Podmienky používania

Prečítajte si prosím v anglickom jazyku. Nezodpovedáme za chyby prekladu automatických prekladov.

Podmienky

Všeobecné podmienky používania, účasti a obchodné podmienky „UBI4ALL“,
Poskytovateľ: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (ďalej aj ako „EBI gUG“), Nemecko.

A. Všeobecné informácie

B. Podmienky používania služby online www.ubi4all.eu spoločnosti EBI gUG

C. Podmienky pre priaznivcov

D. Podmienky účasti v tombolách pre nepodmienený základný príjem

E. Záverečné ustanovenia

A. Všeobecné informácie

1. Poskytovateľ a rozsah podmienok používania

1.1 Poskytovateľom online služby „www.ubi4all.eu“ (ďalej tiež len „služba“) a preto zmluvným partnerom používateľa služby (ďalej tiež ako „používateľ“) je EBI Politische Teilhabe v Európe gemeinnützige Unternehmergesellschaft (ďalej tiež len „EBI gUG“).

1.2 Nasledujúce ustanovenia obsahujú podmienky a pravidlá správania sa pri využívaní služby, podpory, ako aj účasti v tombolách a sú záväzné pre všetky právne transakcie a úkony podobné právnym transakciám, ktoré sa uskutočňujú medzi EBI gUG a používateľom . Podmienky ďalej upravujú vzájomný vzťah používateľov, pokiaľ ide o interakciu a komunikáciu v rámci služby a prostredníctvom nej.

2. Doplnkové podmienky

Tieto podmienky sú doplnené podmienkami pre jednotlivé žrebovania o ceny zverejnenými na www.ubi4all.eu.

3. Legitimovaný jazyk

Online služba EBI guGUG je publikovaná v anglickom jazyku. Poskytuje tiež preklad do iných jazykov automatickým prekladom spoločnosti GTranslate Inc. Z právnych dôvodov je zákonný iba pôvodný text v anglickom jazyku. Spoločnosť EBI gUG nepreberá zodpovednosť za obsah preložený spoločnosťou GTranslate Inc. 

b. Podmienky používania online služby ubi4all.eu

1. Používanie služby

1.2 Používanie služby („surfovanie“) je vo všeobecnosti povolené všetkým ľuďom. Aktívne používanie zahŕňa najmä registráciu do žrebovania o Nepodmienený základný príjem, ktorý je v čase žrebovania povolený len osobám starším ako 16 rokov a s bydliskom v niektorej z európskych krajín.

2. Prerušenie projektov/zakázaných projektov

2.1 Používateľ je voči EBI gUG povinný nezverejňovať žiadny obsah, ktorý má nezákonnú povahu alebo nezákonný obsah, alebo z akéhokoľvek dôvodu, ktorý sa nesmie vykonávať alebo propagovať v Nemecku alebo len za určitých podmienok. V tejto súvislosti sú neprípustné najmä projekty, ktoré a/alebo ich obsah spadajú do nasledujúcich kategórií:

 • prostriedky propagandy v zmysle nemeckého zákona a projekty, ktoré obsahujú alebo odkazujú na charakteristiky protiústavných organizácií;
 • projekty, ktorých obsah a / alebo ciele smerujú proti slobodnému demokratickému poriadku alebo myšlienke medzinárodného porozumenia;
 • projekty, ktorých obsah diskriminuje ľudí na základe ich pôvodu, vzhľadu, schopností, sexuálnej orientácie, pohlavia, sociálneho zázemia alebo veku;
 •  projekty, ktoré zobrazujú alebo odkazujú na kruté činy násilia na ľuďoch alebo zvieratách spôsobom, ktorý ich oslavuje alebo bagatelizuje, alebo krutú alebo neľudskú povahu činu, ktorý porušuje ľudskú dôstojnosť;
 • operácie, ktoré oslavujú vojnu;
 •  projekty, ktoré alebo ich obsah uráža ľudskú dôstojnosť, najmä zobrazením alebo popisom ľudí, ktorí umierajú alebo umierajú alebo sú alebo boli vystavení vážnemu fyzickému alebo psychickému utrpeniu, pričom je vykreslená skutočná udalosť bez legitímnej situácie záujem o túto formu zobrazenia alebo hlásenia; súhlas je irelevantný;
 •  projekty, ktoré porušujú alebo sa predpokladá, že budú porušovať zákon o zbraniach;
 •  projekty, ktoré zobrazujú alebo popisujú deti alebo mladých ľudí v neprirodzených postojoch s dôrazom na pohlavie, ktoré sú pornografické, najmä ak zahŕňajú násilie, sexuálne zneužívanie detí alebo mladých ľudí alebo sexuálne akty ľudí so zvieratami, ako aj obsah, ktorý pre iné dôvody porušujú predpisy na ochranu mladých ľudí; to platí aj pre projekty, ktoré sa dokonca odvolávajú na alebo naznačujú takýto obsah a / alebo ciele;
 •  projekty propagujúce hry, ktoré si vyžadujú štátne povolenie, alebo ktoré zahŕňajú alebo inzerujú reťazové listy, pyramídové hry, stávkovanie alebo podobné záležitosti;
 • projekty, ktoré sú urážlivé, hanlivé alebo inak urážlivé a / alebo vykazujú rasistické, antisemitské a antiislamské tendencie;
 •  Realizované by boli projekty, ktoré porušujú právo na ochranu súkromia a intímnej sféry, ako aj právo na vlastný imidž a / alebo ohrozujú alebo inak vytvárajú alebo by inak vyvíjali tlak na ostatných;

Používateľ je povinný vzhľadom na tento bod 2.1 preskúmať projekty, ktoré má v úmysle zastaviť.

3. Pravidlá pre ďalší užívateľský obsah / užívateľské fotografie

3.1 Ustanovenia časti 2.1 sa v plnom rozsahu vzťahujú na všetok obsah, ktorý používateľ umiestni do služby, tj najmä na texty a obrázky.

3.2 Používateľ musí venovať osobitnú pozornosť autorským a vedľajším pozíciám v oblasti autorských práv tretích strán, ak sám nie je autorom predmetného obsahu.

4. Práva na používanie obsahu

4.1 Užívateľ, ktorý umiestňuje obsah do služby, udeľuje EBI gUG prenosné jednoduché, priestorovo a časovo neobmedzené užívacie práva k obsahu v rozsahu nevyhnutnom pre fungovanie služby.

4.2 Za týchto okolností užívateľ predovšetkým udeľuje spoločnosti EBI gUG právo technicky sprístupniť relevantný obsah službe na získanie a vykonať potrebné reprodukcie (ukladanie na serveroch atď.). Používateľ ďalej udeľuje spoločnosti EBI gUG právo upravovať obsah, aby ho mohol lepšie prezentovať na webových stránkach. Ďalej má spoločnosť EBI gUG právo na verejný prístup k obsahu v rámci služby, na jeho zasielanie a inú verejnú reprodukciu, čo zahŕňa najmä najmä jeho sprístupnenie alebo odoslanie prenosom na pevné alebo mobilné terminály ďalších používateľov v rámci automatizovaných predplatných služieb (push služby) alebo vyhľadávacích služieb (pull služby) (napr. prostredníctvom podcastingu, RSS feed, Atom feed, XML rozhranie alebo iných technológií). Rozumie sa, že právom na vysielanie sa rozumie najmä právo na reprodukciu obsahu v službe nepretržitým prenosom údajov (streaming), vrátane možnosti usporiadania toku tak, aby vysielanie údajov mohlo byť príjemca.

5. Komerčné použitie / iné nevhodné správanie

5.1 Služba je určená iba na súkromné ​​použitie. Použitie na komerčné a / alebo obchodné účely nie je povolené. Týka sa to najmä ponuky tovaru alebo služieb akéhokoľvek druhu za úhradu alebo výzvy na predloženie zodpovedajúcej ponuky a pomenovania čísel služieb s pridanou hodnotou (najmä 0900 čísel) alebo čísel SMS s pridanou hodnotou (Premium SMS). v rámci rozsahu Služby. Tento zákaz sa rovnako vzťahuje na vzťahy medzi používateľmi, ak sa predmetná komunikácia uskutočňuje pomocou Služby a jej funkcií, ako aj na reklamu produktov a služieb ponúkaných tretími stranami za úhradu.

5.2 Ďalej nesmie Používateľ používať žiadne automatické ani manuálne postupy na čítanie, ukladanie, spracovanie, zmenu, preposielanie alebo iné zneužitie údajov zo Služby. Nie je možné zachytiť žiadne e-maily.

5.3 Používateľ nesmie do Služby zavádzať vírusy, trójske kone a zodpovedajúce skripty a programy alebo podobný škodlivý kód. Rovnako je zakázané odosielanie nevyžiadaných e-mailov.

5.4 Zakazuje sa najmä zverejnenie, zasielanie alebo iný prenos osobných údajov iných používateľov alebo tretích strán.

6. Spravodaj / Reklama

Na výslovnú žiadosť zasiela organizácia EBI gUG na jeho e-mailovú adresu vo vhodných intervaloch e-mailový spravodaj, ktorý obsahuje redakčné informácie o a ponuke eBI gUG (napr. Žrebovaním nového základného príjmu). Ďalej si spoločnosť EBI gUG vyhradzuje právo informovať používateľa e-mailom o svojich vlastných produktoch a ponukách tretích strán. Používateľ má možnosť kedykoľvek sa odhlásiť z odberu noviniek, napríklad výberom príslušnej funkcie v samotnom vestníku alebo zaslaním e-mailu na adresu info@ubi4all.eu.

7. Záruka a zodpovednosť užívateľa/uvoľnenie s ohľadom na nezákonný obsah

7.1 Používateľ zaručuje spoločnosti EBI gUG, že je oprávnený a v pozícii previesť práva v rozsahu stanovenom v článku 6. Používateľ ďalej zaručuje spoločnosti EBI gUG, že do služby, ktorej predmetom bude, nevloží žiadny obsah. hmota alebo obsah porušuje články 4, 5 a 7.

7.2 Používateľ je výlučne zodpovedný za všetok ním zverejnený obsah, ako aj za existenciu akýchkoľvek právnych pozícií, ktoré sú k tomu potrebné. Organizácia EBI gUG nekontroluje obsah zverejnený používateľom.

Akékoľvek ďalšie nároky na náhradu škody spoločnosťou EBI gUG zostávajú nedotknuté.

8 Zodpovednosť za EBI gUG

Spoločnosť EBI gUG je v zásade zodpovedná podľa právnych predpisov. Platia však dve obmedzenia: Ak v dôsledku straty údajov dôjde k poškodeniu používateľa, spoločnosť EBI gUG za to nenesie zodpovednosť, pokiaľ by sa škodám dalo vyhnúť pravidelným a úplným zálohovaním všetkých relevantných údajov používateľom. V prípade len zanedbania alebo zanedbania zo zodpovednosti za škodu je zodpovednosť spoločnosti EBI gUG vylúčená aj za zmluvne netypické alebo nepredvídateľné škody, pokiaľ škoda neovplyvní život, telo alebo zdravie.

9. Zástupcovia

Spoločnosť EBI gUG si vyhradzuje právo využívať tretie strany na plnenie zmluvných záväzkov.

10. Porušenie podmienok používania

Spoločnosť EBI gUG si vyhradzuje právo vymazať obsah neprípustný podľa týchto podmienok používania, ako aj varovať používateľov pred porušením týchto podmienok používania, aby povzbudila používateľov k dodržiavaniu ich povinností. Varovania a pozastavenia sa používateľovi oznamujú v textovej podobe. Ďalej možno vysloviť mimoriadne ukončenie užívateľského vzťahu.

11. Ukončenie užívateľskej zmluvy

11.1 Užívateľský vzťah môže užívateľ ukončiť kedykoľvek, spoločnosťou EBI gUG s výpovednou lehotou dva týždne. Obe strany si vyhradzujú právo na ukončenie zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia z dobrého dôvodu. Každé ukončenie vyžaduje textovú formu, tj aspoň jeden e-mail.

11.2 Po ukončení zmluvy budú všetky užívateľské údaje vymazané, pokiaľ nie je ukladanie vyžadované z právnych dôvodov. Reaktivácia preto nie je možná.

11.3 Ak spoločnosť EBI gUG deklaruje používateľovi mimoriadne ukončenie, užívateľ sa nemôže znova zaregistrovať pre službu bez súhlasu spoločnosti EBI gUG.

C. Podmienky pre priaznivcov

1. zásady

1.1 GUI EBI sprostredkúva dary priaznivcov príjemcom základného príjmu (príjemcom) a zhromažďuje dary na realizáciu svojich organizačných účelov.

1.2 Všetky platby podporovateľov (jednorazové platby, bežné platby) do „rezervy na základný príjem“ sú spravované dôveryhodnou organizáciou EBI gUG a sú používané v mene darcov výlučne na vyplácanie nepodmieneného základného príjmu príjemcom.

1.3 Dary používa skupina EBI gUG výlučne na realizáciu svojich účelov.

2. Ustanovenie o použití platieb podporovateľov

2.1 Podporovatelia sa môžu rozhodnúť, či sa ich jednorazové alebo priebežné platby majú poskytnúť ako dar na účely EBI gUG alebo ako dar do fondu základného príjmu, alebo ako sa má platba rozdeliť medzi tieto dva účely.

2.2 Ak neexistuje ustanovenie o použití, EBI gUG je oprávnená inkasovať až 50 % platby ako dar. V prípade platieb 1.000 XNUMX € a viac sa EBI gUG opýta priaznivca, ako má byť platba použitá, či je možné nadviazať kontakt.

3. Platby do banku pre základný príjem

3.1 Platby do banky pre základný príjem realizuje podporovateľ s podmienkou a pokynom, že tieto prostriedky spravuje EBI gUG spolu so všetkými ostatnými platbami do banky pre základný príjem, v dôvere a oddelene od ostatných svojich aktív pre fanúšikov a forwardov. ich príjemcom bezpodmienečného základného príjmu ako dary od priaznivcov. Prevod je anonymný. Organizácia EBI gUG nezverejní mená darcov príjemcom ani mená príjemcov darcom.

3.2 Podporovatelia oprávňujú združenie EBI gUG, aby vyberalo príjemcov ich darov od žiadateľov. Výber sa momentálne uskutočňuje žrebovaním.

3.3 Podporovatelia oprávňujú združenie EBI gUG na stanovenie výšky darov. V súčasnosti sa žrebuje základný príjem 9.600 12 € na príjemcu, splatný v 800 mesačných splátkach po XNUMX €.

3.4 Pri zasielaní darov sa platby prijaté ako prvé považujú za použité ako prvé (prvý vstup, prvý von) a distribuované rovnako všetkým príjemcom príslušného zasielania.

3.5 Podporovatelia sa vzdávajú nárokov na vrátenie platieb, ktoré ešte neboli zaslané do rezervy základného príjmu. Ak organizácia EBI gUG konečne prestane poskytovať bezpodmienečný základný príjem, je možné prideliť zvyšný zostatok prostriedkov spravovaných v správe trustu, ktorý je menší ako suma posledného priznaného základného príjmu, na účely organizačných účelov spoločnosti EBI gUG.

3.6 Dôkaz o správnom použití

Správna správa a použitie finančných prostriedkov v banke základného príjmu bude kontrolované audítorom EBI gUG a výsledok auditu zverejní vo svojej výročnej správe.

4. Dary

Dary pre EBI gUG budú použité výlučne na zákonom stanovené účely. Na požiadanie dostanú darcovia potvrdenie o dare. Pri daroch na preposielanie príjemcom základného príjmu nemožno vystaviť potvrdenie o dare.

d. Podmienky účasti v žrebovaní o bezpodmienečný príjem baSic

1. spôsobilosť

1.1 Zúčastniť sa môžu všetky osoby, ktoré dosiahli vek 16 rokov a majú v čase registrácie bydlisko v niektorej z európskych krajín.

1.2 Všetky osoby, ktoré sa zaregistrovali do žrebovania o ceny na www.ubi4all.eu so správnymi údajmi v zmysle svojho občianskeho preukazu, prijali podmienky používania a dali súhlas na spracovanie údajov, sa zúčastnia aktuálneho žrebovania o ceny .

1.3 Zúčastniť sa môžu výslovne aj ľudia, ktorí neprispeli darcovstvom na financovanie základného príjmu. Preto neexistuje žiadna súvislosť medzi podporou a možnosťou výhry.

1.4 Každá osoba sa môže prostredníctvom webovej stránky zúčastniť iba raz v tombole.

1.5 Efektívna účasť v tombole je daná len vtedy, ak je úplne a správne zadané celé meno (všetky mená a priezviská, ako na platnom úradnom doklade totožnosti alebo rodnom liste), dátum narodenia účastníkov a krajina trvalého pobytu. v registračnom formulári.

1.6 Účasť na žrebovaní o ceny nie je spojená s nákupom žiadneho tovaru alebo využívaním akýchkoľvek služieb.

2. Vylúčenie z účasti

2.1 Z účasti sú vylúčení ľudia, ktorí už v deň žrebovania poberali základný príjem alebo už poberajú základný príjem v zmysle týchto podmienok.

2.2 V prípade porušenia týchto podmienok účasti si skupina EBI gUG vyhradzuje právo vylúčiť osoby z účasti v tombole.

2.3 Ak je tombola alebo účasť v nej zakázaná v mieste účasti podľa zákona alebo iných predpisov, účasť z tohto miesta bohužiaľ nie je možná.

3. Realizácia tomboly

3.1 Termíny žrebovaní a počet vyžrebovaných základných príjmov v jednotlivých prípadoch sú zverejnené na www.ubi4all.eu alebo poštou užívateľovi.

3.2 Tombola bude natočená a následne sprístupnená na prezeranie online. Presný dátum žrebovania bude oznámený na www.ubi4all.eu alebo poštou užívateľovi.

3.3 Žrebovanie cien je možné zobraziť aj prostredníctvom priameho prenosu na verejne prístupnom kanáli (napr. YouTube alebo TV) a potom ho sprístupniť online.

3.4 Pri účasti v tombole dostanú všetci účastníci čísla losov, ktoré im budú zaslané e-mailom. Vo verejnej tombole sa generuje výherné číslo pre každý vyžrebovaný základný príjem. Vyhrali účastníci, ktorých čísla lístkov zodpovedali jednému z týchto výherných čísel.

3.5 Opravný prostriedok, napr. Z dôvodu údajných alebo skutočných chýb pri vylosovaní tomboly, je vylúčený.

4. Spracovanie

4.1 Výhercovia budú informovaní e-mailom. Ich krstné meno a krajina bydliska budú zverejnené na www.ubi4all.eu a ďalších kanáloch kontrolovaných UBI4ALL. Výhercovia s touto formou zverejnenia výslovne súhlasia.

4.2 Výhercovia sú povinní preukázať pravdivosť údajov uvedených v súvislosti s účasťou (celé meno, dátum narodenia, krajina pobytu). Dátum narodenia a e-mailová adresa nebudú zverejnené.

4.3 Ak výhercovia neodpovedia do troch týždňov od prijatia oznámenia o svojej výhre, ich nárok na cenu zaniká. Účastníci sú zodpovední za správnosť poskytnutej e-mailovej adresy.

4.4 Základný príjem sa vypláca prevodom na účet v oblasti platieb SEPA. Od ceny sa odpočítajú transakčné náklady alebo poplatky za prevod inými prostriedkami.

4.5 Na vyplatenie Nepodmieneného základného príjmu nie je právny nárok a nie je potrebné žiadne oznámenie o cene.

5 Predčasné ukončenie tomboly

5.1 Spoločnosť EBI gUG si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť alebo ukončiť tombolu bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť EBI gUG využíva túto možnosť najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. Vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a / alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť správne vykonanie tomboly. Ak k takémuto ukončeniu došlo správaním účastníka, môže spoločnosť EBI gUG požadovať náhradu škody spôsobenej tejto osobe.

5.2 Nároky účastníka na plnenie a náhradu škody v prípade predčasného ukončenia lotérie sú vylúčené.

6. Cena

6.1 Výhercovia dostávajú Nepodmienený základný príjem, ktorý sa poskytuje v mesačných sumách na určité časové obdobie. Počet, výška a doba čerpania základného príjmu budú oznámené na www.ubi4all.eu alebo poštou užívateľovi pred každým žrebovaním.

6.2 Platba sa uskutoční na začiatku mesiaca. Prvý mesiac platby je nasledujúci mesiac výhry, najskôr však prvý mesiac po úspešnom overení osobných údajov.

6.3 Osoba môže vyhrať iba raz v tej istej tombole.

6.4 Za žiadnych okolností neexistuje nárok na jednorazovú platbu výhernej sumy.

7 Dodatočné podmienky pre jednotlivé tomboly

Ďalšie podmienky jednotlivých žrebovaní budú oznámené pri vyhlásení príslušného žrebovania na www.ubi4all.eu alebo poštou užívateľovi.

e. Záverečné ustanovenia


1. Ochrana údajov

Navštívte www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. Zodpovednosť

2.1 Vyhlásenie výhercov je bez záruky.

2.2 Spoločnosť EBI GUG ako organizátor nezodpovedá v žiadnej podobe za priame alebo nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku účasti v tombole alebo neprístupnosti internetového servera, pokiaľ k tomu nedôjde z dôvodu hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania, za ktoré je zodpovedný organizátor.

3. Zmena týchto podmienok, platné právo

3.1 Spoločnosť EBI gUG si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov zmeniť podmienky. Nové podmienky budú užívateľovi zaslané e-mailom.

3.2 Nové podmienky používania sa považujú za dohodnuté, ak používateľ do šiestich týždňov od prijatia e-mailu nevznesie námietku proti ich platnosti. Námietka musí mať textovú formu. Spoločnosť EBI gUG bude používateľa osobitne informovať v e-maile o možnosti námietky, konečnom termíne a dôsledkoch nečinnosti používateľa. Ak užívateľ vznesie námietku, každá strana má právo vypovedať dohodu s používateľom v textovej podobe s výpovednou lehotou platnou pre bežné ukončenie.

3.3 Možnosť zmeny Podmienok v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami sa nevzťahuje na zmeny, ktoré majú vplyv na obsah a rozsah základného používania Služby v neprospech Užívateľa, ani na zavedenie nových povinností pre Používateľa ktoré predtým neboli uvedené v obchodných podmienkach. Ak by sa v tomto ohľade mali vykonať zmeny podmienok, spoločnosť EBI gUG ponúkne pokračovanie užívateľského vzťahu za nových podmienok.

3.4 Zmluvný vzťah medzi EBI gUG a užívateľom/účastníkom/predplatiteľom ako aj tieto podmienky podliehajú výlučne nemeckému právu.

Stav: 07. júla 2022

>