Polisi Preifatrwydd

Darllenwch yn Saesneg os gwelwch yn dda. Nid yw cyfieithu awtomatig yn gweithio'n ddigonol yma.

Rydym ni yn UBI4ALL yn parchu, yn gwerthfawrogi ac yn diogelu data personol pob unigolyn sy'n rhyngweithio â ni. Ar y dudalen hon, fe welwch wybodaeth fanwl am ba ddata y gallem ei gael amdanoch a sut rydym yn trin eich data. Mae UBI4ALL yn wasanaeth gan EBI Politische Teilhabe yn Europa gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), Handelsregisternummer HRB 13163 NP.

Egwyddorion

Ein hegwyddorion arweiniol ar gyfer delio â data personol yw:

 • Nid ydym yn casglu mwy o ddata nag sydd ei angen at unrhyw ddiben penodol.
 • Dim ond at y diben y’i casglwyd ar ei gyfer y byddwn yn defnyddio data.
 • Nid ydym yn datgelu eich data i drydydd parti.
 • Rydym yn cadw golwg ar yr holl brosesau yr ydym yn caffael data personol drwyddynt.
 • Rydym yn sicrhau bod rheolaethau ychwanegol ar waith ar gyfer gwybodaeth ariannol.
 • Os ydych chi eisiau gwybod, gallwn roi gwybod i chi am ba fath o ddata rydyn ni'n ei storio amdanoch chi ar unrhyw adeg.
 • Ar eich cais, byddwn yn dileu gwybodaeth bersonol yr ydym wedi'i chasglu amdanoch.
 • Mae holl staff a gwirfoddolwyr UBI4ALL sydd â mynediad i'ch data yn deall pwysigrwydd cadw'ch gwybodaeth yn ddiogel bob amser ac mae'n ofynnol iddynt lofnodi Cytundeb Cyfrinachedd Data gydag UBI4ALL.

Rydym yn sicrhau bod rheolaethau ffisegol, technegol a dynol priodol ar waith i sicrhau ein bod yn gofalu am eich gwybodaeth yn dda. Fodd bynnag, hoffem nodi, er ein bod yn gwneud ein gorau i amddiffyn eich preifatrwydd, ni all UBI4ALL warantu diogelwch 100% o wybodaeth a rennir gyda ni dros y rhyngrwyd. Mae rhai ffyrdd o gyfnewid data ar-lein – megis e-byst heb eu hamgryptio – bob amser mewn rhyw risg o gael eu rhyng-gipio gan drydydd partïon heb yn wybod i chi neu gennym ni. Felly pryd bynnag y byddwch yn trosglwyddo gwybodaeth i ni, rydych yn gwneud hynny ar eich menter eich hun. Unwaith y byddwn yn derbyn eich data, rydym yn gwneud pob ymdrech i geisio sicrhau ei fod yn ddiogel ar ein systemau.

Ni allwn fod yn gyfrifol am bolisïau preifatrwydd ac arferion gwefannau eraill hyd yn oed os ydych yn eu cyrchu gan ddefnyddio dolenni o'n gwefannau ac yn argymell eich bod yn gwirio polisi pob gwefan y byddwch yn ymweld â hi.

Weithiau gallwn drosglwyddo gwybodaeth a gyflwynir gennych chi i ddarparwr gwasanaeth y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) – a all gynnwys gwlad nad oes ganddi’r un lefel o ddiogelu data ag yn yr UE/AEE. O dan yr amgylchiadau hyn, rydym yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau diogelwch a diogeledd eich gwybodaeth fel y nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn, gan gynnwys cadw at gytundeb gwarchod preifatrwydd UE-UDA.

Fenter Dinasyddion Ewropeaidd '

Yr Undeb Ewropeaidd sy'n ymdrin â Menter Dinasyddion Ewropeaidd ar gyfer Incwm Sylfaenol Diamod (ECI-UBI). Mae eu datganiad preifatrwydd ar gael yma: https://europa.eu/citizens-initiative/privacy-policy_en

Cylchlythyr a Phost Gwybodaeth

Ar wahanol leoedd ar ein gwefan, gallwch gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr. Fel arfer byddwn ond yn gofyn am eich cyfeiriad e-bost. Mewn rhai achosion efallai y byddwn hefyd yn gofyn am eich enw a'ch gwlad i bersonoli ein cyfathrebiad â chi. Dim ond i anfon y cylchlythyr atoch trwy e-bost y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon. Dim ond ar ôl i chi ei ddilysu y daw eich cofrestriad i rym trwy glicio ar y ddolen yn yr e-bost cadarnhau y byddwn yn ei anfon wedyn i'r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gennych (gweithdrefn optio i mewn dwbl).

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio yn yr adran troedyn unrhyw un o'r cylchlythyrau a gawsoch gennym ni.

I gylchredeg ein cylchlythyr, diweddariadau ymgyrchu a phostiau gwybodaeth i'n haelodau, rydym yn defnyddio'r teclyn ar-lein "SendinBlue". Gweld eu termau defnydd.

Er mwyn gwella ansawdd y cylchlythyrau yr ydym yn eu hanfon atoch a'u gwneud yn fwy addysgiadol i chi, gallwn ddefnyddio swyddogaeth olrhain SendinBlue. Mae hyn yn ein galluogi i weld pan fyddwch wedi agor cylchlythyr penodol ac a wnaethoch chi glicio ar unrhyw un o'r dolenni yn y cylchlythyr. Dim ond grŵp bach iawn o fewn ein Tîm sydd â mynediad i'r wybodaeth hon ac nid ydym yn rhannu'r mewnwelediadau hyn o fewn y sefydliad UBI4ALL cyfan na gyda thrydydd partïon (ac eithrio efallai ar ffurf ystadegau dienw, cyfun).


Rhoddion

Er mwyn ymdrin â rhoddion ac i gasglu arian ar gyfer y Raffl, rydym yn defnyddio offer trydydd parti. Trwy’r rhain, efallai y gofynnir i chi ddarparu data sy’n nodi pwy ydych chi fel rhoddwr a diben eich rhodd. Efallai y bydd angen rhagor o wybodaeth i roi derbynneb i chi. Dim ond y Trysorydd, ei Gynorthwyydd(wyr) a'n Cyfrifydd sy'n gallu cyrchu'r data hwn at ddibenion sy'n ymwneud â chyfrifyddu a chyflawni ein rhwymedigaethau gwybodaeth tuag at awdurdodau treth yr Iseldiroedd. Yn y dyfodol, efallai y byddwn yn gofyn i ddarparwyr gwasanaethau cyfrifyddu allanol ein helpu gyda’n rhwymedigaethau cyfrifyddu, ac os felly efallai y byddwn yn rhannu’r data o’r trafodion hyn â nhw, o dan amodau cyfrinachedd llym a pheidio â datgelu.

Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio'r gwasanaethau trin taliadau canlynol:

 1. Yr offeryn trin trafodion "Stripe". Gweld eu rhybudd preifatrwydd.
 2. Yr offeryn "PayPal". Gweld eu Polisi Preifatrwydd ac Cytundebau Cyfreithiol.

 

Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich dyfais i’n helpu ni i roi gwell profiad i chi o ddefnyddio ein gwefan. Mae cwcis yn gwneud llawer o bethau gwahanol, megis ein galluogi i bersonoli’r wefan i’ch gofynion, amcangyfrif nifer yr ymwelwyr â’n gwefan, gan gynnwys y ffynhonnell a phatrymau sy’n ymwneud â’r traffig hwn, deall sut mae ymwelwyr yn defnyddio’r wefan, a sut y gallwn wella y profiad hwn.

 

Offer trydydd parti

Mae’n bosibl y bydd rhai o’r offer trydydd parti rydym wedi’u mewnosod ar rai o’n tudalennau yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth ddienw amdanoch chi. Os ydych wedi mewngofnodi i'ch cyfrif gyda'r darparwyr gwasanaeth hyn (rhestr isod), efallai y bydd gwybodaeth am eich ymweliad â'n gwefan yn gysylltiedig â'ch gwybodaeth proffil. Nid oes gan UBI4ALL fynediad at y data hwn. Os ydych chi am atal gwasanaethau eraill rhag cofnodi data am eich ymweliad â gwefan UBI4ALL, gwnewch yn siŵr eich bod yn allgofnodi o'ch proffil yno cyn ymweld â'n gwefan.

Ar y pwynt hwn, rydym yn defnyddio offer gan y darparwyr trydydd parti canlynol ar rai tudalennau ar ein gwefan:

 • Ar rai o'n tudalennau rydym yn mewnosod mapiau a ffurflenni a ddarparwyd gan Google LLC. Mewn rhai achosion efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â dogfennau sydd wedi'u storio ar weinyddion Google. Mewn achosion prin iawn (ee cofrestru ar gyfer digwyddiadau neu weithgareddau eraill a drefnir gan UBIE) efallai y byddwn yn defnyddio Google Forms i gasglu data personol. Gweler polisi preifatrwydd Google..
 • Ar rai tudalennau, rydym yn mewnosod fideos o YouTube, gwasanaeth o Google LLC. Gweler Google polisi preifatrwydd ar gyfer YouTube.

Sylwch, os ydych wedi mewngofnodi i'r gwasanaethau hyn, gallant olrhain eich ymweliad â'r rhai ar ein tudalennau lle mae'r offer hyn wedi'u mewnosod.

 

Hosting a ffeiliau log

Siteground sy'n cynnal ein gwefannau. Mae SiteGround yn ddaliad o gwmnïau sydd wedi'u cofrestru yn UDA, y DU, Bwlgaria a Sbaen sy'n rheoli pedair swyddfa a sawl lleoliad datacenter ledled y byd. https://www.siteground.com/company

Mae ein gwefannau wedi'u cyfansoddi gyda'r offeryn "Wordpress" Mae'r offeryn hwn yn cyd-fynd â Thelerau Gwasanaeth Automattic, WordPress' rhiant-gwmni.

Mae ein holl we-ffurflenni yn defnyddio technoleg SSL (“Secure Socket Layer”) i sicrhau diogelwch y wybodaeth y byddwch yn ei throsglwyddo i ni.

 

Cyswllt ar gyfer ceisiadau trin data

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol ar ein systemau am gyhyd ag y bo angen ar gyfer y gweithgaredd perthnasol, ac yn bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol neu reoleiddiol. Mae hyn er mwyn i ni allu darparu'r gwasanaethau neu'r wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdanynt, i weinyddu eich perthynas â ni, i sicrhau nad ydym yn cyfathrebu â chi os ydych wedi gofyn i ni beidio â gwneud hynny ac i gydymffurfio â'r gyfraith.

Mae gennych, o dan amodau cyfreithiol penodol, yr hawl i ofyn am:

 1. gwybodaeth am ba ddata rydym yn ei storio amdanoch
 2. newidiadau yn y data rydym yn ei storio amdanoch
 3. mynediad at eich data yn gyfyngedig
 4. dileu gwybodaeth bersonol rydym yn ei storio amdanoch chi.,

Os hoffech wneud cais am unrhyw un o'r uchod, anfonwch e-bost at info@ubi4all.eu

Mae EBI Politische Teilhabe yn Europa gUG yn sefydliad dielw wedi'i gofrestru yn yr Almaen, Hauptstrasse 24, 17291 Uckerfelde.

Proses adolygu

Tua unwaith y flwyddyn, os bydd y gofynion cyfreithiol yn newid neu pan fyddwn yn cyflwyno prosesau casglu data newydd, rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd ac yn ei adolygu yn ôl yr angen.

Diweddarwyd y fersiwn hwn ar 20. Tachwedd 2020.

>