tingimustega

Palun lugege inglise keeles. Automaatne tõlge ei tööta siin piisavalt.

Tingimused

"UBI4ALL" üldised kasutus-, osalus- ja äritingimused,
Pakkuja: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (edaspidi ka "EBI gUG")

A. Üldteave

B. EBI gUGi veebiteenuse www.ubi4all.eu kasutustingimused

C. Toetajate tingimused

D. Tingimusteta põhisissetuleku loosimistel osalemise tingimused

E. Lõppsätted

A. Üldteave

1. pakkuja ja kasutustingimuste ulatus

1.1 Veebiteenuse "www.ubi4all.eu" (edaspidi ka "teenus") pakkuja ja seetõttu on teenuse kasutaja (edaspidi ka "kasutaja") lepingupartner EBI Politische Teilhabe Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (edaspidi ka "EBI gUG").

1.2 Järgmised sätted sisaldavad teenuse kasutamise tingimusi ja käitumiseeskirju, toetust ning loosimistes osalemist ja on siduvad kõigi õigustoimingute ja juriidiliste tehingutega sarnaste toimingute puhul, mis toimuvad EBI gug ja kasutaja vahel . Lisaks reguleerivad tingimused tingimustega kasutajate vahelisi suhteid, kui see puudutab suhtlust teenuses ja selle kaudu.

2. lisatingimused

Neid tingimusi täiendatakse www.ubi4all.eu veebisaidil avaldatud üksikute auhindade loosimise tingimustega.

3. Legiteeritud keel

EBI gUGi veebiteenus on avaldatud inglise keeles. See pakub ka tõlget teistesse keeltesse, kasutades GTranslate Inc. automaatset tõlget. Juriidilistel kaalutlustel on seaduslik ainult ingliskeelne originaaltekst. EBI gUG ei võta vastutust sisu eest, mille on tõlkinud GTranslate Inc. 

b. Veebiteenuse ubi4all.eu kasutustingimused

1. teenuse kasutamine

1.2 Teenuse (surfamine) kasutamine on üldjuhul lubatud kõigile inimestele. Aktiivne kasutamine hõlmab eelkõige registreerimist tingimusteta põhisissetuleku loosimisele, mis on loosimise ajal lubatud ainult 16-aastastele ja vanematele isikutele, kes elavad Euroopa Liidus.

2. projektide / keelatud projektide lõpetamine

2.1 Kasutaja on kohustatud EBI gug poole mitte postitama sisu, mis on ebaseaduslikku laadi või ebaseaduslikku sisu või mis tahes põhjusel ei tohi Hollandis läbi viia ega reklaamida või ainult teatud tingimustel. Selle taustal on vastuvõetamatud eelkõige projektid, mis ja / või nende sisu kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:

 • propagandavahendid Hollandi seaduse tähenduses ja projektid, mis sisaldavad põhiseadusevastaste organisatsioonide tunnuseid või viitavad neile;
 • projektid, mille sisu ja / või eesmärgid on suunatud vaba demokraatliku korra või rahvusvahelise mõistmise idee vastu;
 • projektid, mille sisu diskrimineerib inimesi nende päritolu, välimuse, võimete, seksuaalse sättumuse, soo, sotsiaalse tausta või vanuse alusel;
 •  projektid, mis kujutavad või viitavad julmale vägivallale inimeste või loomade vastu viisil, mis ülistab või tühistab selliseid vägivallaakte või kujutab teo julma või ebainimlikku olemust viisil, mis rikub inimväärikust;
 • sõda ülistavad operatsioonid;
 •  projektid, mis või mille sisu riivab inimväärikust, eelkõige kujutades või kirjeldades inimesi, kes surevad või olid suremas või kes on või on kannatanud tõsiste füüsiliste või vaimsete kannatuste all, kusjuures tegelikku sündmust kujutatakse ilma seadusliku õiguseta huvi selle kujutamise või aruandluse vormi vastu; nõusolek pole asjakohane;
 •  projektid, mis rikuvad või eeldatavasti rikuvad relvaseadust;
 •  projektid, mis kujutavad või kirjeldavad lapsi või noori ebaloomulikes soopõhistes asendites, mis on pornograafilised, eriti kui need hõlmavad vägivalda, laste või noorte seksuaalset väärkohtlemist või loomadega inimeste seksuaalset tegevust, samuti sisu, mis põhjused rikuvad noorte kaitse eeskirju; see kehtib ka projektide kohta, mis isegi viitavad sellisele sisule ja / või eesmärkidele või viitavad sellele;
 •  projektid, mis propageerivad riiklikku luba vajavaid mänge või mis hõlmavad ahelkirju, püramiidskeeme, kihlvedusid või nendega seotud asju või reklaamivad neid;
 • projektid, mis on solvavad, laimavad või muul viisil solvavad ja / või millel on rassistlikke, antisemiitlikke ja islamivastaseid suundumusi;
 •  Teostatakse projekte, mis rikuvad õigust eraelu puutumatusele ja intiimsfäärile, samuti õigust enda kuvandile ja / või ähvardavad või avaldavad muul viisil teistele survet või avaldaksid mingil viisil survet;

Kasutaja on seoses punktiga 2.1 kohustatud uurima projekte, mille ta kavatseb peatada.

3. reeglid muu kasutaja sisu / kasutajate fotode kohta

3.1 Punkti 2.1 sätted kehtivad täielikult kogu sisu kohta, mille kasutaja teenusesse paigutab, st eelkõige tekstide ja piltide suhtes.

3.2 Kasutaja peab pöörama erilist tähelepanu autoriõigustele ja kolmandate isikute autoriõigusega kaasnevatele positsioonidele, kui ta ise ei ole kõnealuse sisu autor.

4. sisu kasutamise õigused

4.1 Teenusesse sisu paigutanud kasutaja annab EBI gUG-le ülekantavad lihtsad, ruumiliselt ja ajaliselt piiramatud kasutusõigused sisule teenuse toimimiseks vajalikus ulatuses.

4.2 Selle taustal annab kasutaja eelkõige EBI gUG-ile õiguse teha asjakohane sisu teenusele tehniliselt kättesaadavaks ja teha vajalikke reproduktsioone (salvestada serveritesse jne). Lisaks annab kasutaja EBI gUG-le õiguse sisu redigeerida, et oleks võimalik seda veebisaidil paremini esitada. Lisaks on EBI gugil õigus teenuse raames sisu avalikult kättesaadavaks teha, sisu saata ja muul viisil avalikult reprodutseerida, see hõlmab ka eelkõige sisu kättesaadavaks muutmist või saatmist sisu üleandmisega tavatelefonidele või mobiilsetele terminalidele teistest kasutajatest automatiseeritud tellimisteenuste (tõuketeenused) või otsinguteenuste (tõmbeteenused) raames (nt taskuhäälingu, RSS-voo, Atomi voo, XML-liidese või muude tehnoloogiate kaudu). Leviedastusõiguse all mõistetakse eelkõige õigust teenuses sisu reprodutseerida andmete pideva edastamise (voogesituse) kaudu, sealhulgas võimalust korraldada voog selliselt, et edastatavat teavet saaks teenuseosutaja salvestada. saaja.

5. kommertskasutus / muu sobimatu käitumine

5.1 Teenus on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Kasutamine ärilistel ja / või ärilistel eesmärkidel pole lubatud. See kehtib eelkõige mis tahes liiki kaupade või teenuste pakkumise eest tasu eest või kutse esitada vastav pakkumine ning lisaväärtusega teenusenumbrite (eelkõige 0900 numbrid) või lisandväärtusega SMS-numbrite (Premium SMS) nimetamine. teenuse ulatuses. See keeld kehtib samamoodi ka kasutajate vahelistes suhetes, tingimusel et kõnealune suhtlus toimub teenuse ja selle funktsioonide abil, samuti kolmandate isikute poolt tasu eest pakutavate toodete ja teenuste reklaamimisel.

5.2 Lisaks ei tohi Kasutaja kasutada mingeid automaatseid ega manuaalseid protseduure Teenuse andmete lugemiseks, salvestamiseks, töötlemiseks, muutmiseks, edastamiseks ega muul viisil väärkasutamiseks. Ühtegi e-kirja ei tohi pealt kuulata.

5.3 Kasutaja ei tohi teenusesse tuua viirusi, Trooja hobuseid ega vastavaid skripte ja programme ega sarnast pahatahtlikku koodi. Samuti on keelatud rämpsposti saatmine.

5.4 Eelkõige on keelatud ka teiste kasutajate või kolmandate isikute isikuandmete avaldamine, saatmine või muul viisil edastamine.

6. Infoleht / reklaam

Selgesõnalisel nõudmisel saadab EBI gUG kasutajale tema e-posti aadressile sobivate ajavahemike järel e-uudiskirja, mis sisaldab toimetuslikku teavet EBI gUG pakkumise kohta ja selle kohta (nt uue põhisissetuleku loosimine). Lisaks jätab EBI gUG endale õiguse teavitada kasutajat e-posti teel oma toodetest ja kolmandate osapoolte pakkumistest. Kasutajal on võimalus uudiskirjast igal ajal loobuda, näiteks valides vastava funktsiooni uudiskirjas ise või saates e-kirja aadressile info@ubi4all.eu.

7. kasutaja garantii ja vastutus ebaseadusliku sisu eest

7.1 Kasutaja garanteerib EBI gugile, et tal on õigus ja võimalus õigusi üle anda punktis 6 määratletud ulatuses. Kasutaja tagab lisaks EBI gUGile, et ta ei pane teenusesse sisu, mille subjekt aine või sisu rikub punkte 4, 5 ja 7.

7.2 Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kogu tema enda postitatud sisu ning selleks vajalike õiguslike seisukohtade olemasolu eest. EBI gug ei kontrolli kasutaja postitatud sisu.

Kõik muud EBI gug kahjunõuded jäävad mõjutamata.

8 EBI gug vastutus

EBI gug vastutab põhimõtteliselt vastavalt õigusnormidele. Siiski kehtib kaks piirangut: kui andmete kadumisest tulenevad kasutajatele kahjud, ei vastuta EBI gUG selle eest, kuivõrd kahjusid oleks võimalik vältida kõigi asjakohaste andmete regulaarse ja täieliku varundamisega kasutaja poolt. Ainult kergelt hooletu tegevuse või tegevusetuse korral on EBI gUGi vastutus välistatud ka lepingutüüpiliste või ettenägematute kahjude eest, tingimusel et kahju ei mõjuta elu, keha ega tervist.

9. asendusagendid

EBI gUG jätab endale õiguse kasutada kolmandaid isikuid lepinguliste kohustuste täitmiseks.

10. kasutustingimuste rikkumine

EBI gUG jätab endale õiguse kustutada sisu, mis on vastavalt käesolevatele kasutustingimustele lubamatu, samuti hoiatada kasutajaid pärast nende kasutustingimuste rikkumist, et julgustada kasutajaid oma kohustusi täitma. Hoiatused ja peatamised edastatakse kasutajale tekstina. Lisaks võidakse välja öelda kasutussuhte erakorraline lõpetamine.

11. kasutajalepingu lõpetamine

11.1 Kasutaja saab kasutaja suhe igal ajal lõpetada, EBI gUG saab sellest kahe nädala pikkuse etteteatamistähtajaga. Mõlemal poolel on õigus mõjuval põhjusel leping ilma ette teatamata lõpetada. Iga lõpetamine nõuab tekstivormi, st vähemalt ühte e-kirja.

11.2 Pärast lepingu lõpetamist kustutatakse kõik kasutajaandmed, välja arvatud juhul, kui salvestamine on vajalik juriidilistel põhjustel. Taasaktiveerimine pole seetõttu võimalik.

11.3 Kui EBI gUG deklareerib kasutajale erakorralise lõpetamise, ei tohi kasutaja teenusesse uuesti registreeruda ilma EBI gUG nõusolekuta.

C. Toetajate tingimused

1. põhimõtted

1.1 EBI gUG vahendab toetajate annetusi põhitulu saajatele (abisaajatele) ja kogub annetusi oma organisatsiooniliste eesmärkide saavutamiseks.

1.2 Kõiki toetajate makseid (ühekordsed maksed, jooksvad maksed) põhisissetuleku potti haldab EBI gUG usaldusega ja neid kasutatakse annetajate nimel eranditult tingimusteta põhisissetulekute maksmiseks abisaajatele.

1.3 Annetusi kasutab EBI gUG eranditult oma eesmärkide realiseerimiseks.

2. säte toetajate maksete kasutamise kohta

2.1 Toetajad saavad otsustada, kas nende ühekordsed või pooleliolevad maksed antakse annetusena EBI gug eesmärgil või kingitusena põhisissetuleku potti või kuidas makse kahe eesmärgi vahel jagada.

2.2 Kasutamist käsitleva sätte puudumisel on EBI gugil õigus koguda annetusena kuni 50% maksest. Kui maksed on 1.000 € ja rohkem, küsib gug toetajalt, kuidas makse kasutada, kui kontakti saab luua.

3. põhisissetuleku maksed potti

3.1 Toetaja maksab põhisissetuleku potti tingimusel, et EBI gUG haldab neid rahalisi vahendeid koos kõigi muude põhisissetuleku potti tehtavate maksetega usalduses ja eraldi oma muudest toetajatest toetajatele ja edasitoimetajatele. need toetusteta annetustena tingimusteta põhitulu saajatele. Ülekanne on anonüümne. EBI gug ei avalda abisaajatele abiandjate nimesid ega annetajatele abisaajate nimesid.

3.2 Toetajad annavad EBI gUG-ile loa taotlejate hulgast oma annetuste saajad välja valida. Praegu tehakse valik loosi teel.

3.3 Toetajad annavad EBI gUG-le loa annetuste suuruse määramiseks. Praegu loositakse loosiga põhisissetulekut 9.600 12 eurot saaja kohta, mida makstakse 800 osamaksena XNUMX eurot.

3.4 Annetuste edastamisel loetakse esimesena laekunud maksed esimesena kasutatud (esimesena sisse, esimesena välja) ja jagatud võrdselt kõigile vastava edastuse saajatele.

3.5 Toetajad loobuvad põhisissetuleku potti veel edastamata maksete tagasimaksmise nõuetest. Kui EBI gug lõpetab tingimusteta põhisissetuleku andmise, võib usalduse korras hallatavate vahendite järelejäänud jäägi, mis on väiksem kui viimati antud põhisissetulek, eraldada EBI gUG-le oma organisatsiooniliste eesmärkide saavutamiseks.

3.6 Õige kasutamise tõend

EBI gugil on audiitori auditeeritud põhitulupoti vahendite nõuetekohane haldamine ja kasutamine ning auditi tulemus avaldatakse oma aastaaruandes.

4. annetused

Annetusi EBI gUG-le kasutatakse ainult seadusega ette nähtud eesmärkidel. Soovi korral saavad annetajad annetuse kviitungi ("annetussertifikaat"). Annetuste eest põhisissetuleku saajale edastamiseks ei saa annetuskviitungit väljastada.

d. Tingimusteta baSicu sissetulekute auhindade loosimisel osalemise tingimused

1. abikõlblikkus

1.1. Osalema võivad kõik isikud, kes on saanud 16-aastaseks ja elavad registreerimise ajal Euroopa Liidu liikmesriigis.

1.2 Kõik isikud, kes on registreerunud auhinnaloosile aadressil www.ubi4all.eu oma isikutunnistuse tähenduses õigete andmetega, nõustunud kasutustingimustega ja andnud oma nõusoleku andmetöötluseks, osalevad käesolevas auhinnaloosis .

1.3 Samuti võivad selgesõnaliselt osaleda inimesed, kes ei ole annetustega põhitulu rahastamisse panustanud. Toetuse ja võiduvõimaluse vahel puudub seos.

1.4 Iga inimene saab veebisaidi kaudu osaleda ainult ühel loosimisel.

1.5 Tõhus osalemine loosimises antakse ainult siis, kui täisnimi (kõik ees- ja perekonnanimed, nagu kehtival ametlikul isikut tõendaval dokumendil või sünnitunnistusel), osalejate sünniaeg ja EL-i elukohariik on täielikult sisestatud registreerimisvormis õigesti.

1.6 Auhinnaloosis osalemine ei ole seotud ühegi kauba ostmise ega teenuse kasutamisega.

2. osalusest väljaarvamine

2.1 Inimesed, kes on juba saanud põhisissetuleku või kes loosimise päeval juba saavad nende tingimuste tähenduses põhitulu, jäetakse osalemisest välja.

2.2 Nende osalemistingimuste rikkumise korral jätab EBI gUG endale õiguse jätta inimesed loosimistel osalemisest välja.

2.3 Kui loosimine või selles osalemine on osalemise kohas seaduse või muude eeskirjadega keelatud, ei ole sellest kohast osavõtt kahjuks võimalik.

3. loosimise rakendamine

3.1 Loosimiste kuupäevad ja iga juhtumi puhul välja loetud põhisissetulekute arv tehakse teatavaks aadressil www.ubi4all.eu.

3.2 Loosimised filmitakse ja tehakse seejärel veebis vaatamiseks kättesaadavaks. Loosimise täpne kuupäev tehakse teatavaks aadressil www.ubi4all.eu.

3.3 Auhindade loosimisi saab otseülekande kaudu näidata ka avalikult juurdepääsetaval kanalil (nt YouTube või TV) ja seejärel veebis vaatamiseks kättesaadavaks teha.

3.4 Loosis osalemisel saavad kõik osalejad loteriipileti numbrid, mis saadetakse neile e-posti teel. Avalikus loosimises genereeritakse iga loositava põhisissetuleku kohta võidunumber. Võitnud on osalejad, kelle piletinumber vastab ühele neist võidunumbritest.

3.5 Välistatud on seaduslik abi, näiteks väidetavate või tegelike vigade tõttu loosimisel.

4. töötlemine

4.1 Võitjaid teavitatakse e-posti teel ning nende täielik nimi ja elukohariik avaldatakse veebisaidil www.ubi4all.eu. Võitjad on selle avaldamisvormiga sõnaselgelt nõus.

4.2 Võitjad on kohustatud tõendama, et osalemiseks esitatud teave (täisnimi, sünniaeg, elukohariik) vastab tõele. Sünnikuupäeva ja e-posti aadressi ei avaldata.

4.3 Kui võitjad ei vasta kolme nädala jooksul pärast auhinnale teatise saamist, kaotab nende nõue auhinnale. Esitatud e-posti aadressi õigsuse eest vastutavad osalejad.

4.4 Põhisissetulek makstakse välja ülekandega kontole SEPA maksete piirkonnas. Tehingukulud või muul viisil ülekandmise tasud arvestatakse auhinnast maha.

4.5 Tingimusteta põhisissetuleku maksmiseks puudub seaduslik õigus ja auhinnast ei ole vaja teatada.

5 Loosimise ennetähtaegne lõpetamine

5.1 EBI gUG jätab endale õiguse loosimine igal ajal ilma ette teatamata tühistada või lõpetada. EBI gug kasutab seda võimalust eriti siis, kui tehnilistel põhjustel (nt viirused arvutisüsteemis, manipuleerimine või vead riist- ja / või tarkvaras) või juriidilistel põhjustel ei saa loosimise nõuetekohast teostamist tagada. Kui sellise lõpetamise põhjustas osaleja käitumine, võib EBI gUG nõuda selle isiku tekitatud kahju hüvitamist.

5.2 Loosimise ennetähtaegse lõpetamise korral osaleja täitmise ja hüvitamise nõuded on välistatud.

6. auhind

6.1 Võitjad saavad tingimusteta põhisissetuleku, mida antakse igakuiselt teatud aja jooksul. Loositud põhisissetuleku arv, suurus ja tähtaeg tehakse teatavaks enne iga loosimist www.ubi4all.eu.

6.2 Tasumine toimub kuu alguses. Esimene maksekuu on auhinna järgmine kuu, kuid kõige varem esimene kuu pärast isikuandmete edukat kontrollimist.

6.3 Inimene võib samas loosimises võita ainult ühe korra.

6.4 Ühelgi juhul ei ole õigust võidusumma ühekordsele väljamaksele.

7 Üksikute loosimiste lisatingimused

Üksikute loosimiste edasised tingimused tehakse teatavaks vastava loosimise väljakuulutamisega aadressil www.ubi4all.eu.

e. Lõppsätted


1. andmekaitse

Vaata www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. vastutus

2.1 Võitjate väljakuulutamine on ilma garantiita.

2.2 EBI gug kui korraldaja ei vastuta mingil kujul otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud loosimises osalemisest või Interneti-serveri ligipääsmatusest, välja arvatud juhul, kui need on tingitud raske hooletuse või tahtliku tegevuse eest, mille eest korraldaja vastutab.

3. nende tingimuste muutmine, kohaldatav seadus

3.1 EBI gUG jätab endale õiguse tingimusi igal ajal ja põhjendusi muutmata. Uued tingimused saadetakse kasutajale e-posti teel.

3.2 Uued kasutustingimused loetakse kokkulepituks, kui kasutaja ei esita nende kehtivust kuue nädala jooksul pärast e-kirja kättesaamist. Vastuväide peab olema tekstivormis. EBI gug teavitab kasutajat e-kirjas eraldi vastuväite esitamise võimalusest, tähtajast ja kasutaja tegevusetuse tagajärgedest. Kui kasutaja esitab vastuväiteid, on igal poolel õigus lõpetada kasutajaleping tekstivormis tavalise ülesütlemise korral kehtiva etteteatamistähtajaga.

3.3 Tingimuste muutmise võimalust vastavalt ülaltoodud sätetele ei kohaldata muudatuste suhtes, mis mõjutavad Teenuse põhikasutuse sisu ja ulatust Kasutaja kahjuks, ega Kasutajale uute kohustuste kehtestamise suhtes mida ei olnud varem tingimustes sätestatud. Kui selles osas tuleks tingimusi muuta, pakub EBI gUG uutes tingimustes kasutajate suhte jätkamist.

3.4 EBI gug ja kasutaja / osaleja / abonendi vahelised lepingulised suhted ning need tingimused alluvad eranditult Hollandi seadustele.

Staatus: 11. november 2020

>