Kushtet dhe rregullat

Ju lutemi lexoni në gjuhën angleze. Përkthimi automatik këtu nuk funksionon siç duhet.

Termat & Kushtet

Kushtet e përgjithshme të përdorimit, pjesëmarrja dhe kushtet e biznesit të "UBI4ALL",
Ofruesi: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (në tekstin e mëtejmë referuar edhe si "EBI gUG")

A. Informacion i përgjithshëm

B. Kushtet e përdorimit për shërbimin online www.ubi4all.eu të EBI gUG

C. Kushtet për mbështetësit

D. Kushtet për pjesëmarrje në lotari për të ardhura bazë të pakushtëzuara

E. Dispozitat përfundimtare

A. Informacione të përgjithshme

1. ofruesi dhe shtrirja e kushteve të përdorimit

1.1 Ofruesi i shërbimit online "www.ubi4all.eu" (në tekstin e mëtejmë i referuar gjithashtu si "shërbimi") dhe për këtë arsye partneri kontraktual i përdoruesit të shërbimit (në tekstin e mëtejmë i referuar gjithashtu si "përdorues") është EBI Politische Teilhabe në Evropë gemeinnützige Unternehmergesellschaft (në tekstin e mëtejmë referuar edhe si "EBI gUG").

1.2 Dispozitat e mëposhtme përmbajnë kushtet dhe rregullat e sjelljes për përdorimin e shërbimit, mbështetjen si dhe pjesëmarrjen në lotari dhe janë të detyrueshme për të gjitha transaksionet ligjore dhe aktet e ngjashme me transaksionet juridike që kryhen midis EBI gUG dhe përdoruesit. . Për më tepër, termat dhe kushtet rregullojnë marrëdhëniet ndërmjet përdoruesve ndërmjet tyre për sa i përket ndërveprimit dhe komunikimit brenda dhe nëpërmjet shërbimit.

2. kushtet plotësuese

Këto terma dhe kushte plotësohen nga termat dhe kushtet për tërheqjet individuale të çmimeve të publikuara në www.ubi4all.eu.

3. Gjuha e legjitimuar

Shërbimi online i EBI gUG publikohet në gjuhën angleze. Ai gjithashtu ofron përkthim në gjuhë të tjera me përkthim automatik nga GTranslate Inc. Për konsiderata ligjore, vetëm teksti origjinal në gjuhën angleze është i ligjshëm. EBI gUG nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e përkthyer nga GTranslate Inc. 

b. Kushtet e përdorimit të shërbimit online ubi4all.eu

1. përdorimi i shërbimit

1.2 Përdorimi i shërbimit ("surfing") është përgjithësisht i lejuar për të gjithë njerëzit. Përdorimi aktiv përfshin, në veçanti, regjistrimin për shortin e të Ardhurave Bazë të Pakushtëzuara, e cila në momentin e shortit lejohet vetëm për personat e moshës 16 vjeç e lart dhe rezidentë në Bashkimin Evropian.

2. ndërprerjen e projekteve/projekteve të ndaluara

2.1 Përdoruesi është i detyruar ndaj EBI gUG të mos postojë asnjë përmbajtje që është e një natyre të paligjshme ose përmbajtje të paligjshme ose - për çfarëdo arsye - e cila nuk mund të kryhet ose reklamohet në Holandë ose vetëm në kushte të caktuara. Në këtë sfond, veçanërisht projektet të cilat dhe/ose përmbajtja e tyre bien në kategoritë e mëposhtme janë të papranueshme:

 • mjetet e propagandës sipas kuptimit të ligjit holandez dhe projektet që përmbajnë ose u referohen karakteristikave të organizatave jokushtetuese;
 • projekte, përmbajtja dhe/ose synimet e të cilave drejtohen kundër rendit të lirë demokratik ose idesë së mirëkuptimit ndërkombëtar;
 • projekte, përmbajtja e të cilave diskriminon njerëzit në bazë të origjinës, pamjes, aftësive, orientimit seksual, gjinisë, prejardhjes sociale ose moshës;
 •  projekte që përshkruajnë ose i referohen akteve mizore të dhunës kundër qenieve njerëzore ose kafshëve në një mënyrë që lavdëron ose banalizon akte të tilla dhune ose që përshkruan natyrën mizore ose çnjerëzore të aktit në një mënyrë që cenon dinjitetin njerëzor;
 • operacionet që lavdërojnë luftën;
 •  projekte të cilat, ose përmbajtja e të cilave, cenon dinjitetin njerëzor, në veçanti duke përshkruar ose përshkruar njerëz që janë ose ishin duke vdekur ose që janë ose u janë nënshtruar vuajtjeve të rënda fizike ose mendore, ku një ngjarje aktuale portretizohet pa pasur një legjitim interesi për këtë formë përshkrimi ose raportimi; pëlqimi është i parëndësishëm;
 •  projektet që shkelin ose pritet të shkelin Ligjin për Armët;
 •  projekte që përshkruajnë ose përshkruajnë fëmijët ose të rinjtë në qëndrime të panatyrshme të theksuara nga gjinia, të cilat janë pornografike, veçanërisht nëse përfshijnë dhunë, abuzim seksual të fëmijëve ose të rinjve ose akte seksuale të njerëzve me kafshë, si dhe përmbajtje që për të tjerët arsyet shkelin rregulloret për mbrojtjen e të rinjve; kjo vlen edhe për projektet që madje i referohen ose lënë të kuptohet për një përmbajtje dhe/ose objektiva të tillë;
 •  projekte që promovojnë lojëra që kërkojnë leje shtetërore ose që përfshijnë ose reklamojnë letra zinxhir, skema piramidale, baste ose çështje të ngjashme;
 • projekte që janë fyese, shpifëse ose ndryshe ofenduese dhe/ose shfaqin tendenca raciste, antisemite, anti-islamike;
 •  Do të kryheshin projekte që cenojnë të drejtën për mbrojtjen e privatësisë dhe sferës intime, si dhe të drejtën për imazhin e dikujt dhe/ose kërcënojnë ose ushtrojnë ose do të bëjnë presion mbi të tjerët në çfarëdo mënyre;

Përdoruesi është i detyruar, në lidhje me këtë pikë 2.1, të shqyrtojë projektet që synon të ndalojë.

3. rregullat për përmbajtje të tjera të përdoruesve / fotot e përdoruesve

3.1 Dispozitat e seksionit 2.1 zbatohen plotësisht për të gjithë përmbajtjen që përdoruesi vendos në shërbim, dmth në tekste dhe imazhe të veçanta.

3.2 Përdoruesi duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë të drejtave të autorit dhe pozicioneve ndihmëse të të drejtave të autorit të palëve të treta nëse ai vetë nuk është autori i përmbajtjes në fjalë.

4. të drejtat e përdorimit të përmbajtjes

4.1 Përdoruesi që vendos përmbajtje në shërbim i jep EBI gUG të drejta të transferueshme të thjeshta, hapësinore dhe kohore të përdorimit të pakufizuara për përmbajtjen në masën e nevojshme për funksionimin e shërbimit.

4.2 Në këtë sfond, përdoruesi i jep veçanërisht EBI gUG të drejtën për të vënë në dispozicion teknikisht përmbajtjen përkatëse për shërbimin për rikuperim dhe për të bërë riprodhimet e nevojshme (ruajtje në serverë etj.). Për më tepër, përdoruesi i jep EBI gUG të drejtën për të redaktuar përmbajtjen në mënyrë që të jetë në gjendje t'i prezantojë ato më mirë në faqen e internetit. Për më tepër, EBI gUG ka të drejtë t'i bëjë përmbajtjet të aksesueshme publikisht brenda kornizës së shërbimit, të dërgojë dhe riprodhojë publikisht përmbajtjen, ku kjo përfshin në veçanti bërjen e përmbajtjes të aksesueshme ose dërgimin duke transferuar përmbajtjen në terminalet fikse ose celulare. e përdoruesve të tjerë brenda kuadrit të shërbimeve të automatizuara të abonimit (shërbime shtytëse) ose shërbimeve të rikuperimit (shërbime tërheqëse) (p.sh. nëpërmjet podcasting, furnizim RSS, furnizim Atom, ndërfaqe XML ose teknologji të tjera). E drejta për të transmetuar kuptohet se përfshin, në veçanti, të drejtën për të riprodhuar përmbajtje në shërbim me transmetim të vazhdueshëm të të dhënave (transmetim), duke përfshirë mundësinë e rregullimit të transmetimit në mënyrë të tillë që transmetimi i të dhënave të mund të ruhet nga marrësi.

5. përdorim komercial / sjellje të tjera të pahijshme

5.1 Shërbimi është menduar vetëm për përdorim privat. Përdorimi për qëllime komerciale dhe/ose biznesi nuk lejohet. Kjo vlen veçanërisht për ofrimin e mallrave ose shërbimeve të çdo lloji kundrejt pagesës ose ftesës për të paraqitur një ofertë përkatëse, dhe emërtimit të numrave të shërbimit me vlerë të shtuar (në veçanti numrat 0900) ose numrave SMS me vlerë të shtuar (SMS Premium) brenda objektit të Shërbimit. Ky ndalim zbatohet në të njëjtën mënyrë në marrëdhëniet ndërmjet përdoruesve, me kusht që komunikimi në fjalë të bëhet duke përdorur Shërbimin dhe funksionet e tij, si dhe për reklamimin e produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga palë të treta kundrejt pagesës.

5.2 Për më tepër, Përdoruesi nuk mund të përdorë asnjë procedurë automatike ose manuale për të lexuar, ruajtur, përpunuar, ndryshuar, përcjellë ose keqpërdorë të dhënat nga Shërbimi. Asnjë email nuk mund të përgjohet.

5.3 Përdoruesi nuk mund të prezantojë viruse, Trojan dhe skriptet dhe programet përkatëse ose kode të ngjashme me qëllim të keq në Shërbim. Ndalohet gjithashtu dërgimi i postave elektronike spam.

5.4 Në veçanti, publikimi, dërgimi ose transmetimi tjetër i të dhënave personale të përdoruesve të tjerë ose palëve të treta është gjithashtu i ndaluar.

6. Buletini / Reklamim

Me kërkesë të qartë EBI gUG i dërgon përdoruesit një buletin me e-mail në adresën e tij të e-mail në intervale të përshtatshme, i cili përmban informacione editoriale nga dhe rreth ofertës së EBI gUG (p.sh. që të ardhurat e reja bazë tërhiqen me short). Për më tepër, EBI gUG rezervon të drejtën të informojë përdoruesin me e-mail për produktet e veta dhe ofertat e palëve të treta. Përdoruesi ka mundësinë të çabonohet nga buletini në çdo kohë, për shembull duke zgjedhur funksionin përkatës në vetë buletinin ose duke dërguar një e-mail në info@ubi4all.eu.

7. garancia dhe përgjegjësia e përdoruesit/lëshimit në lidhje me përmbajtjen e paligjshme

7.1 Përdoruesi i garanton EBI gUG se ai/ajo ka të drejtë dhe është në gjendje të transferojë të drejtat në masën e përcaktuar në pikën 6. Përdoruesi garanton më tej ndaj EBI gUG se ai/ajo nuk do të vendosë asnjë përmbajtje në shërbimin subjekt i të cilit lënda ose përmbajtja shkel pikat 4, 5 dhe 7.

7.2 Përdoruesi është vetëm përgjegjës për të gjithë përmbajtjen e postuar prej tij/saj, si dhe për ekzistencën e çdo pozicioni ligjor të kërkuar për këtë. EBI gUG nuk kontrollon përmbajtjen e postuar nga përdoruesi.

Çdo pretendim i mëtejshëm për dëme nga EBI gUG mbetet i paprekur.

8 Detyrimi i EBI gUG

EBI gUG është në thelb përgjegjës sipas rregulloreve ligjore. Megjithatë, zbatohen dy kufizime: Nëse dëmtimi i përdoruesit rezulton nga humbja e të dhënave, EBI gUG nuk mban përgjegjësi për këtë për aq sa dëmet do të ishin shmangur nga një kopje rezervë e rregullt dhe e plotë e të gjitha të dhënave përkatëse nga përdoruesi. Në rastin e vetëm veprimeve ose mosveprimeve pak të pakujdesshme, përgjegjësia e EBI gUG përjashtohet gjithashtu për dëme jo tipike ose të paparashikueshme të kontratës, me kusht që dëmi të mos prekë jetën, trupin ose shëndetin.

9. agjentët zëvendësues

EBI gUG rezervon të drejtën të përdorë palë të treta për të përmbushur detyrimet kontraktuale.

10. shkelje të kushteve të përdorimit

EBI gUG rezervon të drejtën të fshijë përmbajtjet që janë të papranueshme sipas këtyre kushteve të përdorimit, si dhe të paralajmërojë përdoruesit pas shkeljeve të këtyre kushteve të përdorimit, në mënyrë që të inkurajojë përdoruesit të respektojnë detyrimet e tyre. Paralajmërimet dhe pezullimet i komunikohen përdoruesit në formë teksti. Përveç kësaj, mund të shpallet një ndërprerje e jashtëzakonshme e marrëdhënies së përdoruesit.

11. përfundimi i marrëveshjes së përdoruesit

11.1 Marrëdhënia e përdoruesit mund të ndërpritet nga përdoruesi në çdo kohë, nga EBI gUG me një periudhë njoftimi prej dy javësh. Të dyja palët rezervojnë të drejtën për të zgjidhur kontratën pa paralajmërim për një arsye të mirë. Çdo përfundim kërkon formë teksti, dmth të paktën një e-mail.

11.2 Pas përfundimit të kontratës, të gjitha të dhënat e përdoruesit do të fshihen, përveç nëse kërkohet ruajtja për arsye ligjore. Prandaj, riaktivizimi nuk është i mundur.

11.3 Nëse EBI gUG deklaron përfundimin e jashtëzakonshëm të përdoruesit, përdoruesi nuk mund të riregjistrohet për shërbimin pa pëlqimin e EBI gUG.

C. Kushtet për mbështetësit

1. parimet

1.1 EBI gUG ndërmjetëson donacionet e mbështetësve për përfituesit e të ardhurave bazë (përfituesit) dhe mbledh donacione për realizimin e qëllimeve të saj organizative.

1.2 Të gjitha pagesat e mbështetësve (pagesat një herë, pagesat rrjedhëse) në "tenxhere për të ardhurat bazë" administrohen nga EBI gUG në mirëbesim dhe përdoren në emër të donatorëve ekskluzivisht për pagesën e të ardhurave bazë të pakushtëzuara për përfituesit.

1.3 Donacionet përdoren nga EBI gUG ekskluzivisht për realizimin e qëllimeve të saj.

2. dispozitë për përdorimin e pagesave të mbështetësve

2.1 Mbështetësit mund të vendosin nëse pagesat e tyre të njëhershme ose të vazhdueshme do të jepen si donacion për qëllimet e EBI gUG ose si dhuratë për kutinë e të ardhurave bazë, ose si do të ndahet një pagesë midis dy qëllimeve.

2.2 Në mungesë të një dispozite për përdorimin, EBI gUG ka të drejtë të mbledhë deri në 50% të pagesës si donacion. Në rast të pagesave prej 1.000 € e më shumë, EBI gUG do të pyesë mbështetësin se si do të përdoret pagesa, nëse mund të vendoset kontakti.

3. pagesat në tenxhere për të ardhurat bazë

3.1 Pagesat në kazanin për të ardhurat bazë bëhen nga mbështetësi me kushtin dhe udhëzimin që EBI gUG të administrojë këto fonde, së bashku me të gjitha pagesat e tjera në kazanin për të ardhurat bazë, në mirëbesim dhe veçmas nga aktivet e tjera të tij për mbështetësit dhe përcjellësit. ato për përfituesit e të ardhurave bazë të pakushtëzuara si donacione nga mbështetësit. Transferimi është anonim. EBI gUG as nuk do të zbulojë emrat e donatorëve për përfituesit dhe as emrat e përfituesve për donatorët.

3.2 Mbështetësit autorizojnë EBI gUG të zgjedhë marrësit e donacioneve të tyre nga aplikantët. Përzgjedhja aktualisht bëhet me short.

3.3 Mbështetësit autorizojnë EBI gUG të përcaktojë shumën e donacioneve. Aktualisht, të ardhurat bazë prej 9.600 € për marrës, të pagueshme në 12 këste mujore prej 800 € secili, tërhiqen me short.

3.4 Me rastin e përcjelljes së donacioneve, pagesat e marra së pari konsiderohen se janë përdorur së pari (hyrja e parë, e para-dalja) dhe shpërndahen në mënyrë të barabartë për të gjithë marrësit e dërgesës përkatëse.

3.5 Mbështetësit heqin dorë nga pretendimet për shlyerjen e pagesave që nuk janë përcjellë ende në kutinë e të ardhurave bazë. Nëse EBI gUG më në fund ndalon dhënien e të ardhurave bazë të pakushtëzuara, një bilanc i mbetur i fondeve të administruara në mirëbesim, i cili është më i vogël se shuma e një të ardhure bazë të dhënë të fundit, mund t'i ndahet EBI gUG për të ndjekur qëllimet e tij organizative.

3.6 Dëshmi e përdorimit të duhur

EBI gUG do të ketë administrimin dhe përdorimin e duhur të fondeve në grupin e të ardhurave bazë të audituar nga një auditor dhe do të publikojë rezultatin e auditimit në raportin e tij vjetor.

4. donacionet

Donacionet për EBI gUG do të përdoren ekskluzivisht për qëllime ligjore. Me kërkesë, donatorët do të marrin një faturë donacioni ("certifikatë dhurimi"). Për donacionet për përcjellje tek marrësit e të ardhurave bazë nuk mund të lëshohet faturë donacioni.

d. Kushtet e pjesëmarrjes në shortet e çmimeve për të ardhura bazë të pakushtëzuara

1. pranueshmërinë

1.1 Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë personat që kanë mbushur moshën 16 vjeç dhe janë rezidentë në një shtet anëtar të Bashkimit Evropian në momentin e regjistrimit.

1.2 Të gjithë personat që janë regjistruar për shortin e çmimeve në www.ubi4all.eu me të dhëna të sakta në kuptimin e kartës së tyre të identitetit, kanë pranuar kushtet e përdorimit dhe kanë dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave, do të marrin pjesë në shortin aktual të çmimeve. .

1.3 Mund të marrin pjesë shprehimisht edhe personat që nuk kanë kontribuar në financimin e të ardhurave bazë me donacione. Prandaj nuk ka asnjë lidhje midis mbështetjes dhe mundësisë për të fituar.

1.4 Çdo person mund të marrë pjesë vetëm një herë në lotari nëpërmjet faqes së internetit.

1.5 Pjesëmarrja efektive në lotari jepet vetëm nëse emri i plotë (të gjithë emrat dhe mbiemrat, si në dokumentin zyrtar të identitetit ose certifikatën e lindjes), data e lindjes së pjesëmarrësve dhe vendi i banimit të BE-së janë shënuar plotësisht dhe saktë në formularin e regjistrimit.

1.6 Pjesëmarrja në shortin e çmimeve nuk lidhet me blerjen e ndonjë malli ose përdorimin e ndonjë shërbimi.

2. përjashtimi nga pjesëmarrja

2.1 Përjashtohen nga pjesëmarrja personat që kanë marrë tashmë të ardhura bazë ose që tashmë marrin të ardhura bazë sipas kuptimit të këtyre kushteve në ditën e shortit.

2.2 Në rast të shkeljes së këtyre kushteve të pjesëmarrjes EBI gUG rezervon të drejtën të përjashtojë personat nga pjesëmarrja në lotari.

2.3 Nëse lotaria ose pjesëmarrja në të është e ndaluar në vendin e pjesëmarrjes me ligj ose rregullore të tjera, pjesëmarrja nga ky vend fatkeqësisht nuk është e mundur.

3. realizimi i lotarisë

3.1 Datat e lotarisë dhe numri i të ardhurave bazë të tërhequra në çdo rast shpallen në www.ubi4all.eu.

3.2 Lotaritë do të filmohen dhe më pas do të vihen në dispozicion në internet për t'u parë. Data e saktë e shortit do të shpallet në www.ubi4all.eu.

3.3 Shortet e çmimeve mund të shfaqen gjithashtu nëpërmjet transmetimit të drejtpërdrejtë në një kanal të aksesueshëm nga publiku (p.sh. YouTube ose TV) dhe më pas të vihen në dispozicion për t'u parë në internet.

3.4 Kur marrin pjesë në një lotari, të gjithë pjesëmarrësit do të marrin numrat e biletave të lotarisë të cilët do t'u dërgohen me email. Në shortin publik, gjenerohet një numër fitues për çdo të ardhur bazë që do të tërheqet. Kanë fituar pjesëmarrësit me numra biletash që i korrespondojnë njërit prej këtyre numrave fitues.

3.5 Rekursi ligjor, p.sh. për shkak të gabimeve të supozuara ose faktike në ekzekutimin e shortit, përjashtohet.

4. përpunimi

4.1 Fituesit do të njoftohen me e-mail dhe emri i tyre i plotë dhe vendi i vendbanimit do të publikohen në www.ubi4all.eu. Fituesit shprehimisht pajtohen me këtë formë publikimi.

4.2 Fituesit janë të detyruar të vërtetojnë se informacioni i dhënë për pjesëmarrje (emri i plotë, data e lindjes, vendi i banimit) është i vërtetë. Data e lindjes dhe adresa e emailit nuk do të publikohen.

4.3 Nëse fituesit nuk përgjigjen brenda tre javësh nga marrja e njoftimit për çmimin e tyre, pretendimi i tyre për çmimin do të skadojë. Pjesëmarrësit janë përgjegjës për korrektësinë e adresës së postës elektronike të dhënë.

4.4 Të ardhurat bazë paguhen me transfertë në një llogari në zonën e pagesave SEPA. Kostot e transaksionit ose tarifat për transferimin me mjete të tjera do të zbriten nga çmimi.

4.5 Nuk ka të drejtë ligjore për pagesën e të ardhurave bazë të pakushtëzuara dhe nuk kërkohet njoftim për çmimin.

5 Përfundimi i parakohshëm i lotarisë

5.1 EBI gUG rezervon të drejtën të anulojë ose të përfundojë një lotari në çdo kohë pa njoftim paraprak. EBI gUG e shfrytëzon këtë mundësi veçanërisht nëse për arsye teknike (p.sh. viruse në sistemin kompjuterik, manipulime ose gabime në harduer dhe/ose softuer) ose për arsye ligjore nuk mund të garantohet ekzekutimi i duhur i lotarisë. Nëse një ndërprerje e tillë është shkaktuar nga sjellja e një pjesëmarrësi, EBI gUG mund të kërkojë kompensim për dëmin e shkaktuar nga ky person.

5.2 Përjashtohen kërkesat për përmbushjen dhe kompensimin e pjesëmarrësit në rast të ndërprerjes së parakohshme të shortit.

6. çmim

6.1 Fituesit përfitojnë një të ardhur bazë të pakushtëzuar, e cila jepet në shuma mujore për një periudhë të caktuar kohe. Numri, shuma dhe afati i të ardhurave bazë të tërhequr do të shpallen në www.ubi4all.eu përpara çdo shorti.

6.2 Pagesa bëhet në fillim të muajit. Muaji i parë i pagesës është muaji pasardhës i çmimit, por më së shumti muaji i parë pas verifikimit të suksesshëm të të dhënave personale.

6.3 Një person mund të fitojë vetëm një herë në të njëjtën lotari.

6.4 Nuk ka të drejtë për një pagesë të njëhershme të shumës fituese në asnjë rrethanë.

7 Kushtet plotësuese për lotarinë individuale

Kushtet e mëtejshme për shorte individuale do të shpallen me shpalljen e lotarisë përkatëse në www.ubi4all.eu.

e. Dispozitat përfundimtare


1. mbrojtja e të dhënave

Shiko www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. detyrimi

2.1 Shpallja e fituesve është pa garanci.

2.2 EBI gUG si organizator nuk është përgjegjës në asnjë formë për dëmet e drejtpërdrejta ose të tërthorta që rezultojnë nga pjesëmarrja në lotari ose paarritshmëria e serverit të internetit, përveç rasteve kur këto janë për shkak të veprimit të pakujdesshëm ose të qëllimshëm për të cilin organizatori është përgjegjës.

3. ndryshimi i këtyre kushteve, ligji në fuqi

3.1 EBI gUG rezervon të drejtën të ndryshojë kushtet në çdo kohë dhe pa dhënë arsye. Kushtet e reja do t'i dërgohen përdoruesit me e-mail.

3.2 Termat dhe kushtet e reja të përdorimit konsiderohen se janë rënë dakord nëse përdoruesi nuk kundërshton vlefshmërinë e tyre brenda gjashtë javësh nga marrja e emailit. Kundërshtimi duhet të jetë në formë teksti. EBI gUG do të informojë përdoruesin veçmas në e-mail për mundësinë e kundërshtimit, afatin dhe pasojat e mosveprimit të përdoruesit. Nëse përdoruesi kundërshton, secila palë ka të drejtë të përfundojë marrëveshjen e përdoruesit në formë teksti me periudhën e njoftimit të zbatueshme për përfundimin e zakonshëm.

3.3 Mundësia e ndryshimit të Termave dhe Kushteve në përputhje me dispozitat e mësipërme nuk zbatohet për ndryshimet që prekin përmbajtjen dhe shtrirjen e përdorimit thelbësor të Shërbimit në dëm të Përdoruesit, as për futjen e detyrimeve të reja për Përdoruesin që nuk ishin përcaktuar më parë në Termat dhe Kushtet. Nëse duhen bërë ndryshime në kushtet në këtë drejtim, EBI gUG do të ofrojë vazhdimin e marrëdhënies së përdoruesit në kushtet e reja.

3.4 Marrëdhënia kontraktuale ndërmjet EBI gUG dhe përdoruesit/pjesëmarrësit/pajtimtarit si dhe këto kushte janë ekskluzivisht subjekt i ligjit të Holandës.

Statusi: 11 nëntor 2020

>