Villkor

Vänligen läs på engelska. Vi är inte ansvariga för översättningsfel av de automatiska översättningarna.

Allmänna Villkor

Allmänna användarvillkor, deltagande och affärsvillkor för "UBI4ALL",
Leverantör: EBI Politische Teilhabe i Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (hädanefter även kallad "EBI gUG"), Tyskland.

A. Allmän information

B. Användningsvillkor för onlinetjänsten www.ubi4all.eu för EBI gUG

C. Villkor för anhängare

D. Villkor för deltagande i tombolor för ovillkorlig grundinkomst

E. Slutbestämmelser

A. Allmän information

1. Leverantör och omfattning av användarvillkoren

1.1 Leverantör av onlinetjänsten "www.ubi4all.eu" (hädanefter även kallad "tjänsten") och därför avtalspartner för användaren av tjänsten (nedan kallad "användare") är EBI Politische Teilhabe i Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (nedan kallad "EBI gUG").

1.2 Följande bestämmelser innehåller villkoren och uppförandebestämmelserna för användningen av tjänsten, stödet samt deltagandet i lotterier och är bindande för alla lagliga transaktioner och handlingar som liknar lagliga transaktioner som utförs mellan EBI gUG och användaren . Dessutom reglerar villkoren förhållandet mellan användarna inbördes vad gäller interaktion och kommunikation i och via tjänsten.

2. Kompletterande villkor

Dessa villkor kompletteras med villkor för individuella pristävlingar som publiceras på www.ubi4all.eu.

3. Legitimerat språk

Onlinetjänsten för EBI gUG publiceras på engelska. Det tillhandahåller även översättning till andra språk genom automatisk översättning av GTranslate Inc. Av juridiska skäl är endast originaltexten på engelska laglig. EBI gUG tar inte ansvar för innehåll översatt av GTranslate Inc. 

b. Användningsvillkor för onlinetjänsten ubi4all.eu

1. Användningen av tjänsten

1.2 Användningen av tjänsten ("surfning") är i allmänhet tillåten för alla människor. Aktiv användning inkluderar i synnerhet registrering för utlottningen av ovillkorlig grundinkomst, som vid tidpunkten för utlottningen endast är tillåten för personer som är 16 år eller äldre och som är bosatta i ett europeiskt land.

2. Nedläggning av projekt/förbjudna projekt

2.1 Användaren är skyldig gentemot EBI gUG att inte lägga upp något innehåll som är av olaglig karaktär eller olagligt innehåll eller - av någon anledning - som inte får utföras eller annonseras i Tyskland eller endast under vissa förutsättningar. Mot denna bakgrund är särskilt projekt som och/eller deras innehåll faller inom följande kategorier otillåtna:

 • propagandamedel i den mening som avses i tysk lag och projekt som innehåller eller hänvisar till särdragen hos grundlagsstridiga organisationer;
 • projekt vars innehåll och / eller syfte är riktade mot den fria demokratiska ordningen eller idén om internationell förståelse;
 • projekt vars innehåll diskriminerar människor på grund av deras ursprung, utseende, förmåga, sexuella läggning, kön, sociala bakgrund eller ålder;
 •  projekt som skildrar eller hänvisar till grymma våldshandlingar mot människor eller djur på ett sätt som förhärligar eller bagatelliserar sådana våldshandlingar eller som skildrar handlingens grymma eller omänskliga natur på ett sätt som strider mot människans värdighet;
 • operationer som förhärligar krig;
 •  projekt som, eller vars innehåll, strider mot mänsklig värdighet, särskilt genom att skildra eller beskriva människor som är eller dör eller som är eller utsattes för allvarligt fysiskt eller psykiskt lidande, varigenom en verklig händelse avbildas utan att det finns ett legitimt intresse för denna form av skildring eller rapportering; samtycke är irrelevant;
 •  projekt som bryter mot eller förväntas bryta mot vapenlagen;
 •  projekt som skildrar eller beskriver barn eller ungdomar i onaturliga könsbetonade ställningar, som är pornografiska, särskilt om de handlar om våld, sexuella övergrepp mot barn eller ungdomar eller sexuella handlingar av människor med djur, samt innehåll som för andra skäl bryter mot bestämmelser för skydd av unga människor; detta gäller även projekt som till och med hänvisar till eller antyder sådant innehåll och / eller mål;
 •  projekt som främjar spel som kräver tillstånd från staten eller som involverar eller annonserar kedjebrev, pyramidespel, vadslagning eller relaterade frågor;
 • projekt som är förolämpande, förtalande eller på annat sätt stötande och / eller visar rasistiska, antisemitiska, anti-islamiska tendenser;
 •  Projekt som kränker rätten till skydd för privatlivet och den intima sfären samt rätten till en egen image och / eller hotar eller på annat sätt sätter eller skulle sätta press på andra på något sätt skulle genomföras;

Användaren är skyldig att, med avseende på denna punkt 2.1, undersöka de projekt han avser att stoppa.

3. Regler för annat användarinnehåll/användarbilder

3.1 Bestämmelserna i avsnitt 2.1 gäller i sin helhet för allt innehåll som användaren placerar på tjänsten, dvs. i synnerhet texter och bilder.

3.2 Användaren måste ägna särskild uppmärksamhet åt upphovsrätt och tillhörande upphovsrättspositioner från tredje part om han själv inte är författare till innehållet i fråga.

4. Användningsrättigheter för innehåll

4.1 Användaren som placerar innehåll i tjänsten beviljar EBI gUG överförbara enkla, rumsliga och temporära obegränsade användningsrättigheter till innehållet i den utsträckning som krävs för att tjänsten ska fungera.

4.2 Mot denna bakgrund ger användaren särskilt EBI gUG rätten att göra relevant innehåll tekniskt tillgängligt för tjänsten för hämtning och att göra nödvändiga reproduktioner (spara på servrar etc.). Dessutom ger användaren EBI gUG rätten att redigera innehållet för att kunna presentera det bättre på webbplatsen. Vidare har EBI gUG rätt att göra innehållet offentligt tillgängligt inom ramen för tjänsten, att skicka och på annat sätt offentligt reproducera innehållet, varvid detta också inkluderar särskilt att göra innehållet tillgängligt eller sända genom att överföra innehållet till fasta eller mobila terminaler av andra användare inom ramen för automatiserade prenumerationstjänster (push-tjänster) eller hämtningstjänster (pull-tjänster) (t.ex. via podcasting, RSS-flöde, Atom-flöde, XML-gränssnitt eller annan teknik). Rätten att sända förstås inbegripa, i synnerhet, rätten att återge innehåll i tjänsten genom kontinuerlig överföring av data (streaming), inklusive möjligheten att arrangera strömmen på ett sådant sätt att datasändningen kan lagras av mottagare.

5. Kommersiell användning / annat olämpligt beteende

5.1 Tjänsten är endast avsedd för privat bruk. Användning för kommersiella och / eller affärsändamål är inte tillåten. Detta gäller i synnerhet erbjudande av varor eller tjänster av något slag mot betalning eller inbjudan att lämna ett motsvarande erbjudande, och namngivning av mervärdestjänstenummer (särskilt 0900-nummer) eller mervärde SMS-nummer (Premium SMS) inom ramen för tjänsten. Detta förbud gäller på samma sätt i förhållandet mellan användare, förutsatt att kommunikationen i fråga görs med hjälp av Tjänsten och dess funktioner, liksom för reklam för produkter och tjänster som erbjuds av tredje part mot betalning.

5.2 Dessutom får användaren inte använda några automatiska eller manuella procedurer för att läsa, lagra, bearbeta, ändra, vidarebefordra eller på annat sätt missbruka data från tjänsten. Inga e-postmeddelanden får avlyssnas.

5.3 Användaren får inte införa virus, trojaner och motsvarande skript och program eller liknande skadlig kod i tjänsten. Det är också förbjudet att skicka skräppost.

5.4 I synnerhet är publicering, sändning eller annan överföring av personuppgifter från andra användare eller tredje parter också förbjuden.

6. Nyhetsbrev / Annonsering

På uttrycklig begäran skickar EBI gUG användaren ett e-postnyhetsbrev till sin e-postadress med lämpliga intervall, som innehåller redaktionell information från och om erbjudandet av EBI gUG (t.ex. att en ny grundinkomst dras genom lott). Dessutom förbehåller sig EBI gUG rätten att informera användaren via e-post om sina egna produkter och erbjudanden från tredje part. Användaren har möjlighet att när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet, till exempel genom att välja motsvarande funktion i själva nyhetsbrevet eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ubi4all.eu.

7. Garanti och ansvar för användaren/releasen med avseende på olagligt innehåll

7.1 Användaren garanterar för EBI gUG att han / hon är berättigad och i stånd att överföra rättigheterna i den utsträckning som bestäms av klausul 6. Användaren garanterar vidare gentemot EBI gUG att han / hon inte kommer att placera något innehåll i tjänsten vars ämne materia eller innehåll bryter mot klausulerna 4, 5 och 7.

7.2 Användaren är ensam ansvarig för allt innehåll som publiceras av honom / henne samt för förekomsten av eventuella juridiska positioner som krävs för detta. EBI gUG kontrollerar inte innehållet som publicerats av användaren.

Eventuella ytterligare anspråk på skadestånd från EBI gUG påverkas inte.

8 Ansvar för EBI gUG

EBI gUG är i princip ansvarigt enligt lagstiftningen. Två begränsningar gäller dock: Om skador på användaren beror på förlust av data, är EBI gUG inte ansvarigt för detta i den mån skadorna skulle ha undvikits genom regelbunden och fullständig säkerhetskopiering av all relevant information från användaren. Vid endast försumliga handlingar eller försummelser utesluts EBI gUG: s ansvar också för otypiska eller oförutsägbara skador, förutsatt att skadan inte påverkar liv, kropp eller hälsa.

9. Vikarieagenter

EBI gUG förbehåller sig rätten att använda tredje part för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter.

10. Brott mot användarvillkoren

EBI gUG förbehåller sig rätten att radera innehåll som är otillåtligt enligt dessa användarvillkor samt att varna användare efter brott mot dessa användarvillkor för att uppmuntra användare att uppfylla sina skyldigheter. Varningar och avstängningar kommuniceras till användaren i textform. Dessutom kan en extraordinär avslutning av användarförhållandet uttalas.

11. Uppsägning av användaravtalet

11.1 Användarförhållandet kan avslutas av användaren när som helst, av EBI gUG med en uppsägningstid på två veckor. Båda parter förbehåller sig rätten att säga upp avtalet utan föregående meddelande för goda skäl. Varje uppsägning kräver textformulär, dvs. minst ett e-postmeddelande.

11.2 Efter uppsägning av avtalet raderas all användarinformation, såvida lagring inte krävs av juridiska skäl. En reaktivering är därför inte möjlig.

11.3 Om EBI gUG förklarar en extra uppsägning till användaren, får användaren inte registrera sig om för tjänsten utan tillstånd från EBI gUG.

C. Villkor för anhängare

1. principer

1.1 EBI GUG förmedlar donationer av anhängare till mottagarna av grundinkomst (förmånstagare) och samlar in donationer för att förverkliga sina organisatoriska syften.

1.2 Alla betalningar från supportrarna (engångsbetalningar, löpande betalningar) till "potten för grundinkomst" administreras av EBI gUG i förtroende och används endast på givarnas vägnar för betalning av ovillkorlig grundinkomst till stödmottagarna.

1.3 Donationer används av EBI gUG uteslutande för att förverkliga dess syften.

2. Bestämmelse om användning av supportrarnas betalningar

2.1 Stödjare kan bestämma om deras engångsbetalningar eller löpande betalningar ska beviljas som en donation för EBI gUG eller som en gåva till basinkomstpotten, eller hur en betalning ska delas mellan de två syftena.

2.2 I avsaknad av bestämmelse om användningen har EBI gUG rätt att samla in upp till 50 % av betalningen som en donation. Vid betalningar på 1.000 € och mer kommer EBI gUG att fråga supportern hur betalningen ska användas, om kontakt kan realiseras.

3. Inbetalningar till potten för basinkomst

3.1 Betalningar i potten för grundinkomst görs av supporteren med villkoret och instruktionen att EBI gUG administrerar dessa medel, tillsammans med alla andra betalningar till potten för grundinkomst, i förtroende och separat från sina andra tillgångar för supportrarna och framåt dem till mottagare av ovillkorlig grundinkomst som donationer från supportrarna. Överföringen är anonym. EBI gUG kommer varken att avslöja givarnas namn till mottagarna eller namnen på mottagarna till givarna.

3.2 Anhängarna bemyndigar EBI gUG att välja mottagare av deras donationer från de sökande. Urvalet görs för närvarande genom att dra lotter.

3.3 Anhängarna auktoriserar EBI GUG att bestämma donationsbeloppet. För närvarande dras grundinkomst på 9.600 € per mottagare, som betalas i 12 månatliga delbetalningar på 800 € vardera, genom lotteri.

3.4 Vid vidarebefordran av donationerna anses de mottagna betalningarna först användas (först in, först ut) och fördelas lika till alla mottagare av respektive vidarebefordran.

3.5 Anhängarna avstår från krav på återbetalning av betalningar som ännu inte vidarebefordrats till basinkomsten. Om EBI gUG slutligen slutar bevilja ovillkorlig grundinkomst, kan en återstående saldo av de medel som förvaltas i förtroende, som är mindre än beloppet för en senast beviljad grundinkomst, tilldelas EBI gUG för att fullfölja sina organisatoriska syften.

3.6 Bevis på korrekt användning

EBI gUG kommer att ha rätt administration och användning av medlen i basinkomstpotten som granskas av en revisor och kommer att publicera revisionsresultatet i sin årsredovisning.

4. Donationer

Donationer till EBI gUG kommer att användas uteslutande för lagstadgade ändamål. På begäran får donatorerna ett donationskvitto. För donationer för vidarebefordran till mottagare av basinkomst kan inget donationskvitto utfärdas.

d. Villkor för deltagande i utlottningar för ovillkorlig basinkomst

1. Villkor

1.1 Alla personer som har fyllt 16 år och är bosatta i ett europeiskt land vid tidpunkten för registreringen är berättigade att delta.

1.2 Alla personer som har registrerat sig för utlottningen på www.ubi4all.eu med korrekta uppgifter i betydelsen av sitt identitetskort, har accepterat användarvillkoren och har gett sitt samtycke till databehandling, kommer att delta i den aktuella pristävlingen .

1.3 Personer som inte har bidragit till finansieringen av grundinkomsten genom donationer kan också uttryckligen delta. Det finns därför inget samband mellan supporten och möjligheten att vinna.

1.4 Varje person kan bara delta en gång per tombola via webbplatsen.

1.5 Effektivt deltagande i en utlottning ges endast om det fullständiga namnet (alla för- och efternamn, som på en giltig officiell ID-handling eller födelsebevis), deltagarnas födelsedatum och bosättningsland har angetts fullständigt och korrekt i anmälningsformuläret.

1.6 Deltagande i utlottning är inte förknippat med köp av varor eller användning av någon tjänst.

2. Uteslutning från deltagande

2.1 Personer som redan har fått en grundinkomst eller som redan får en grundinkomst i den mening som avses i dessa villkor på dragningsdagen utesluts från deltagande.

2.2 I händelse av brott mot dessa villkor för deltagande förbehåller sig EBI gUG rätten att utesluta personer från deltagande i tombolor.

2.3 Om utlottningen eller deltagandet i det är förbjudet på platsen för deltagande enligt lag eller andra föreskrifter är det tyvärr inte möjligt att delta från denna plats.

3. Genomförande av utlottningen

3.1 Datumen för utlottningarna och antalet uttagna basinkomster i varje fall meddelas på www.ubi4all.eu eller genom utskick till användaren.

3.2 Utlottningarna kommer att filmas och sedan göras tillgängliga online för visning. Det exakta datumet för lotteriet kommer att meddelas på www.ubi4all.eu eller genom utskick till användaren.

3.3 Utlottningen kan också visas via livestream på en offentligt tillgänglig kanal (t.ex. YouTube eller TV) och sedan göras tillgänglig för visning online.

3.4 När du deltar i en utlottning kommer alla deltagare att få lotterisnummer som skickas till dem via e-post. I den offentliga utlottningen genereras ett vinnande nummer för varje grundinkomst som ska dras. Deltagarna med biljettnummer motsvarande ett av dessa vinnande nummer har vunnit.

3.5 Juridisk användning, t.ex. på grund av påstådda eller faktiska fel i utförandet av tombolan, är utesluten.

4. Bearbetning

4.1 Vinnare kommer att meddelas via e-post. Deras förnamn och hemland kommer att publiceras på www.ubi4all.eu och andra kanaler som kontrolleras av UBI4ALL. Vinnarna samtycker uttryckligen till denna form av publicering.

4.2 Vinnarna är skyldiga att bevisa att informationen för deltagande (fullständigt namn, födelsedatum, bosättningsland) är sant. Födelsedatum och e-postadress kommer inte att publiceras.

4.3 Om vinnarna inte svarar inom tre veckor efter det att de mottagit sitt pris, upphör deras anspråk på priset. Deltagarna ansvarar för riktigheten i den angivna e-postadressen.

4.4 Grundinkomsten betalas ut genom överföring till ett konto inom SEPA-betalningsområdet. Transaktionskostnader eller avgifter för överföring på annat sätt dras av från priset.

4.5 Det finns ingen laglig rätt till betalning av ovillkorlig grundinkomst och ingen anmälan om priset krävs.

5 Förtidig avslutning av tombolan

5.1 EBI gUG förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller avsluta en tombola utan föregående meddelande. EBI gUG använder sig av denna möjlighet särskilt om det av tekniska skäl (t.ex. virus i datorsystemet, manipulation eller fel i hårdvaran och / eller programvaran) eller av juridiska skäl inte kan garanteras ett korrekt utförande av tombolan. Om en sådan uppsägning orsakades av en deltagares beteende kan EBI gUG kräva ersättning för den skada som orsakats av denna person.

5.2 Uppfyllelse och ersättningskrav från deltagaren i händelse av för tidigt avslutande av lotteriet är uteslutna.

6. Pris

6.1 Vinnarna får en ovillkorlig grundinkomst, som beviljas i månatliga belopp under en viss tidsperiod. Antalet, beloppet och löptiden för den dragna basinkomsten kommer att meddelas på www.ubi4all.eu eller genom utskick till användaren före varje dragning.

6.2 Betalning sker i början av månaden. Den första betalningsmånaden är den följande månaden av priset, men tidigast den första månaden efter framgångsrik verifiering av personuppgifter.

6.3 En person kan bara vinna en gång i samma tombola.

6.4 Det finns under inga omständigheter rätt till en engångsbetalning av det vinnande beloppet.

7 Kompletterande villkor för enskilda utlottningar

Ytterligare villkor för individuella lotterier kommer att meddelas i samband med tillkännagivandet av respektive lotteri på www.ubi4all.eu eller genom utskick till användaren.

e. Slutbestämmelser


1. Dataskydd

Se www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. Ansvar

2.1 Tillkännagivandet av vinnarna är utan garanti.

2.2 EBI-GUG eftersom arrangören inte är ansvarig i någon form för direkta eller indirekta skador till följd av deltagande i lotteriet eller internetserverens otillgänglighet, såvida inte dessa beror på grovt oaktsam eller avsiktlig handling som arrangören ansvarar för.

3. Ändring av dessa villkor, tillämplig lag

3.1 EBI gUG förbehåller sig rätten att ändra villkoren när som helst och utan att ange skäl. De nya villkoren skickas till användaren via e-post.

3.2 De nya användarvillkoren anses ha överenskommits om användaren inte invänder mot deras giltighet inom sex veckor efter mottagandet av e-postmeddelandet. Invändningen måste vara i textform. EBI gUG kommer att informera användaren separat i e-postmeddelandet om möjligheten att invända, tidsfristen och konsekvenserna av användarens inaktivitet. Om användaren invänder har varje part rätt att säga upp användaravtalet i textform med den uppsägningstid som gäller för ordinarie uppsägning.

3.3 Möjligheten att ändra villkoren i enlighet med ovanstående bestämmelser gäller inte för ändringar som påverkar innehållet och omfattningen av kärnanvändningen av tjänsten till nackdel för användaren eller införandet av nya skyldigheter för användaren som inte tidigare beskrivits i villkoren. Om ändringar av villkoren skulle göras i detta avseende kommer EBI gUG att erbjuda fortsättningen av användarförhållandet under de nya villkoren.

3.4 Avtalsförhållandet mellan EBI gUG och användaren/deltagaren/abonnenten samt dessa villkor är exklusivt föremål för tysk lag.

Status: 07 juli 2022

>