Telerau ac Amodau

Darllenwch yn Saesneg os gwelwch yn dda. Nid yw cyfieithu awtomatig yn gweithio'n ddigonol yma.

Telerau ac Amodau

Telerau defnydd cyffredinol, cyfranogiad ac amodau busnes "UBI4ALL",
Darparwr: EBI Politische Teilhabe yn Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (y cyfeirir ati yma wedi hyn hefyd fel "EBI gUG")

A. Gwybodaeth gyffredinol

B. Telerau defnyddio ar gyfer y gwasanaeth ar-lein www.ubi4all.eu o EBI gUG

C. Amodau ar gyfer cefnogwyr

D. Amodau ar gyfer cymryd rhan mewn rafflau ar gyfer incwm sylfaenol diamod

E. Darpariaethau terfynol

A. Gwybodaeth Gyffredinol

1. darparwr a chwmpas y telerau defnyddio

1.1 Darparwr y gwasanaeth ar-lein "www.ubi4all.eu" (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel "y gwasanaeth") ac felly partner cytundebol defnyddiwr y gwasanaeth (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel "defnyddiwr") yw EBI Politische Teilhabe yn Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (y cyfeirir ati yma wedi hyn hefyd fel "EBI gUG").

1.2 Mae'r darpariaethau canlynol yn cynnwys yr amodau a'r rheolau ymddygiad ar gyfer defnyddio'r gwasanaeth, y gefnogaeth yn ogystal â chymryd rhan mewn rafflau ac maent yn rhwymol ar gyfer yr holl drafodion cyfreithiol a gweithredoedd tebyg i drafodion cyfreithiol a gyflawnir rhwng EBI gUG a'r defnyddiwr. . Ymhellach, mae'r telerau ac amodau yn rheoleiddio'r berthynas rhwng y defnyddwyr ymhlith ei gilydd o ran rhyngweithio a chyfathrebu yn y gwasanaeth a thrwyddo.

2. amodau atodol

Ategir y telerau ac amodau hyn gan delerau ac amodau ar gyfer rafflau gwobrau unigol fel y'u cyhoeddir ar www.ubi4all.eu.

3. Iaith Gyfreithlawn

Cyhoeddir gwasanaeth ar-lein EBI gUG yn Saesneg. Mae hefyd yn darparu cyfieithu i ieithoedd eraill trwy gyfieithiad awtomatig gan GTranslate Inc. Ar gyfer ystyriaethau cyfreithiol dim ond y testun gwreiddiol yn Saesneg sy'n gyfreithlon. Nid yw EBI gUG yn cymryd cyfrifoldeb am gynnwys a gyfieithir gan GTranslate Inc. 

b. Telerau defnyddio’r gwasanaeth ar-lein ubi4all.eu

1. y defnydd o'r gwasanaeth

1.2 Yn gyffredinol, caniateir defnyddio'r gwasanaeth ("syrffio") i bawb. Mae defnydd gweithredol yn cynnwys, yn benodol, cofrestru ar gyfer y raffl o Incwm Sylfaenol Diamod, sydd ar adeg y raffl ond yn cael ei ganiatáu i bobl 16 oed neu drosodd ac sy'n byw yn yr Undeb Ewropeaidd.

2. terfynu prosiectau/prosiectau gwaharddedig

2.1 Mae'n ofynnol i'r defnyddiwr tuag at EBI gUG i beidio â phostio unrhyw gynnwys sydd o natur anghyfreithlon neu gynnwys anghyfreithlon neu - am ba bynnag reswm - na ellir ei wneud na'i hysbysebu yn yr Iseldiroedd neu dim ond o dan amodau penodol. Yn erbyn y cefndir hwn, yn enwedig prosiectau sydd a/neu eu cynnwys yn perthyn i’r categorïau canlynol, nid yw’n dderbyniol:

 • dulliau propaganda o fewn ystyr cyfraith yr Iseldiroedd a phrosiectau sy'n cynnwys neu'n cyfeirio at nodweddion sefydliadau anghyfansoddiadol;
 • prosiectau y mae eu cynnwys a/neu nodau wedi'u cyfeirio yn erbyn y drefn ddemocrataidd rydd neu'r syniad o ddealltwriaeth ryngwladol;
 • prosiectau y mae eu cynnwys yn gwahaniaethu yn erbyn pobl ar sail eu tarddiad, ymddangosiad, galluoedd, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, cefndir cymdeithasol neu oedran;
 •  prosiectau sy'n darlunio neu'n cyfeirio at weithredoedd creulon o drais yn erbyn bodau dynol neu anifeiliaid mewn modd sy'n mawrygu neu'n bychanu gweithredoedd treisgar o'r fath neu sy'n darlunio natur greulon neu annynol y weithred mewn modd sy'n torri urddas dynol;
 • gweithrediadau sy'n mawrygu rhyfel;
 •  prosiectau sydd, neu eu cynnwys, yn tramgwyddo yn erbyn urddas dynol, yn arbennig drwy bortreadu neu ddisgrifio pobl sydd yn marw neu a oedd yn marw neu sydd neu a fu’n destun dioddefaint corfforol neu feddyliol difrifol, lle mae digwyddiad gwirioneddol yn cael ei bortreadu heb fod yna un dilys. diddordeb yn y math hwn o ddarlunio neu adrodd; mae caniatâd yn amherthnasol;
 •  prosiectau sy'n torri'r Ddeddf Arfau neu y disgwylir iddi fynd yn groes iddi;
 •  prosiectau sy’n darlunio neu’n disgrifio plant neu bobl ifanc mewn ystum annaturiol â phwyslais ar ryw, sy’n bornograffig, yn enwedig os ydynt yn ymwneud â thrais, cam-drin plant neu bobl ifanc yn rhywiol neu weithredoedd rhywiol pobl ag anifeiliaid, yn ogystal â chynnwys sy’n berthnasol i eraill rhesymau sy'n torri rheoliadau ar gyfer amddiffyn pobl ifanc; mae hyn hefyd yn berthnasol i brosiectau sydd hyd yn oed yn cyfeirio neu'n awgrymu cynnwys a/neu amcanion o'r fath;
 •  prosiectau sy'n hyrwyddo gemau sydd angen caniatâd y wladwriaeth neu sy'n cynnwys neu'n hysbysebu llythyrau cadwyn, cynlluniau pyramid, betio neu faterion cysylltiedig;
 • prosiectau sy'n sarhaus, difenwol neu fel arall yn dramgwyddus a/neu sy'n dangos tueddiadau hiliol, gwrth-Semitaidd, gwrth-Islamaidd;
 •  Byddai prosiectau sy’n torri’r hawl i warchod preifatrwydd a sffêr personol yn ogystal â’r hawl i’ch delwedd eich hun a/neu fygwth neu fel arall yn rhoi neu a fyddai’n rhoi pwysau ar eraill yn cael eu cynnal mewn unrhyw ffordd;

Mae'n ofynnol i'r defnyddiwr, o ran y pwynt 2.1 hwn, archwilio'r prosiectau y mae'n bwriadu eu hatal.

3. rheolau ar gyfer cynnwys defnyddiwr arall/lluniau defnyddiwr

3.1 Mae darpariaethau adran 2.1 yn berthnasol yn llawn i'r holl gynnwys y mae'r defnyddiwr yn ei roi ar y gwasanaeth, hy yn enwedig testunau a delweddau.

3.2 Rhaid i'r defnyddiwr roi sylw arbennig i hawlfraint a swyddi hawlfraint ategol trydydd parti os nad ef ei hun yw awdur y cynnwys dan sylw.

4. hawliau defnyddio cynnwys

4.1 Mae’r defnyddiwr sy’n gosod cynnwys yn y gwasanaeth yn rhoi hawliau trosglwyddadwy EBI GUG syml, gofodol ac amser diderfyn i ddefnyddio’r cynnwys i’r graddau sy’n angenrheidiol ar gyfer gweithredu’r gwasanaeth.

4.2 Yn erbyn y cefndir hwn, mae'r defnyddiwr yn arbennig yn rhoi'r hawl i EBI gUG i wneud y cynnwys perthnasol ar gael yn dechnegol i'r gwasanaeth ei adalw ac i wneud yr atgynhyrchiadau angenrheidiol (arbed ar y gweinyddion ayb.). Ymhellach, mae'r defnyddiwr yn rhoi'r hawl i EBI gUG olygu'r cynnwys er mwyn gallu eu cyflwyno'n well ar y wefan. Ymhellach, mae gan EBI gUG yr hawl i wneud y cynnwys yn hygyrch i'r cyhoedd o fewn fframwaith y gwasanaeth, i anfon ac fel arall atgynhyrchu'r cynnwys yn gyhoeddus, lle mae hyn hefyd yn cynnwys yn benodol gwneud y cynnwys yn hygyrch neu ei anfon trwy drosglwyddo'r cynnwys i derfynellau sefydlog neu symudol. o ddefnyddwyr eraill o fewn fframwaith gwasanaethau tanysgrifio awtomataidd (gwasanaethau gwthio) neu wasanaethau adalw (gwasanaethau tynnu) (ee trwy bodledu, porthiant RSS, porthiant Atom, rhyngwyneb XML neu dechnolegau eraill). Deellir bod yr hawl i ddarlledu yn cynnwys, yn benodol, yr hawl i atgynhyrchu cynnwys yn y gwasanaeth trwy drosglwyddo'r data yn barhaus (ffrydio), gan gynnwys y posibilrwydd o drefnu'r ffrwd yn y fath fodd fel y gall y data a ddarlledir gael ei storio gan y derbyniwr.

5. defnydd masnachol / ymddygiad amhriodol arall

5.1 Mae'r Gwasanaeth ar gyfer defnydd preifat yn unig. Ni chaniateir defnydd at ddibenion masnachol a/neu fusnes. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i gynnig nwyddau neu wasanaethau o unrhyw fath yn erbyn taliad neu wahoddiad i gyflwyno cynnig cyfatebol, ac enwi rhifau gwasanaeth gwerth ychwanegol (yn enwedig rhifau 0900) neu rifau SMS gwerth ychwanegol (Premium SMS) o fewn cwmpas y Gwasanaeth. Mae'r gwaharddiad hwn yn berthnasol yn yr un modd yn y berthynas rhwng defnyddwyr, ar yr amod bod y cyfathrebiad dan sylw yn cael ei wneud gan ddefnyddio'r Gwasanaeth a'i swyddogaethau, yn ogystal ag i hysbysebu cynhyrchion a gwasanaethau a gynigir gan drydydd parti yn erbyn taliad.

5.2 Ymhellach, ni chaiff y Defnyddiwr ddefnyddio unrhyw weithdrefnau awtomatig neu â llaw i ddarllen, storio, prosesu, newid, anfon ymlaen neu gamddefnyddio data o'r Gwasanaeth fel arall. Ni cheir rhyng-gipio unrhyw e-byst.

5.3 Ni chaiff y Defnyddiwr gyflwyno firysau, Trojans a sgriptiau a rhaglenni cyfatebol na chod maleisus tebyg i'r Gwasanaeth. Mae anfon e-byst sbam hefyd wedi'i wahardd.

5.4 Yn benodol, gwaherddir hefyd cyhoeddi, anfon neu drosglwyddo data personol fel arall defnyddwyr eraill neu drydydd parti.

6. Cylchlythyr / Hysbysebu

Ar gais penodol mae EBI gUG yn anfon cylchlythyr e-bost at y defnyddiwr i'w gyfeiriad e-bost ar adegau priodol, sy'n cynnwys gwybodaeth olygyddol o'r cynnig EBI gUG ac amdano (ee bod incwm sylfaenol newydd yn cael ei dynnu trwy lot). Ar ben hynny, mae EBI gUG yn cadw'r hawl i hysbysu'r defnyddiwr trwy e-bost am ei gynhyrchion ei hun a chynigion trydydd parti. Mae gan y defnyddiwr y posibilrwydd i ddad-danysgrifio o'r cylchlythyr ar unrhyw adeg, er enghraifft trwy ddewis y swyddogaeth gyfatebol yn y cylchlythyr ei hun neu trwy anfon e-bost at info@ubi4all.eu.

7. gwarant ac atebolrwydd y defnyddiwr/rhyddhau o ran cynnwys anghyfreithlon

7.1 Mae'r defnyddiwr yn gwarantu i EBI gUG bod ganddo/ganddi hawl ac mewn sefyllfa i drosglwyddo'r hawliau i'r graddau a bennir gan gymal 6. Mae'r defnyddiwr yn gwarantu ymhellach tuag at EBI gUG na fydd yn gosod unrhyw gynnwys yn y gwasanaeth y mae ei destun mater neu gynnwys yn torri cymalau 4, 5 a 7.

7.2 Y defnyddiwr yn unig sy'n gyfrifol am yr holl gynnwys a bostir ganddo/ganddi yn ogystal ag am fodolaeth unrhyw swyddi cyfreithiol sy'n ofynnol ar gyfer hyn. Nid yw EBI gUG yn gwirio'r cynnwys a bostiwyd gan y defnyddiwr.

Mae unrhyw hawliadau pellach am iawndal gan EBI GUG yn parhau heb eu heffeithio.

8 Atebolrwydd EBI gUG

Mae EBI gUG yn atebol yn y bôn yn unol â'r rheoliadau cyfreithiol. Fodd bynnag, mae dau gyfyngiad yn berthnasol: Os yw difrod i'r defnyddiwr yn deillio o golli data, nid yw EBI gUG yn atebol am hyn i'r graddau y byddai'r iawndal wedi'i osgoi trwy wneud copi wrth gefn rheolaidd a chyflawn o'r holl ddata perthnasol gan y defnyddiwr. Yn achos gweithredoedd neu anweithiau ychydig yn esgeulus, mae atebolrwydd EBI gUG hefyd wedi'i eithrio am iawndal contract-annodweddiadol neu anrhagweladwy, ar yr amod nad yw'r difrod yn effeithio ar fywyd, corff neu iechyd.

9. asiantau dirprwyol

Mae EBI gUG yn cadw'r hawl i ddefnyddio trydydd parti i gyflawni rhwymedigaethau cytundebol.

10. torri'r telerau defnyddio

Mae EBI GUG yn cadw'r hawl i ddileu cynnwys sy'n annerbyniol yn unol â'r telerau defnydd hyn yn ogystal â rhybuddio defnyddwyr ar ôl torri'r telerau defnydd hyn er mwyn annog defnyddwyr i gydymffurfio â'u rhwymedigaethau. Rhoddir rhybuddion ac ataliadau i'r defnyddiwr ar ffurf testun. Yn ogystal, efallai y bydd y berthynas defnyddiwr yn dod i ben yn rhyfeddol.

11. terfynu'r cytundeb defnyddiwr

11.1 Gall y defnyddiwr derfynu'r berthynas defnyddiwr ar unrhyw adeg, trwy EBI gUG gyda chyfnod rhybudd o bythefnos. Mae'r ddwy ochr yn cadw'r hawl i derfynu'r contract heb rybudd am achos da. Mae angen ffurf testun ar bob terfyniad, hy o leiaf un e-bost.

11.2 Ar ôl terfynu'r contract bydd yr holl ddata defnyddwyr yn cael eu dileu, oni bai bod angen storio am resymau cyfreithiol. Felly nid yw adweithio yn bosibl.

11.3 Os bydd EBI gUG yn datgan terfyniad anghyffredin i'r defnyddiwr, ni chaiff y defnyddiwr ailgofrestru ar gyfer y gwasanaeth heb ganiatâd EBI gUG.

C. Amodau ar gyfer cefnogwyr

1. egwyddorion

1.1 Mae EBI gUG yn cyfryngu rhoddion gan gefnogwyr i dderbynwyr incwm sylfaenol (buddiolwyr) ac yn casglu rhoddion er mwyn gwireddu ei ddibenion sefydliadol.

1.2 Mae holl daliadau'r cefnogwyr (taliadau un-amser, taliadau cyfredol) i'r "pot ar gyfer incwm sylfaenol" yn cael eu gweinyddu gan EBI gUG mewn ymddiriedolaeth ac yn cael eu defnyddio ar ran y rhoddwyr yn unig ar gyfer talu incwm sylfaenol diamod i'r buddiolwyr.

1.3 Defnyddir rhoddion gan EBI gUG yn unig i wireddu ei ddibenion.

2. darpariaeth ar y defnydd o daliadau y cefnogwyr

2.1 Gall cefnogwyr benderfynu a fydd eu taliadau untro neu barhaus yn cael eu caniatáu fel rhodd at ddibenion EBI gUG neu fel rhodd i’r pot incwm sylfaenol, neu sut i rannu taliad rhwng y ddau ddiben.

2.2 Yn absenoldeb darpariaeth ar y defnydd, mae gan EBI gUG yr hawl i gasglu hyd at 50% o'r taliad fel rhodd. Mewn achos o daliadau o 1.000 € a mwy bydd EBI gUG yn gofyn i'r cefnogwr sut i ddefnyddio'r taliad, os gellir sefydlu cyswllt.

3. taliadau i mewn i'r gronfa ar gyfer incwm sylfaenol

3.1 Gwneir taliadau i’r gronfa ar gyfer incwm sylfaenol gan y cefnogwr gyda’r amod a’r cyfarwyddyd bod EBI gUG yn gweinyddu’r cronfeydd hyn, ynghyd â’r holl daliadau eraill i mewn i’r gronfa ar gyfer incwm sylfaenol, mewn ymddiriedolaeth ac ar wahân i’w hasedau eraill ar gyfer y cefnogwyr a blaenwyr. nhw i dderbynwyr Incwm Sylfaenol Diamod fel rhoddion gan y cefnogwyr. Mae'r trosglwyddiad yn ddienw. Ni fydd EBI gUG yn datgelu enwau'r rhoddwyr i'r buddiolwyr nac enwau'r buddiolwyr i'r rhoddwyr.

3.2 Mae'r cefnogwyr yn awdurdodi EBI gUG i ddewis derbynwyr eu rhoddion o blith yr ymgeiswyr. Mae'r dewis yn cael ei wneud ar hyn o bryd trwy dynnu coelbren.

3.3 Mae'r cefnogwyr yn awdurdodi EBI gUG i bennu swm y rhoddion. Ar hyn o bryd, mae incwm sylfaenol o 9.600 € fesul derbynnydd, sy'n daladwy mewn 12 rhandaliad misol o 800 € yr un, yn cael ei dynnu trwy lot.

3.4 Wrth anfon y rhoddion ymlaen, ystyrir bod y taliadau a dderbynnir yn gyntaf yn cael eu defnyddio'n gyntaf (cyntaf i mewn, cyntaf allan) a'u dosbarthu'n gyfartal i bawb sy'n derbyn y trosglwyddo priodol.

3.5 Mae'r cefnogwyr yn ildio hawliadau am ad-daliad taliadau nad ydynt wedi'u hanfon ymlaen eto i'r pot incwm sylfaenol. Os bydd EBI gug o'r diwedd yn rhoi'r gorau i roi incwm sylfaenol diamod, gellir dyrannu balans sy'n weddill o'r arian a weinyddir mewn ymddiriedolaeth, sy'n llai na swm yr incwm sylfaenol a roddwyd ddiwethaf, i EBI gUG i ddilyn ei ddibenion sefydliadol.

3.6 Prawf o ddefnydd priodol

Bydd yr EBI GUG yn cael y gweinyddiad a’r defnydd cywir o’r arian yn y pot incwm sylfaenol a archwilir gan archwiliwr a bydd yn cyhoeddi canlyniad yr archwiliad yn ei adroddiad blynyddol.

4. rhoddion

Bydd rhoddion i EBI gUG yn cael eu defnyddio at y dibenion statudol yn unig. Ar gais bydd y rhoddwyr yn cael derbynneb rhodd ("tystysgrif rhodd"). Ar gyfer rhoddion i'w hanfon ymlaen at dderbynwyr incwm sylfaenol ni ellir rhoi derbynneb rhodd.

d. Amodau cymryd rhan mewn rafflau ar gyfer incwm sylfaenol diamod

1. cymhwysder

1.1 Mae pob person sydd wedi cyrraedd 16 oed ac sy’n byw yn un o aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd ar adeg cofrestru yn gymwys i gymryd rhan.

1.2 Bydd pawb sydd wedi cofrestru ar gyfer y raffl yn www.ubi4all.eu gyda data cywir yn ystyr eu cerdyn adnabod, wedi derbyn y telerau defnyddio ac wedi rhoi eu caniatâd i brosesu data, yn cymryd rhan yn y raffl bresennol .

1.3 Gall pobl nad ydynt wedi cyfrannu at ariannu'r incwm sylfaenol trwy rodd hefyd gymryd rhan yn benodol. Does dim cysylltiad felly rhwng y gefnogaeth a’r posibilrwydd o ennill.

1.4 Dim ond unwaith y gall pob person gymryd rhan mewn raffl drwy'r wefan.

1.5 Rhoddir cyfranogiad effeithiol mewn raffl dim ond os yw'r enw llawn (pob enw cyntaf ac olaf, fel ar ddogfen adnabod swyddogol ddilys neu dystysgrif geni), dyddiad geni'r cyfranogwyr a gwlad breswyl yr UE wedi'u nodi'n llawn a yn gywir ar y ffurflen gofrestru.

1.6 Nid yw cymryd rhan mewn raffl yn gysylltiedig â phrynu unrhyw nwyddau neu ddefnyddio unrhyw wasanaeth.

2. gwahardd rhag cymryd rhan

2.1 Mae pobl sydd eisoes wedi derbyn incwm sylfaenol neu sydd eisoes yn derbyn incwm sylfaenol o fewn ystyr yr amodau hyn ar ddiwrnod y tyniad yn cael eu heithrio rhag cymryd rhan.

2.2 Mewn achos o dorri'r amodau hyn o gyfranogiad mae EBI gUG yn cadw'r hawl i wahardd pobl rhag cymryd rhan mewn rafflau.

2.3 Os gwaherddir y raffl neu gymryd rhan ynddi yn y man cymryd rhan yn ôl y gyfraith neu reoliadau eraill, yn anffodus nid yw cyfranogiad o'r lle hwn yn bosibl.

3. gweithredu'r raffl

3.1 Cyhoeddir dyddiadau’r rafflau a nifer yr incymau sylfaenol a dynnwyd ym mhob achos yn www.ubi4all.eu.

3.2 Bydd y rafflau'n cael eu ffilmio ac yna byddant ar gael ar-lein i'w gwylio. Bydd union ddyddiad y raffl yn cael ei gyhoeddi yn www.ubi4all.eu.

3.3 Gellir hefyd dangos y gwobrau trwy lif byw ar sianel sy'n hygyrch i'r cyhoedd (ee YouTube neu deledu) ac yna byddant ar gael i'w gwylio ar-lein.

3.4 Wrth gymryd rhan mewn raffl, bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn rhifau tocynnau loteri a fydd yn cael eu hanfon atynt drwy e-bost. Yn y raffl gyhoeddus, cynhyrchir rhif buddugol ar gyfer pob incwm sylfaenol i'w dynnu. Mae'r cyfranogwyr gyda rhifau tocyn sy'n cyfateb i un o'r rhifau buddugol hyn wedi ennill.

3.5 Mae hawl cyfreithiol, ee oherwydd gwallau honedig neu wirioneddol wrth gyflawni'r raffl, wedi'i eithrio.

4. prosesu

4.1 Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu trwy e-bost a bydd eu henw llawn a gwlad breswyl yn cael eu cyhoeddi ar www.ubi4all.eu. Mae'r enillwyr yn cytuno'n benodol i'r math hwn o gyhoeddiad.

4.2 Mae'n ofynnol i'r enillwyr brofi bod y wybodaeth a ddarparwyd ar gyfer cyfranogiad (enw llawn, dyddiad geni, gwlad breswyl) yn wir. Ni fydd y dyddiad geni a'r cyfeiriad e-bost yn cael eu cyhoeddi.

4.3 Os na fydd yr enillwyr yn ymateb o fewn tair wythnos i dderbyn hysbysiad o'u gwobr, bydd eu hawliad am y wobr yn dod i ben. Mae'r cyfranogwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cyfeiriad e-bost a ddarperir.

4.4 Telir yr incwm sylfaenol trwy drosglwyddiad i gyfrif yn ardal taliadau SEPA. Bydd costau trafodion neu ffioedd trosglwyddo trwy ddulliau eraill yn cael eu tynnu o'r wobr.

4.5 Nid oes hawl gyfreithiol i daliad Incwm Sylfaenol Diamod ac nid oes angen hysbysiad o'r wobr.

5 Terfynu'r raffl yn fuan

5.1 Mae EBI GUG yn cadw’r hawl i ganslo neu derfynu raffl ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw. Mae EBI GUG yn gwneud defnydd o'r posibilrwydd hwn yn arbennig os, am resymau technegol (ee firysau yn y system gyfrifiadurol, trin neu gamgymeriadau yn y caledwedd a/neu feddalwedd) neu am resymau cyfreithiol ni ellir gwarantu y bydd y raffl yn cael ei chyflawni'n gywir. Os achoswyd terfyniad o'r fath gan ymddygiad cyfranogwr, gall EBI gUG fynnu iawndal am y difrod a achoswyd gan y person hwn.

5.2 Mae hawliadau cyflawni ac iawndal y cyfranogwr rhag ofn y bydd y loteri'n dod i ben yn gynnar wedi'u heithrio.

6. gwobr

6.1 Mae’r enillwyr yn derbyn Incwm Sylfaenol Diamod, a roddir mewn symiau misol am gyfnod penodol o amser. Bydd nifer, swm a chyfnod yr incwm sylfaenol a dynnir yn cael eu cyhoeddi ar www.ubi4all.eu cyn pob tyniad.

6.2 Gwneir taliad ar ddechrau'r mis. Y mis cyntaf o daliad yw'r mis canlynol o'r wobr, ond ar y cynharaf y mis cyntaf ar ôl dilysu data personol yn llwyddiannus.

6.3 Dim ond unwaith y gall person ennill yn yr un raffl.

6.4 Nid oes hawl i daliad unwaith ac am byth o'r swm buddugol o dan unrhyw amgylchiadau.

7 Amodau atodol ar gyfer rafflau unigol

Bydd amodau pellach ar gyfer rafflau unigol yn cael eu cyhoeddi gyda chyhoeddiad y raffl berthnasol ar www.ubi4all.eu.

e. Darpariaethau terfynol


1. diogelu data

Gweler www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. atebolrwydd

2.1 Nid oes sicrwydd y cyhoeddir yr enillwyr.

2.2 Nid yw EBI GUG fel y trefnydd yn atebol mewn unrhyw ffurf am iawndal uniongyrchol neu anuniongyrchol o ganlyniad i gymryd rhan yn y raffl neu anhygyrchedd y gweinydd rhyngrwyd, oni bai bod y rhain oherwydd gweithredu hynod esgeulus neu fwriadol y mae’r trefnydd yn gyfrifol amdanynt.

3. diwygio'r amodau hyn, cyfraith berthnasol

3.1 Mae EBI gUG yn cadw’r hawl i newid yr amodau ar unrhyw adeg a heb roi rhesymau. Bydd yr amodau newydd yn cael eu hanfon at y defnyddiwr trwy e-bost.

3.2 Tybir bod y telerau ac amodau defnydd newydd wedi'u cytuno os nad yw'r defnyddiwr yn gwrthwynebu eu dilysrwydd o fewn chwe wythnos i dderbyn yr e-bost. Rhaid i'r gwrthwynebiad fod ar ffurf testun. Bydd EBI gUG yn hysbysu'r defnyddiwr ar wahân yn yr e-bost am y posibilrwydd o wrthwynebiad, y dyddiad cau a chanlyniadau anweithgarwch y defnyddiwr. Os yw'r defnyddiwr yn gwrthwynebu, mae gan bob parti yr hawl i derfynu'r cytundeb defnyddiwr ar ffurf testun gyda'r cyfnod rhybudd sy'n berthnasol ar gyfer terfynu arferol.

3.3 Nid yw’r posibilrwydd o ddiwygio’r Telerau ac Amodau yn unol â’r darpariaethau uchod yn berthnasol i newidiadau sy’n effeithio ar gynnwys a chwmpas defnydd craidd y Gwasanaeth er anfantais i’r Defnyddiwr, nac ychwaith i gyflwyno rhwymedigaethau newydd i’r Defnyddiwr. nas nodwyd yn flaenorol yn y Telerau ac Amodau. Os dylid gwneud newidiadau i'r amodau yn hyn o beth, bydd EBI gUG yn cynnig parhad y berthynas defnyddiwr o dan yr amodau newydd.

3.4 Mae'r berthynas gytundebol rhwng EBI gUG a'r defnyddiwr/cyfranogwr/tanysgrifiwr yn ogystal â'r amodau hyn yn ddarostyngedig i gyfraith yr Iseldiroedd yn unig.

Statws: 11 Tachwedd 2020

>