Terms & Conditions

Gelieve te lezen in de Engelse taal. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertaalfouten van de automatische vertalingen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor gebruik, deelname en zakelijke voorwaarden van "UBI4ALL",
Aanbieder: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (hierna ook "EBI gUG" genoemd), Duitsland.

A. Algemene informatie

B. Gebruiksvoorwaarden voor de online dienst www.ubi4all.eu van EBI gUG

C. Voorwaarden voor supporters

D. Voorwaarden voor deelname aan loterijen voor onvoorwaardelijk basisinkomen

E. Slotbepalingen

A. Algemene informatie

1. Aanbieder en reikwijdte van de gebruiksvoorwaarden

1.1 Aanbieder van de online dienst "www.ubi4all.eu" (hierna ook wel "de dienst" genoemd) en daarmee contractpartner van de gebruiker van de dienst (hierna ook wel "gebruiker" genoemd) is EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (hierna ook wel "EBI gUG" genoemd).

1.2 De volgende bepalingen bevatten de voorwaarden en gedragsregels voor het gebruik van de dienst, de ondersteuning en de deelname aan loterijen en zijn bindend voor alle rechtshandelingen en handelingen vergelijkbaar met rechtshandelingen die worden uitgevoerd tussen EBI gUG en de gebruiker . Verder regelen de voorwaarden de relatie tussen de gebruikers onderling wat betreft interactie en communicatie in en via de dienst.

2. Aanvullende voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld met voorwaarden voor individuele prijstrekkingen zoals gepubliceerd op www.ubi4all.eu.

3. Legitimerende taal

De online dienst van EBI gUG wordt in het Engels gepubliceerd. Het biedt ook vertaling in andere talen door automatische vertaling door GTranslate Inc. Om juridische redenen is alleen de originele tekst in de Engelse taal wettig. EBI gUG neemt geen verantwoordelijkheid voor inhoud die is vertaald door GTranslate Inc. 

b. Gebruiksvoorwaarden van de online dienst ubi4all.eu

1. Het gebruik van de dienst

1.2 Het gebruik van de dienst ("surfen") is over het algemeen toegestaan ​​voor alle mensen. Actief gebruik omvat in het bijzonder de inschrijving voor de verloting van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen, die op het moment van de verloting alleen is toegestaan ​​voor personen van 16 jaar of ouder en woonachtig in een Europees land.

2. Beëindiging van projecten/verboden projecten

2.1 De gebruiker is jegens EBI gUG verplicht geen inhoud te plaatsen die van illegale aard of illegale inhoud is of - om welke reden dan ook - die in Duitsland niet of slechts onder bepaalde voorwaarden mag worden uitgevoerd of geadverteerd. Tegen deze achtergrond zijn met name projecten die en/of hun inhoud in de volgende categorieën vallen niet toelaatbaar:

 • propagandamiddelen in de zin van de Duitse wet en projecten die kenmerken van ongrondwettelijke organisaties bevatten of ernaar verwijzen;
 • projecten waarvan de inhoud en / of doelstellingen zijn gericht tegen de vrije democratische orde of de idee van internationaal begrip;
 • projecten waarvan de inhoud mensen discrimineert op basis van hun afkomst, uiterlijk, capaciteiten, seksuele geaardheid, geslacht, sociale achtergrond of leeftijd;
 •  projecten die wrede daden van geweld tegen mensen of dieren weergeven of ernaar verwijzen op een manier die dergelijke daden van geweld verheerlijkt of bagatelliseert of die de wrede of onmenselijke aard van de daad op een manier weergeven die de menselijke waardigheid schendt;
 • operaties die oorlog verheerlijken;
 •  projecten die, of waarvan de inhoud, in strijd is met de menselijke waardigheid, met name door het afbeelden of beschrijven van mensen die zijn of waren op sterven na dood of die zijn of waren onderworpen aan ernstig lichamelijk of geestelijk lijden, waarbij een feitelijke gebeurtenis wordt afgebeeld zonder dat er sprake is van interesse in deze vorm van voorstelling of rapportage; toestemming is niet relevant;
 •  projecten die in strijd zijn met de wapenwet of naar verwachting in strijd zijn met de wapenwet;
 •  projecten waarin kinderen of jongeren worden afgebeeld of beschreven in onnatuurlijke houdingen die het geslacht benadrukt, die pornografisch zijn, met name als het gaat om geweld, seksueel misbruik van kinderen of jongeren of seksuele handelingen van mensen met dieren, evenals inhoud die voor andere redenen in strijd zijn met de regelgeving voor de bescherming van jongeren; dit geldt ook voor projecten die zelfs verwijzen naar of hint naar dergelijke inhoud en / of doelstellingen;
 •  projecten die reclame maken voor spellen waarvoor toestemming van de staat vereist is of waarbij kettingbrieven, piramidespelen, weddenschappen of aanverwante zaken betrokken zijn of adverteren;
 • projecten die beledigend, lasterlijk of anderszins aanstootgevend zijn en / of racistische, antisemitische of anti-islamitische neigingen vertonen;
 •  Projecten die het recht op bescherming van de privacy en de intieme sfeer alsmede het recht op het eigen imago schenden en / of anderen op enigerlei wijze bedreigen of anderszins onder druk zetten of zouden uitoefenen, zouden worden uitgevoerd;

De gebruiker is met betrekking tot dit punt 2.1 verplicht de projecten te onderzoeken die hij van plan is te stoppen.

3. Regels voor andere gebruikersinhoud / gebruikersfoto's

3.1 De bepalingen van paragraaf 2.1 zijn volledig van toepassing op alle inhoud die de gebruiker op de dienst plaatst, dus in het bijzonder teksten en afbeeldingen.

3.2 De gebruiker moet bijzondere aandacht besteden aan auteursrechten en aanverwante auteursrechten van derden indien hij zelf niet de auteur is van de inhoud in kwestie.

4. Rechten op gebruik van inhoud

4.1 De gebruiker die inhoud in de dienst plaatst, verleent EBI gUG overdraagbare eenvoudige, ruimtelijk en tijdelijk onbeperkte gebruiksrechten op de inhoud voor zover nodig voor de werking van de dienst.

4.2 Tegen deze achtergrond verleent de gebruiker EBI gUG in het bijzonder het recht om de relevante inhoud technisch ter beschikking te stellen aan de dienst voor opvraging en om de nodige reproducties te maken (besparing op de servers etc.). Verder geeft de gebruiker aan EBI gUG het recht om de inhoud te bewerken om deze beter op de website te kunnen presenteren. Verder heeft EBI gUG het recht om de inhoud openbaar toegankelijk te maken in het kader van de dienst, de inhoud te verzenden en anderszins openbaar te reproduceren, waarbij dit in het bijzonder ook het toegankelijk maken van de inhoud of verzending door het overbrengen van de inhoud naar vaste of mobiele terminals omvat. van andere gebruikers in het kader van geautomatiseerde abonnementsdiensten (pushdiensten) of opzoekdiensten (pulldiensten) (bv. via podcasting, RSS-feed, Atom-feed, XML-interface of andere technologieën). Onder het uitzendrecht wordt in het bijzonder begrepen het recht om inhoud in de dienst te reproduceren door continue verzending van de data (streaming), inclusief de mogelijkheid om de stream zo in te richten dat de data-uitzending kan worden opgeslagen door de ontvanger.

5. Commercieel gebruik / ander ongepast gedrag

5.1 De Dienst is uitsluitend bedoeld voor privégebruik. Gebruik voor commerciële en / of zakelijke doeleinden is niet toegestaan. Dit geldt in het bijzonder voor het aanbieden van goederen of diensten van welke aard dan ook tegen betaling of de uitnodiging om een ​​overeenkomstig aanbod in te dienen, en het benoemen van servicenummers met toegevoegde waarde (in het bijzonder 0900-nummers) of SMS-nummers met toegevoegde waarde (Premium SMS). binnen het bereik van de Service. Dit verbod is op dezelfde manier van toepassing in de relatie tussen gebruikers, op voorwaarde dat de communicatie in kwestie plaatsvindt met behulp van de Dienst en zijn functies, evenals op de reclame voor producten en diensten die door derden tegen betaling worden aangeboden.

5.2 Verder mag de Gebruiker geen automatische of handmatige procedures gebruiken om gegevens van de Dienst te lezen, op te slaan, te verwerken, te wijzigen, door te sturen of anderszins te misbruiken. Er mogen geen e-mails worden onderschept.

5.3 De Gebruiker mag geen virussen, Trojaanse paarden en bijbehorende scripts en programma's of soortgelijke kwaadaardige code in de Dienst introduceren. Ook het versturen van spam-e-mails is verboden.

5.4 In het bijzonder is ook de publicatie, verzending of andere overdracht van persoonsgegevens van andere gebruikers of derden verboden.

6. Nieuwsbrief / reclame

Op uitdrukkelijk verzoek stuurt EBI gUG de gebruiker met gepaste tussenpozen een e-mailnieuwsbrief naar zijn e-mailadres, die redactionele informatie bevat van en over het aanbod van EBI gUG (bijv. Dat een nieuw basisinkomen wordt getrokken door loting). Verder behoudt EBI gUG zich het recht voor om de gebruiker per e-mail te informeren over eigen producten en aanbiedingen van derden. De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld door de betreffende functie in de nieuwsbrief zelf te kiezen of door een e-mail te sturen naar info@ubi4all.eu.

7. Garantie en aansprakelijkheid van de gebruiker/vrijgave met betrekking tot illegale inhoud

7.1 De gebruiker garandeert aan EBI gUG dat hij / zij gerechtigd en in staat is de rechten over te dragen in de mate bepaald in artikel 6. De gebruiker garandeert verder jegens EBI gUG dat hij / zij geen inhoud in de dienst zal plaatsen waarvan het onderwerp kwestie of inhoud is in strijd met clausules 4, 5 en 7.

7.2 De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die door hem / haar wordt geplaatst, evenals voor het bestaan ​​van eventuele juridische functies die hiervoor vereist zijn. EBI gUG controleert de inhoud die door de gebruiker is gepost niet.

Verdere schadeclaims door EBI gUG blijven onaangetast.

8 Aansprakelijkheid van EBI gUG

EBI gUG is in principe aansprakelijk volgens de wettelijke voorschriften. Er gelden echter twee beperkingen: Indien schade voor de gebruiker het gevolg is van het verlies van gegevens, is EBI gUG hiervoor niet aansprakelijk voor zover de schade zou zijn voorkomen door regelmatige en volledige back-up van alle relevante gegevens door de gebruiker. In het geval van slechts licht nalatig handelen of nalaten, is de aansprakelijkheid van EBI gUG ook uitgesloten voor contract-atypische of onvoorziene schade, op voorwaarde dat de schade geen invloed heeft op leven, lichaam of gezondheid.

9. Plaatsvervangende agenten

EBI gUG behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen om contractuele verplichtingen na te komen.

10. Schendingen van de gebruiksvoorwaarden

EBI gUG behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen die volgens deze gebruiksvoorwaarden niet is toegestaan, en om gebruikers te waarschuwen bij schending van deze gebruiksvoorwaarden om gebruikers aan te moedigen hun verplichtingen na te komen. Waarschuwingen en opschortingen worden in tekstvorm aan de gebruiker meegedeeld. Bovendien kan een buitengewone beëindiging van de gebruikersrelatie worden uitgesproken.

11. Beëindiging van de gebruikersovereenkomst

11.1 De gebruikersrelatie kan door de gebruiker te allen tijde door EBI gUG worden beëindigd met een opzegtermijn van twee weken. Beide partijen behouden zich het recht voor om het contract zonder opzegtermijn om gegronde redenen te beëindigen. Elke beëindiging vereist een tekstformulier, dwz ten minste één e-mail.

11.2 Na beëindiging van het contract worden alle gebruikersgegevens verwijderd, tenzij opslag om juridische redenen vereist is. Een reactivering is daarom niet mogelijk.

11.3 Indien EBI gUG de gebruiker buitengewone beëindiging verklaart, mag de gebruiker zich niet opnieuw voor de dienst registreren zonder toestemming van EBI gUG.

C. Voorwaarden voor supporters

1. principes

1.1 EBI gUG bemiddelt bij donaties van donateurs aan de ontvangers van het basisinkomen (begunstigden) en zamelt donaties in voor de realisatie van haar organisatiedoeleinden.

1.2 Alle betalingen van de supporters (eenmalige betalingen, lopende betalingen) in de "pot voor basisinkomen" worden beheerd door EBI gUG in trust en worden namens de donoren uitsluitend gebruikt voor de betaling van onvoorwaardelijk basisinkomen aan de begunstigden.

1.3 Donaties worden door EBI gUG uitsluitend gebruikt voor de realisatie van haar doeleinden.

2. Bepaling over het gebruik van betalingen van de supporters

2.1 Supporters kunnen beslissen of hun eenmalige of doorlopende betalingen worden toegekend als donatie ten behoeve van EBI gUG of als een gift aan de basisinkomenspot, of hoe een betaling over de twee doelen wordt verdeeld.

2.2 Bij gebreke van een bepaling over het gebruik, heeft EBI gUG het recht om tot 50% van de betaling als donatie te innen. In het geval van betalingen van 1.000 € en meer zal EBI gUG de supporter vragen hoe de betaling moet worden gebruikt, of contact kan worden gerealiseerd.

3. Betalingen in de pot voor basisinkomen

3.1 Betalingen in de pot voor basisinkomen worden gedaan door de supporter met de voorwaarde en instructie dat EBI gUG deze fondsen beheert, samen met alle andere betalingen in de pot voor basisinkomen, in trust en apart van haar andere activa voor de supporters en aanvallers ze aan ontvangers van een onvoorwaardelijk basisinkomen als donaties van de supporters. De overdracht is anoniem. EBI gUG maakt de namen van de donateurs niet bekend aan de begunstigden, noch de namen van de begunstigden aan de donateurs.

3.2 De supporters machtigen EBI gUG om de ontvangers van hun donaties uit de aanvragers te selecteren. De selectie wordt momenteel gemaakt door loting.

3.3 De supporters machtigen EBI gUG om de hoogte van de donaties vast te stellen. Momenteel wordt het basisinkomen van 9.600 € per ontvanger, te betalen in 12 maandelijkse termijnen van 800 € elk, getrokken door loting.

3.4 Bij het doorsturen van de donaties worden de eerst ontvangen betalingen geacht als eerste te zijn gebruikt (first-in, first-out) en gelijkelijk verdeeld over alle ontvangers van de betreffende doorzending.

3.5 De ​​supporters zien af ​​van aanspraken op terugbetaling van betalingen die nog niet zijn overgemaakt naar de basisinkomenspot. Als EBI gUG uiteindelijk stopt met het toekennen van onvoorwaardelijk basisinkomen, kan een resterend saldo van de in trust beheerde fondsen, dat kleiner is dan het bedrag van een laatst toegekend basisinkomen, worden toegewezen aan EBI gUG om haar organisatorische doeleinden na te streven.

3.6 Bewijs van correct gebruik

EBI gUG zal de juiste administratie en besteding van de gelden in de basisinkomenspot laten controleren door een accountant en het auditresultaat publiceren in haar jaarverslag.

4. Donaties

Donaties aan EBI gUG worden uitsluitend gebruikt voor de wettelijke doeleinden. Op verzoek ontvangen de donateurs een donatiebewijs. Voor donaties om door te sturen naar ontvangers van het basisinkomen kan geen donatiebewijs worden afgegeven.

d. Voorwaarden voor deelname aan prijstrekkingen voor onvoorwaardelijk basisinkomen

1. verkiesbaarheid

1.1 Alle personen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en op het moment van registratie in een Europees land wonen, komen in aanmerking voor deelname.

1.2 Alle personen die zich hebben aangemeld voor de prijstrekking op www.ubi4all.eu met correcte gegevens in de zin van hun identiteitskaart, de gebruiksvoorwaarden hebben aanvaard en toestemming hebben gegeven voor de gegevensverwerking, zullen deelnemen aan de lopende prijstrekking .

1.3 Mensen die niet door schenking hebben bijgedragen aan de financiering van het basisinkomen kunnen ook expliciet deelnemen. Er is dus geen verband tussen de steun en de mogelijkheid om te winnen.

1.4 Elke persoon kan slechts één keer per loterij deelnemen via de website.

1.5 Effectieve deelname aan een verloting wordt alleen gegeven als de volledige naam (alle voor- en achternaam, zoals op een geldig officieel identiteitsbewijs of geboorteakte), de geboortedatum van de deelnemers en het land van vestiging volledig en correct zijn ingevuld op het inschrijfformulier.

1.6 Deelname aan een prijstrekking is niet gekoppeld aan de aankoop van goederen of het gebruik van enige dienst.

2. Uitsluiting van deelname

2.1 Mensen die op de dag van de trekking al een basisinkomen hebben ontvangen of die al een basisinkomen in de zin van deze voorwaarden ontvangen, zijn uitgesloten van deelname.

2.2 Bij overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt EBI gUG zich het recht voor om personen uit te sluiten van deelname aan loterijen.

2.3 Indien de loterij of de deelname daaraan op de plaats van deelname op grond van wet of ander reglement verboden is, is deelname vanaf deze plek helaas niet mogelijk.

3. Uitvoering van de loterij

3.1 De data van de verlotingen en het aantal getrokken basisinkomens worden telkens aangekondigd op www.ubi4all.eu of via mailings naar de gebruiker.

3.2 De verlotingen worden gefilmd en vervolgens online beschikbaar gesteld voor bezichtiging. De exacte datum van de verloting wordt aangekondigd op www.ubi4all.eu of via mailings naar de gebruiker.

3.3 De prijstrekkingen kunnen ook via livestream op een openbaar toegankelijk kanaal (bijv. YouTube of TV) worden vertoond en vervolgens online worden bekeken.

3.4 Bij deelname aan een loterij ontvangen alle deelnemers lotnummers die per e-mail naar hen worden verzonden. Bij de openbare loterij wordt een winnend nummer gegenereerd voor elk basisinkomen dat wordt getrokken. De deelnemers met ticketnummers die overeenkomen met een van deze winnende nummers hebben gewonnen.

3.5 Juridisch verhaal, bijvoorbeeld wegens vermeende of feitelijke fouten bij de uitvoering van de verloting, is uitgesloten.

4. Verwerken

4.1 Winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. Hun voornaam en land van verblijf worden gepubliceerd op www.ubi4all.eu en andere door UBI4ALL beheerde kanalen. De winnaars gaan uitdrukkelijk akkoord met deze vorm van publicatie.

4.2 De winnaars zijn verplicht te bewijzen dat de verstrekte gegevens voor deelname (volledige naam, geboortedatum, land van verblijf) waar zijn. De geboortedatum en het e-mailadres worden niet gepubliceerd.

4.3 Als winnaars niet binnen drie weken na ontvangst van de kennisgeving van hun prijs reageren, vervalt hun aanspraak op de prijs. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres.

4.4 Het basisinkomen wordt uitbetaald door overmaking naar een rekening in het SEPA-betalingsgebied. Transactiekosten of vergoedingen voor overdracht via andere middelen worden van de prijs afgetrokken.

4.5 Er is geen wettelijk recht op betaling van een onvoorwaardelijk basisinkomen en er is geen kennisgeving van de prijs vereist.

5 Voortijdige beëindiging van de loterij

5.1 EBI gUG behoudt zich het recht voor om een ​​loterij op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te beëindigen. EBI gUG maakt met name gebruik van deze mogelijkheid indien om technische redenen (bv. Virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware en / of software) of om juridische redenen een goede uitvoering van de verloting niet kan worden gegarandeerd. Indien een dergelijke beëindiging is veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, kan EBI gUG vergoeding vorderen van de geleden schade van deze persoon.

5.2 Aanspraken en aanspraken op schadevergoeding van de deelnemer in geval van voortijdige beëindiging van de loterij zijn uitgesloten.

6. Prijs

6.1 De winnaars ontvangen een Onvoorwaardelijk Basisinkomen, dat gedurende een bepaalde periode in maandelijkse bedragen wordt toegekend. Het aantal, het bedrag en de looptijd van het opgenomen basisinkomen worden voor elke trekking bekend gemaakt op www.ubi4all.eu of via mailings naar de gebruiker.

6.2 Betaling vindt plaats aan het begin van de maand. De eerste maand van betaling is de volgende maand van de prijs, maar op zijn vroegst de eerste maand na succesvolle verificatie van persoonlijke gegevens.

6.3 Een persoon kan slechts één keer winnen in dezelfde loterij.

6.4 Er bestaat in geen geval recht op een eenmalige uitkering van het gewonnen bedrag.

7 Aanvullende voorwaarden voor individuele loterijen

Verdere voorwaarden voor individuele verlotingen worden bekendgemaakt bij de aankondiging van de betreffende verloting op www.ubi4all.eu of via mailings naar de gebruiker.

e. Slotbepalingen


1. Gegevensbescherming

Zie www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. Aansprakelijkheid

2.1 De bekendmaking van de winnaars is zonder garantie.

2.2 EBI gUG als organisator is in geen enkele vorm aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van deelname aan de loterij of het niet toegankelijk zijn van de internetserver, tenzij deze het gevolg is van grove nalatigheid of opzet waarvoor de organisator verantwoordelijk is.

3. Wijziging van deze voorwaarden, toepasselijk recht

3.1 EBI gUG behoudt zich het recht voor de voorwaarden op elk moment en zonder opgave van redenen te wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden per e-mail naar de gebruiker gestuurd.

3.2 De nieuwe gebruiksvoorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen indien de gebruiker niet binnen zes weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid ervan. Het bezwaar moet in tekstvorm worden ingediend. EBI gUG zal de gebruiker afzonderlijk in de e-mail informeren over de mogelijkheid van bezwaar, de deadline en de gevolgen van de inactiviteit van de gebruiker. Indien de gebruiker bezwaar maakt, heeft elke partij het recht om de gebruikersovereenkomst in tekstvorm te beëindigen met de opzegtermijn die geldt voor de gewone beëindiging.

3.3 De mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen geldt niet voor wijzigingen die de inhoud en omvang van het kerngebruik van de Dienst ten nadele van de Gebruiker beïnvloeden, noch voor het invoeren van nieuwe verplichtingen voor de Gebruiker. die niet eerder waren uiteengezet in de Algemene voorwaarden. Mochten er in dit verband wijzigingen in de voorwaarden worden aangebracht, dan zal EBI gUG de voortzetting van de gebruikersrelatie onder de nieuwe voorwaarden aanbieden.

3.4 De contractuele relatie tussen EBI gUG en de gebruiker/deelnemer/abonnee evenals deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht.

Status: 07 juli 2022

>