Услови

Ве молиме прочитајте на англиски јазик. Автоматскиот превод овде не работи соодветно.

Услови и правила

Општи услови за користење, учество и деловни услови на „UBI4ALL“,
Давател: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (во натамошниот текст, исто така наречен „EBI gUG“)

A. Општи информации

Б. Услови за користење на онлајн услугата www.ubi4all.eu на EBI gUG

В. Услови за поддржувачи

Г. Услови за учество на лотарија за безусловен основен приход

E. Завршни одредби

A. Општи информации

1. давател и опсег на условите за користење

1.1 Давател на онлајн услугата „www.ubi4all.eu“ (во натамошниот текст, исто така наречена „услуга“) и затоа договорен партнер на корисникот на услугата (во натамошниот текст, исто така наречен „корисник“) е EBI Politische Teilhabe во Европа gemeinnützige Unternehmergesellschaft (во натамошниот текст, исто така наречен „EBI gUG“).

1.2 Следниве одредби ги содржат условите и правилата на однесување за користење на услугата, поддршката како и учеството во лотарија и се обврзувачки за сите правни трансакции и дејствија слични на правните трансакции кои се вршат помеѓу EBI gUG и корисникот . Понатаму, одредбите и условите го регулираат односот помеѓу корисниците меѓу себе што се однесува до интеракцијата и комуникацијата во и преку услугата.

2. дополнителни услови

Овие правила и услови се дополнети со условите за поединечни наградни извлекувања објавени на www.ubi4all.eu.

3. Легитимен јазик

Онлајн сервисот на EBI gUG е објавен на англиски јазик. Исто така, обезбедува превод на други јазици со автоматски превод од GTranslate Inc. За правни размислувања само оригиналниот текст на англиски јазик е легален. EBI gUG не презема одговорност за содржината преведена од GTranslate Inc. 

б. Услови за користење на онлајн услугата ubi4all.eu

1. користењето на услугата

1.2 Користењето на услугата („сурфање“) е генерално дозволено за сите луѓе. Активната употреба вклучува, особено, регистрација за томболата на безусловен основен приход, која во моментот на томболата е дозволена само на лица на возраст од 16 или повеќе години и кои живеат во Европската Унија.

2. прекинување на проекти/забранети проекти

2.1. Наспроти ова, особено проектите кои и/или нивната содржина спаѓаат во следните категории се недозволиви:

 • средства за пропаганда во смисла на холандскиот закон и проекти кои содржат или се однесуваат на карактеристиките на неуставните организации;
 • проекти чија содржина и/или цели се насочени против слободниот демократски поредок или идејата за меѓународно разбирање;
 • проекти чија содржина ги дискриминира луѓето врз основа на нивното потекло, изглед, способности, сексуална ориентација, пол, социјално потекло или возраст;
 •  проекти кои прикажуваат или упатуваат на сурови чинови на насилство врз луѓе или животни на начин кој ги велича или тривијализира таквите акти на насилство или што ја прикажува суровата или нечовечката природа на чинот на начин кој го нарушува човечкото достоинство;
 • операции кои ја глорифицираат војната;
 •  проекти кои или чија содржина го навредува човечкото достоинство, особено со прикажување или опишување луѓе кои се или умираат или кои се или биле подложени на тешко физичко или ментално страдање, при што вистински настан е прикажан без да постои легитимен интерес за оваа форма на прикажување или известување; согласноста е ирелевантна;
 •  проекти кои го прекршуваат или се очекува да го прекршат Законот за оружје;
 •  проекти кои прикажуваат или опишуваат деца или млади луѓе во неприродни пози нагласени од пол, кои се порнографски, особено ако вклучуваат насилство, сексуална злоупотреба на деца или млади луѓе или сексуални дејствија на луѓе со животни, како и содржини кои за други причини ги прекршува прописите за заштита на младите; ова исто така важи и за проекти кои дури се однесуваат или навестуваат таква содржина и/или цели;
 •  проекти кои промовираат игри за кои е потребна државна дозвола или кои вклучуваат или рекламираат верижни писма, пирамидални шеми, обложување или сродни работи;
 • проекти кои се навредливи, клеветнички или на друг начин навредливи и/или покажуваат расистички, антисемитски, антиисламски тенденции;
 •  Ќе се реализираат проекти кои го нарушуваат правото на заштита на приватноста и интимната сфера, како и правото на сопствен имиџ и/или се закануваат или на кој било начин вршат или би извршиле притисок врз другите;

Корисникот е должен во однос на оваа точка 2.1 да ги испита проектите што има намера да ги прекине.

3. правила за друга корисничка содржина / кориснички фотографии

3.1 Одредбите од делот 2.1 целосно важат за сите содржини што корисникот ги става на услугата, односно особено текстови и слики.

3.2.

4. права на користење на содржината

4.1.

4.2 Наспроти ова, корисникот особено му дава право на EBI gUG да ја направи релевантната содржина технички достапна на услугата за пронаоѓање и да ги направи потребните репродукции (зачувување на серверите итн.). Понатаму, корисникот му дава право на EBI gUG да ги уредува содржините за да може подобро да ги претстави на веб-страницата. Понатаму, EBI gUG има право да ги направи содржините јавно достапни во рамките на услугата, да ги испраќа и на друг начин јавно да ги репродуцира содржините, при што ова исто така вклучува особено правење пристапна содржина или испраќање со пренесување на содржината на фиксни или мобилни терминали. на други корисници во рамките на автоматизираните претплатни услуги (услуги за притискање) или услуги за пребарување (услуги за повлекување) (на пр. преку подкастинг, RSS feed, Atom feed, XML интерфејс или други технологии). Правото на емитување се подразбира дека го вклучува, особено, правото на репродукција на содржина во услугата со континуиран пренос на податоците (стриминг), вклучувајќи ја и можноста за уредување на преносот на таков начин што преносот на податоци може да се складира од страна на примател.

5. комерцијална употреба / друго несоодветно однесување

5.1 Услугата е наменета само за приватна употреба. Не е дозволена употреба за комерцијални и/или деловни цели. Ова особено се однесува на понудата на стоки или услуги од кој било вид против плаќање или покана за поднесување соодветна понуда, и именување на броеви на услуги со додадена вредност (особено броеви 0900) или СМС броеви со додадена вредност (Премиум СМС) во делокругот на Услугата. Оваа забрана се применува на ист начин во односот меѓу корисниците, под услов односната комуникација да се врши со користење на Услугата и нејзините функции, како и за рекламирање на производи и услуги понудени од трети лица против плаќање.

5.2 Понатаму, Корисникот не смее да користи никакви автоматски или рачни процедури за читање, складирање, обработка, промена, проследување или на друг начин злоупотреба на податоците од Услугата. Не смеат да се пресретнуваат е-пошта.

5.3 Корисникот не смее да внесува вируси, тројанци и соодветни скрипти и програми или сличен злонамерен код во Услугата. Забрането е и испраќање на спам е-пошта.

5.4 Конкретно, објавувањето, испраќањето или другото пренесување на лични податоци на други корисници или трети лица е исто така забрането.

6. Билтен / Рекламирање

На експлицитно барање, EBI gUG му испраќа е-пошта билтен на корисникот на неговата e-mail адреса во соодветни интервали, кој содржи уредувачки информации од и за понудата на EBI gUG (на пр. дека нов основен приход е извлечен со ждрепка). Понатаму, EBI gUG го задржува правото да го информира корисникот преку е-пошта за сопствените производи и понудите на трети страни. Корисникот има можност да се откаже од билтенот во секое време, на пример со избирање на соодветната функција во самиот билтен или со испраќање е-пошта на info@ubi4all.eu.

7. гаранција и одговорност на корисникот/ослободување во однос на нелегална содржина

7.1 Корисникот му гарантира на EBI gUG дека има право и е во состојба да ги пренесе правата до степенот определен со клаузула 6. материја или содржина ги прекршува клаузулите 4, 5 и 7.

7.2 Корисникот е единствено одговорен за целата содржина објавена од него/неа, како и за постоењето на какви било правни позиции потребни за ова. EBI gUG не ја проверува содржината објавена од корисникот.

Сите дополнителни барања за отштета од EBI gUG остануваат непроменети.

8 Одговорност на EBI gUG

EBI gUG е во основа одговорен според законските прописи. Сепак, важат две ограничувања: ако штетата на корисникот е резултат на губење на податоци, EBI gUG не е одговорна за тоа, доколку штетите би биле избегнати со редовно и целосно резервно копирање на сите релевантни податоци од страна на корисникот. Во случај на само малку невнимателни дејствија или пропусти, одговорноста на EBI gUG е исто така исклучена за договор-нетипични или непредвидливи штети, под услов штетата да не влијае на животот, телото или здравјето.

9. заменици

EBI gUG го задржува правото да користи трети страни за исполнување на договорните обврски.

10. прекршување на условите за користење

EBI gUG го задржува правото да ги избрише содржините што се недозволиви според овие услови за користење, како и да ги предупреди корисниците по прекршување на овие услови за користење со цел да ги поттикне корисниците да се придржуваат до нивните обврски. Предупредувањата и суспензиите се доставуваат до корисникот во текстуална форма. Дополнително, може да се изрече и вонреден прекин на корисничкиот однос.

11. раскинување на корисничкиот договор

11.1 Корисничкиот однос може да го прекине корисникот во секое време, од EBI gUG со отказен рок од две недели. Двете страни го задржуваат правото да го раскинат договорот без најава поради добра причина. За секое раскинување е потребна текстуална форма, односно најмалку една е-пошта.

11.2 По раскинувањето на договорот сите кориснички податоци ќе бидат избришани, освен ако складирањето не е потребно од правни причини. Затоа не е возможно повторно активирање.

11.3 Доколку EBI gUG изјави вонредно раскинување на корисникот, корисникот не може повторно да се регистрира за услугата без согласност на EBI gUG.

В. Услови за поддржувачи

1. принципи

1.1 EBI gUG посредува во донации на поддржувачи на примателите на основен приход (корисници) и собира донации за реализација на своите организациски цели.

1.2 Сите плаќања на поддржувачите (еднократни плаќања, тековни плаќања) во „тенџерето за основен приход“ се администрираат од EBI gUG во доверба и се користат во име на донаторите исклучиво за исплата на безусловен основен приход на корисниците.

1.3 Донациите ги користи EBI gUG исклучиво за реализација на своите цели.

2. одредба за користење на плаќањата на поддржувачите

2.1 Поддржувачите можат да одлучат дали нивните еднократни или тековни плаќања ќе бидат доделени како донација за целите на EBI gUG или како подарок на ложата за основен приход, или како плаќањето ќе се подели помеѓу двете цели.

2.2 Во отсуство на одредба за користење, EBI gUG има право да собере до 50% од уплатата како донација. Во случај на уплати од 1.000 € и повеќе, EBI gUG ќе го праша поддржувачот како да се искористи плаќањето, доколку може да се воспостави контакт.

3. уплати во лонец за основен приход

3.1 Уплатите во тенџерето за основен приход ги врши поддржувачот со услов и инструкции EBI gUG да ги администрира овие средства, заедно со сите други плаќања во садот за основен приход, во доверба и одделно од неговите други средства за поддржувачите и шпедитерите. нив на примателите на безусловен основен приход како донации од поддржувачите. Трансферот е анонимен. EBI gUG нема да ги открие ниту имињата на донаторите на корисниците, ниту имињата на корисниците на донаторите.

3.2 Поддржувачите го овластуваат EBI gUG да ги избере примателите на нивните донации од апликантите. Изборот во моментов се врши со ждрепка.

3.3 Поддржувачите го овластуваат EBI gUG да го одреди износот на донациите. Во моментов, со ждрепка се влече основен приход од 9.600 € по примател, кој се плаќа на 12 месечни рати од по 800 €.

3.4 При препраќање на донациите, прво примените плаќања се сметаат за први искористени (прв-влезе, прв-излез) и подеднакво дистрибуирани до сите приматели на соодветната шпедиција.

3.5 Поддржувачите се откажуваат од побарувањата за отплата на плаќањата кои сè уште не се проследени во тавата за основни приходи. Ако EBI gUG конечно престане да дава безусловен основен приход, преостанатото салдо на средствата администрирани во труст, што е помало од износот на последниот доделен основен приход, може да се распредели на EBI gUG за да ги оствари своите организациски цели.

3.6 Доказ за правилна употреба

EBI gUG ќе има соодветна администрирање и употреба на средствата во пакетот за основни приходи ревидирани од ревизор и ќе ги објави резултатите од ревизијата во својот годишен извештај.

4. донации

Донациите за EBI gUG ќе се користат исклучиво за законски цели. По барање, донаторите ќе добијат потврда за донација („потврда за донација“). За донации за проследување на приматели на основен приход не може да се издава потврда за донација.

г. Услови за учество во наградните извлекувања за безусловен основен приход

1. подобност

1.1 Право на учество имаат сите лица кои наполниле 16 години и се резиденти во земја-членка на Европската унија во моментот на регистрација.

1.2 Сите лица кои се пријавиле за наградната игра на www.ubi4all.eu со точни податоци во смисла на нивната лична карта, ги прифатиле условите за користење и дале согласност за обработка на податоците, ќе учествуваат во тековното извлекување на наградите. .

1.3 Изрично може да земат учество и лица кои не придонеле за финансирање на основниот приход со донација. Затоа, нема врска помеѓу поддршката и можноста за победа.

1.4 Секое лице може да учествува само еднаш по лотарија преку веб-страницата.

1.5 Ефективното учество во лотаријата е дадено само ако целосното име (сите имиња и презимиња, како на валиден официјален документ за лична карта или извод од матична книга на родените), датумот на раѓање на учесниците и земјата на живеење во ЕУ се целосно внесени и правилно во формуларот за регистрација.

1.6 Учеството во наградното извлекување не е поврзано со купување на која било стока или користење на некоја услуга.

2. исклучување од учество

2.1 Од учество се исклучени лицата кои веќе добиле основен приход или кои веќе добиваат основен приход во смисла на овие услови на денот на извлекувањето.

2.2 Во случај на прекршување на овие услови за учество EBI gUG го задржува правото да исклучува лица од учество во лотарија.

2.3 Доколку лотаријата или учеството во неа е забрането на местото на учество со закон или други прописи, учеството од ова место за жал не е можно.

3. спроведување на лотаријата

3.1 Датумите на лотаријата и бројот на извлечени основни приходи во секој случај се објавени на www.ubi4all.eu.

3.2 Наградните игри ќе се снимаат и потоа ќе бидат достапни на интернет за гледање. Точниот датум на лотаријата ќе биде објавен на www.ubi4all.eu.

3.3.

3.4 При учество во лотарија, сите учесници ќе добијат броеви на лотарија кои ќе им бидат испратени по е-пошта. Во јавната лотарија се генерира добитен број за секој основен приход што ќе се извлече. Победија учесниците со броеви на билети што одговараат на еден од овие победнички броеви.

3.5 Правна регрес, на пр. поради наводни или вистински грешки при извршувањето на томболата, е исклучена.

4. преработка

4.1 Победниците ќе бидат известени преку е-пошта и нивното целосно име и земја на живеење ќе бидат објавени на www.ubi4all.eu. Победниците изрично се согласуваат со оваа форма на објавување.

4.2 Победниците се должни да докажат дека информациите дадени за учество (полно име и презиме, датум на раѓање, земја на живеење) се вистинити. Датумот на раѓање и адресата на е-пошта нема да бидат објавени.

4.3 Доколку победниците не одговорат во рок од три недели од добивањето на известувањето за нивната награда, нивното барање за наградата ќе пропадне. Учесниците се одговорни за точноста на наведената е-пошта.

4.4 Основниот приход се исплаќа со трансфер на сметка во областа за плаќања СЕПА. Трошоците за трансакција или надоместоците за пренос на други средства ќе бидат одбиени од наградата.

4.5 Нема законско право на исплата на безусловниот основен приход и не е потребно известување за наградата.

5 Предвремено прекинување на томболата

5.1 EBI gUG го задржува правото да откаже или прекине наградна игра во секое време без претходна најава. EBI gUG ја користи оваа можност особено ако поради технички причини (на пр. вируси во компјутерскиот систем, манипулации или грешки во хардверот и/или софтверот) или од правни причини не може да се гарантира правилно извршување на томболата. Доколку таквото раскинување било предизвикано од однесувањето на учесникот, EBI gUG може да бара надомест на штетата предизвикана од ова лице.

5.2 Побарувањата за исполнување и надомест на учесникот во случај на предвремено раскинување на лотаријата се исклучени.

6. награда

6.1 Добитниците добиваат безусловен основен приход, кој се доделува во месечни износи за одреден временски период. Бројот, износот и рокот на извлечениот основен приход ќе бидат објавени на www.ubi4all.eu пред секое извлекување.

6.2 Плаќањето се врши на почетокот на месецот. Првиот месец на плаќање е следниот месец на наградата, но најрано првиот месец по успешната проверка на личните податоци.

6.3 Едно лице може да победи само еднаш во истата лотарија.

6.4 Под никакви околности нема право на еднократна исплата на добитниот износ.

7 Дополнителни услови за индивидуални наградни игри

Понатамошни услови за поединечни наградни игри ќе бидат објавени со објавување на соодветната лотарија на www.ubi4all.eu.

д. Завршни одредби


1. заштита на податоците

Видете www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. одговорност

2.1 Објавувањето на добитниците е без гаранција.

2.2 EBI gUG како организатор не е одговорен во каква било форма за директни или индиректни штети кои произлегуваат од учество во томболата или непристапноста на интернет серверот, освен ако тие не се резултат на крајно небрежно или намерно дејство за кое е одговорен организаторот.

3. измена на овие услови, важечки закон

3.1 EBI gUG го задржува правото да ги промени условите во секое време и без да наведе причини. Новите услови ќе бидат испратени до корисникот по е-пошта.

3.2 Новите услови и услови за користење се смета дека се договорени доколку корисникот не се спротивстави на нивната важност во рок од шест недели од приемот на е-поштата. Приговорот мора да биде во текстуална форма. EBI gUG ќе го информира корисникот посебно во е-поштата за можноста за приговор, рокот и последиците од неактивноста на корисникот. Доколку корисникот се спротивстави, секоја страна има право да го раскине корисничкиот договор во текстуална форма со периодот на известување што се применува за обично раскинување.

3.3 Можноста за измена на Условите и правилата во согласност со горенаведените одредби не се однесува на промени кои влијаат на содржината и опсегот на основната употреба на Услугата на штета на Корисникот, ниту пак на воведување нови обврски за Корисникот кои претходно не беа наведени во Правилата и условите. Доколку треба да се направат промени во условите во овој поглед, EBI gUG ќе понуди продолжување на корисничкиот однос под новите услови.

3.4.

Статус: 11 ноември 2020 година

>