juli 30

Letland – Een prachtig land aan de rand van Europa en op de rand van armoede?

Letland, een van de drie Baltische staten, werd pas in 1990 onafhankelijk van de Russische bezetting, tijdens de 2nd wereldoorlog het land werd binnengevallen door de Duitsers. De aanwezigheid van buitenlandse troepen gedurende zo'n lange periode laat nog steeds sporen na in de nationale ziel en in de manier waarop burgerschap wordt begrepen. In 2004 werden de 3 miljoen inwoners Europeanen. Veel mensen verlaten hun prachtige thuisland om elders betere omstandigheden te vinden. In 1990 telde het land 3,7 miljoen inwoners, in 2020 waren dat er nog 2,8 miljoen. De economische prognose want het land is niet optimistisch, dus er moeten snel dingen gebeuren.

Maar Letland heeft ook veel bemoedigde inwoners, die dingen ten goede willen veranderen en het heft in eigen handen willen nemen. Een van hen is Aija Lasmane, activist voor de ECI UBI. Ze vertelt over de uitdagingen om in Letland de kost te verdienen, de sociale zekerheid en haar pogingen om haar medeburgers te informeren over het onvoorwaardelijk basisinkomen.

Aija, hoe is de situatie met betrekking tot sociale uitkeringen in jouw land? Waarom zou uw land het UBI nodig hebben?

Aija: In Letland is het systeem van sociale zekerheid zeer complex en moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om ervoor in aanmerking te komen. De uitkeringen zijn gedurende lange tijd niet verhoogd en komen helemaal niet overeen met de feitelijke economische situatie. De Letse Ombudsman deed een beroep op het Grondwettelijk Hof om deze situatie te verhelpen, en in 2020 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de normen die het gegarandeerde minimuminkomen bepalen, het bedrag van de socialezekerheidsuitkeringen van de staat voor werklozen met een handicap en senioren, evenals de normen die het minimum ouderdomspensioen bepalen niet voldoen aan de Satversme (Grondwet). Tot dusver zijn deze arresten van het Grondwettelijk Hof echter nog steeds niet uitgevoerd; problemen met de tenuitvoerlegging van vonnissen werden ook gesignaleerd in de denktank van constitutionele ideeën van 11th van december 2020 “Hoe de rechtsstaat versterken zodat een mens zich veilig voelt? Verbetering van de efficiëntie van de uitvoering van uitspraken van het Grondwettelijk Hof. ”

Letland heeft zeer lage sociale uitkeringen, waaronder het minimumloon. Dus bijvoorbeeld sinds 1st van januari 2021 is het gegarandeerde minimuminkomen in Letland gestegen van de vorige € 64 naar € 109 voor de eerste of enige persoon in het huishouden en € 76 voor andere personen in het huishouden. De inkomensgrens voor een arm huishouden is dit jaar € 272 voor de eerste of enige persoon in het huishouden en € 190 voor de overige mensen in het huishouden.

Interessant is dat elke gemeente het recht heeft om de inkomensgrens van een huishouden met een laag inkomen niet hoger te stellen dan 436 euro voor de eerste of enige persoon in het huishouden en € 305 voor overige personen in het huishouden, maar niet lager dan de inkomensgrens van een arm huishouden (€ 272).

 Per huishoudenAndere leden van het huishouden
Minimum inkomen€ 109
(€ 64 voor 01.2021)
€ 76
Armoededrempel (op federaal niveau)€ 272€ 190
Armoededrempel (gemeenteniveau)€ 436€ 305
Huidige inkomenssituatie in Letland

Het minimumbedrag van het ouderdomspensioen wordt bepaald in functie van het verzekeringsjaar van elke persoon. Het minimumouderdomspensioen wordt berekend door een coëfficiënt van 1.1 toe te passen op de minimumberekeningsgrondslag voor het ouderdomspensioen van € 136 (voor personen met een handicap van kinds af aan – € 163). Voor elk volgend jaar dat meer dan 15 jaar nodig heeft voor de toekenning van een ouderdomspensioen, wordt het bedrag verhoogd met 2% van de berekeningsgrondslag voor het minimumouderdomspensioen. Dus voor elk jaar dat de dienstduur van meer dan 15 jaar overschrijdt, komt er € 2,72 bij, voor personen met een handicap vanaf hun kindertijd – € 3.26 per jaar.
Het minimumpensioen voor arbeidsongeschikten kan variëren tussen € 136 en € 260, afhankelijk van de rekengroepen van I tot III en de vorm van arbeidsongeschiktheid.

Gegevens verzameld door de Staatsbureau voor sociale verzekeringen (SSIA) over het 1e kwartaal van dit jaar blijkt dat 72,96% van de gepensioneerden een pensioen ontvangt dat lager is dan of gelijk is aan de armoederisicogrens (€ 441), 25.116 gepensioneerden een pensioen van € 110, wat is een euro meer dan GMI.

De hoogte van het minimumpensioen en de uitkeringen wordt minimaal om de drie jaar herzien, wat ook betekent dat deze bedragen niet van jaar tot jaar mogen veranderen.
Schokkend, niet?

Het minimumloon in 2021 is vastgesteld op € 500 voor belastingen en komt op de rekening van de werknemer al onder de armoederisicogrens. Bij toepassing van een personenbelastingvrij minimum van € 300,- krijgt de werknemer € 418 bij de hand, maar als om de een of andere reden het niet-belastbare minimum niet wordt toegepast, dan respectievelijk € 358. Uiteraard wordt na indiening van de Jaaraangifte de te veel betaalde belasting teruggevorderd, maar dit zal na het eerste kwartaal van volgend jaar binnen drie maanden plaatsvinden.

Er moet echter rekening mee worden gehouden dat volgens statistieken de armoederisicodrempel in 2019 (gegevens nog niet beschikbaar voor 2020) € 441 bedroeg, er is dus geen sprake van erkenning van de GMI, de minimum oude -leeftijds- en invaliditeitspensioenen en het minimumloon in overeenstemming met de menselijke waardigheid.

De werkloosheidsuitkering wordt berekend volgens de algemene procedure als de staatspremies voor de sociale verzekeringen zijn betaald voor de werknemer gedurende ten minste 12 maanden in een periode van 16 maanden. De uitkering wordt bepaald op basis van de duur van de werkervaring.

De werkloosheidsuitkering wordt gedurende 8 maanden betaald en met elke maand neemt het bedrag van de uitkering af - in de eerste twee maanden wordt de uitkering ontvangen in het toegekende bedrag, in de derde en vierde maand - 75% van het toegekende bedrag, in de vijfde en zesde maand – 50%, en in de zevende en achtste maand – 45% van het bedrag van de toegekende uitkering.

 Sociale verzekering
1-9 jaar werkervaring50% van het gemiddelde salaris
10-19 jaar werkervaring55%
20-29 jaar werkervaring60%
Meer dan 30 jaar65%
Percentage van het laatst betaalde inkomen gedurende 8 maanden, een periode waarin het constant daalt tot 45%

Stel dat de werkervaring van de werknemer 25 jaar is, in 12 maanden was het gemiddelde salaris 500 euro, dan wordt de berekende WW-uitkering 300 euro. Het wordt uitbetaald in de volgende bedragen:

– € 300 voor de eerste twee maanden;
– in de derde en vierde maand – 75% van het bedrag van de toegekende uitkering, ofwel 225 euro;
– in de vijfde en zesde maand – 50% van het bedrag van de toegekende uitkering, ofwel 150 euro;
– in de zevende en achtste maand – 45% van het bedrag van de toegekende uitkering, ofwel EUR 135.

Hoe mensen kunnen overleven met zo'n "voordeel" is een andere zaak.

Van de 1st van juli 2021, uitgangspunten voor het toekennen van huurtoeslag zal worden bepaald in Letland, waarin de procedure voor de berekening en betaling van huurtoeslag wordt bepaald. Het bedrag wordt berekend als het verschil tussen de som van het gegarandeerd minimuminkomen (GMI – € 109) voor het huishouden en de werkelijke uitgaven en het totale inkomen (nutsvoorzieningen) van het huishouden (allen in het huishouden).

https://lvportals.lv/skaidrojumi/323327-izmainas-vsaa-sniegtajos-pakalpojumos-2021-gada-2020

Hoe denken mensen over het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen? Is er onder de bevolking een brede kennis over ubi?

Aija: De bevolking lijkt te zijn verdeeld in twee hoofdgroepen, de ene die het idee van het ubi snel waarneemt en ondersteunt, en de andere die het met argwaan en scepsis beschouwt als het vergelijken van het ubi met het communistische systeem. De eerste zijn meestal mensen met een laag inkomen, of die zich in een precaire situatie bevinden, zelfstandigen, of die geen snelle uitweg zien uit de economische stagnatie van het land.

De anderen stellen meestal de vraag: waarom zouden we betalen voor iemand die lui is en niet wil werken? Er zijn ook sceptici in het midden die niet zeker weten hoe we UBI kunnen betalen, omdat het zo duur is, maar ons budget kan niet al een fatsoenlijk salaris opleveren voor degenen die in de geneeskunde, de politie en scholen (universiteiten) werken. Een van mijn vrienden vroeg ooit: "Maar kunnen we het ons veroorloven?" Ik antwoordde heel overtuigend: "Ja!" Verder niets, en ze tekende meteen het ECI-UBI. Ze hoefde niet eens uit te leggen hoe dit zou gebeuren; het belangrijkste was dat iemand zou bevestigen dat het ubi betaalbaar is.

We moeten niet vergeten dat we al 50 lange jaren bezig zijn, waarin twee generaties zijn opgegroeid. We hebben geleerd dat we niet anders moeten denken dan de ideologische leiding van de staat, we mogen geen initiatief tonen, we zijn passief. We zijn ook bang voor alles dat enigszins doet denken aan het socialistische systeem, omdat we enorme trauma's hebben opgelopen - net als mensen die fysieke of emotioneel gewelddadige relaties hebben meegemaakt. Dit trauma houdt ons allemaal nog steeds onder controle, alleen manifesteert het zich anders. Er zijn mensen die de situatie doorstaan, waarin ze verkeren en er niet tegen vechten; er zijn mensen die gewoon naar een ander land gaan omdat daar alles beter is. Slechts enkelen veranderen de situatie en ze moeten de minachtende houding van macht voelen.

In Letland weten en begrijpen maar weinigen wat UBI is. Daarom vroeg onze vereniging een subsidie ​​aan en kreeg die op wonderbaarlijke wijze. De subsidie ​​van de IJsland, Liechtenstein en Noorwegen Foundation, beheerd door het Active Citizens' Fund, stelt ons in staat een serie artikelen over het ubi voor te bereiden met ten minste twaalf artikelen over verschillende onderwerpen die te maken hebben met onvoorwaardelijk basisinkomen en de impact ervan op sociale rechten en veiligheid, justitie, armoede en ongelijkheid, werk en zelfstandige arbeid, gezondheid, onderwijs, groene transformatie, robotica en automatisering, economische activiteit, democratie en de rechtsstaat, hoe het ubi in overeenstemming is met de doelstellingen en waarden van de EU, het Handvest van Grondrechten en de 20 beginselen van de Europese pijler van sociale rechten, over de conferentie over de toekomst van Europa, enz. thema's. Het eerste inleidende artikel is zojuist opgesteld.

Steunen politieke partijen in Letland het UBI? Zo ja, welke en wat is hun motivatie?

Aija: Tot nu toe heeft slechts één partij, de Letse Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (LSDSP), heeft publiekelijk zijn steun uitgesproken voor het ubi, en in dit geval gaat het alleen om het ubi tijdens de pandemie. Ik citeer: “Het 49e congres van de LSDSP herinnert aan de herhaalde aandacht van de partij voor de mogelijkheid om tijdens de pandemie een onvoorwaardelijk inkomenssysteem in te voeren, dat voorziet in het ontvangen van 250 euro per maand voor elk volwassen lid van de samenleving en 50 euro extra per maand voor elke kind." LSDSP behoort niet tot de populaire partijen.

LSDSP leider Jānis Dinevičs publiceerde een artikel over ECI-UBI in de krant "Latvijas Avīze", maar het leidde niet tot een grote toename van handtekeningen ter ondersteuning van het initiatief.

Ik stuur regelmatig informatie naar de afgevaardigden van de Letse Saeima (Lets parlement), maar tot nu toe heb ik geen openbare (mondelinge of schriftelijke) ondersteuning geboden. Slechts één van de Saeima-afgevaardigden heeft de vriendschap met het Facebook-projectaccount geaccepteerd Beznosacījuma Pamatienākumi.

We hebben een Facebook pagina, en tot nu toe heeft het slechts drie volgers. Tegen het einde van het project zou het aantal volgers uit Letland moeten toenemen tot minstens 100.

Hoe en ook waarom bent u betrokken bij projecten en activiteiten ter bevordering van het ubi?

Aija: Ik hoorde voor het eerst over UBI in 2017, toen de nationale televisie een film van Christian Tod "Free Lunch Society" vertaalde. Ik was verrast dat Europa over zo'n onderwerp praat, en toen begon ik het ene artikel na het andere te lezen, de ene video na de andere te bekijken, totdat ik in die paar jaar zoveel kennis kreeg dat ik er vanuit verschillende hoeken over kon praten. Het moeilijkste voor mij is om uit te leggen hoe het UBI zal worden gefinancierd (deze vraag wordt altijd gesteld) omdat ik niet zeker ben van mijn antwoorden. Misschien zal het door belastingen worden verstrekt, maar misschien zal er een nieuw geldsysteem worden gecreëerd. Hoe dan ook, als Christine Lagarde, President van de Europese Centrale Bank, zei: "Het eurosysteem zal altijd in staat zijn om extra liquiditeit te genereren als dat nodig is, dus het zal per definitie niet failliet gaan of zonder geld komen te zitten."

ik ben betrokken bij ECI-UBI omdat ik UBI zie als een integraal onderdeel van de toekomst. We hebben een financiële basis nodig die ons keuze geeft. Het ubi heeft een enorm potentieel, en gezien de ecologische en economische veranderingen, zou de introductie van het ubi het mogelijk maken om deze te verminderen. Ik zie geen andere manier.

Op dit moment is er weinig respect voor sociale rechten en de arbeidswet in Letland, er zijn zeer zwakke vakbonden, ze opereren meestal in staatsbedrijven, maar in de particuliere sector houden bedrijfseigenaren geen rekening met wettelijke normen. De werkloosheid is relatief hoog en als een werknemer het niet eens is met de werkgever, is het gemakkelijk om hem of haar te ontslaan. Niemand die een baan heeft, wil die onder de huidige omstandigheden verliezen.

Heeft u één kernzin die uw motivatie of overtuiging verklaart?

Aija: De introductie van UBI is in overeenstemming met de orde van de natuurlijke dingen - het brengt relaties in evenwicht en biedt een basis voor het leven.

Elk aanvullend onderwerp met betrekking tot UBI en uw land dat u wilt vermelden:

Aija: Het UBI-team begint net vorm te krijgen, want tot nu toe werk ik alleen, ondersteund door familie en vrienden. We lijken allemaal de tijd te missen om alles te doen wat we van plan waren, het kost tijd.

Ik hoop dat er veranderingen zullen komen in Letland, maar hoogstwaarschijnlijk zullen ze uit de Europese Unie komen, dus ik gebruik deze tijd om te informeren over het ubi, het initiatief, de 20 beginselen van de Europese pijler van sociale rechten en de conferentie over de Toekomst van Europa, aangezien dit de instrumenten zijn waarmee ieder van ons het verschil kan maken. Op een vreedzame manier.


Aija met haar optimistische kijk op de toekomst van Letland met UBI

  • Mijn naam: Aija Lasmané
  • ik woon in: Letland
  • Mijn leeftijd: 55,5
  • Familie status: Enkele (single)
  • Beroep: Kleermaker, accountant, logistiek specialist.
  • Het enige over mij dat ik nooit aan iemand zou vertellen? 😉 Over de moeilijkheden die ik doormaak.

Dank aan Aija voor haar kostbare werk in Letland! Ook al zijn er nog maar een paar activisten, ze verliest haar moed en energie niet om voor UBI te vechten. Als je er ook van overtuigd bent dat UBI de juiste weg naar de toekomst is voor Letten en je hebt contacten in dit prachtige land, help dan Aija om een ​​sterke groep supporters op te bouwen!

En vergeet niet onze loterij te steunen UBI4ALL en ECI en verspreid dan het nieuws!


Aija en haar vrienden - leraren van de Letse taal Anita Ļustika (van links) en Ieva Bargā, en journalist Ilze Brinkmane, op geïmproviseerde plein air in het natuurreservaat Vecdaugava, Riga. Allen – supporters van ECI UBI.

Artikel door Roswitha MinardiTags

basisinkomen, Letland, armoede, sociale verzekeringen, sociale zekerheid, onvoorwaardelijk basisinkomen, bijstand


Aanbevolen objecten:

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

>