámení o své ceně, jejich nárok na cenu zaniká. Účastníci odpovídají za správnost uvedené e-mailové adresy.

4.4 Základní příjem se vyplácí převodem na účet v oblasti plateb SEPA. Od ceny budou odečteny transakční náklady nebo poplatky za převod jinými prostředky.

4.5 Na výplatu bezpodmínečného základního příjmu není právní nárok a není nutné žádné oznámení o výhře.

5 Předčasné ukončení tomboly

5.1 Společnost EBI gUG si vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo ukončit slosování bez předchozího upozornění. EBI gUG využívá tuto možnost zejména tehdy, pokud z technických důvodů (např. Viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a / nebo softwaru) nebo z právních důvodů nelze zaručit řádné provedení tomboly. Pokud by takové ukončení bylo způsobeno chováním účastníka, může EBI gUG požadovat náhradu škody způsobené touto osobou.

5.2 Žádosti účastníka o plnění a náhradu v případě předčasného ukončení loterie jsou vyloučeny.

6. cena

6.1 Vítězové obdrží bezpodmínečný základní příjem, který je poskytován v měsíčních částkách na určité časové období. Počet, výše a doba čerpání základního příjmu budou oznámeny na www.ubi4all.eu před každým losováním.

6.2 Platba se provádí na začátku měsíce. První měsíc platby je následující měsíc výhry, nejdříve však první měsíc po úspěšném ověření osobních údajů.

6.3 Osoba může ve stejné tombole vyhrát pouze jednou.

6.4 Za žádných okolností neexistuje nárok na jednorázovou platbu výherní částky.

7 Dodatečné podmínky pro jednotlivé tomboly

Další podmínky pro jednotlivé tomboly budou oznámeny oznámením příslušné tomboly na www.ubi4all.eu.

E. Závěrečná ustanovení


1. ochrana údajů

Viz www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. odpovědnost

2.1 Oznámení výherců je bez záruky.

2.2 Organizace EBI gUG jako pořadatel nenese v žádné formě odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vyplývající z účasti v tombole nebo nedostupnosti internetového serveru, pokud k tomu nedojde z hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání, za které je pořadatel odpovědný.

3. změna těchto podmínek, rozhodné právo

3.1 Společnost EBI gUG si vyhrazuje právo kdykoli a bez udání důvodu změnit podmínky. Nové podmínky budou uživateli zaslány e-mailem.

3.2 Nové podmínky používání se považují za dohodnuté, pokud uživatel do šesti týdnů od přijetí e-mailu nevznese námitku proti jejich platnosti. Námitka musí být v textové podobě. Společnost EBI gUG bude uživatele samostatně informovat v e-mailu o možnosti námitky, lhůtě a důsledcích nečinnosti uživatele. Pokud uživatel vznese námitku, má každá strana právo ukončit uživatelskou smlouvu v textové podobě s výpovědní lhůtou použitelnou pro běžné ukončení.

3.3 Možnost změny Podmínek v souladu s výše uvedenými ustanoveními se nevztahuje na změny, které mají vliv na obsah a rozsah základního používání Služby v neprospěch uživatele, ani na zavedení nových povinností pro uživatele které nebyly dříve stanoveny v Obchodních podmínkách. Pokud by v tomto ohledu měly být provedeny změny podmínek, nabídne společnost EBI gUG pokračování uživatelského vztahu za nových podmínek.

3.4 Smluvní vztah mezi EBI gUG a uživatelem / účastníkem / předplatitelem, jakož i tyto podmínky podléhají výhradně právu Nizozemska.

Stav: 11. listopadu 2020

>